Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. Tedavi
  2. Koruyucu
  3. Eğitim
  4. Araştırma

Yukarıdaki verilenlerden hangileri hastanelerin görevleri arasında sayılabilir?


I ve II

I ve III

II ve IV

I, II ve IV

I, II, III ve IV


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Olay Komuta Sisteminin Yönetim İlkelerinden biri değildir?


 Ortak Terminoloji

Bütünleşik İletişim

Planlama ve Organizasyon

Modüler Organizasyon

Olay Eylem Planlaması

Bütünleşik İletişim


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hastanelerin afet güvenliği bakımından yapısal olmayan riskler kapsamındadır?


Binada ki temel, kolonlar, kirişler, taşıyıcı duvarlar ve döşemelerde  zaman içerisinde giderek zayıflama olup olmadığı,

Yapının kullanım amacının sonradan değişip değişmediği,

Zemin, projelendirme, uygulama ve malzeme hatalarının olup olmadığı,

Binayla ilgili yasal olarak zorunlu tüm izin ve işlemlerin tamamlanıp tamamlanmadığı,

Binada ki kritik servis ve alanların, ulaşım, acil çıkış ve tahliye güzergahlarının güvenliği,


4.Soru

Bir süpervizörün komuta ve kontrolü altında yürütülen bir görev üzerinde faal olarak çalışan kaynaklar hangi taktik kaynaklar arasında bulunmaktadır?


Atanmış kaynaklar

Mevcut kaynaklar

Hizmet dışı kaynak

Tümleşik kaynaklar

Destek kaynaklar


5.Soru

Türkiye’de hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ile ilgili modern anlamda tüm ülkeyi kapsayacak şekilde planlamaların yapılması, Sağlık Bakanlığı bünyesinde “112 Acil Yardım ve Kurtarma Merkezleri”nin kurulması kaç yılında gerçekleşmiştir?


1928,

1950,

1965,

1983,

1994,


6.Soru

“Hızır Acil Servis” uygulaması ilk defa hangi hastanede başlamıştır?


Eskişehir Devlet Hastanesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi

Ankara Numune Hastanesi

İstanbul Şişli Etfal Hastanesi


7.Soru

Yapısal olmayan elemanların bulundukları yapıda meydana gelen deformasyon sonucunda bağlı oldukları yerden kopması, yerinden çıkması, fırlaması olayına ne ad verilir?


Yerinden oynama

Sarsıntı

Arızalar

Kırılma

Gerilme


8.Soru

Seçeneklerden hangisi Hastane Olay Yönetim Ekibi (OYE) afet ve acil durum yönetimi ile ilgili organizasyon şemasında gösterilen beş temel fonksiyondan birisi değildir?


Koordinasyon

Finans

Planlama

Yönetim

Operasyon


9.Soru

I. OKS içerisinde belirsiz kod ve kısaltmalar yerine ortak bir terminoloji kullanılması

II. Nitelikli profesyonellerin doğru görev pozisyonlarına yerleştirilmesi

III. Kanun, yönetmelik veya verilen yetki sayesindeki kontrol eylemi

IV. Bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimi

Yukarıdaki açıklamaların tanımları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


I. Plan

II. Kaynak

III. Komut

IV. Bilgi

I. Standardizasyon

II. Kaynak

III. Komuta

IV. Plan

I. Bilgi Yönetimi

II. Plan

III. Kaynak

IV. Komuta

I. Standardizasyon

II. Bilgi

III. Plan

IV. Kaynak

I. Bilgi Yönetimi

II. Komuta

III. Kaynak

IV. Plan


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetimindeki yeri ve önemi dikkate alınarak hastanelerde afet güvenliği bakımından esas alınan temel hedeflerden birisi değildir


Hastahane yatan acil olmayan hastaları tabucu edip yatak kapasitesini artırmak,

Hasta ve  hasta yakınının  can güvenliğini korumak,

Hastane çalışanlarının can güvenliğini korumak,

Hastaneye ait yatırımın (tesis ve donanımın) zarar görmesini önlemek,

Hastanenin faaliyetlerini her durumda kesintisiz sürdürebilmesini sağlamak,


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi triyaj uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?


Yaşamı tehdit altında olan ve müdahale edilmediğinde, durumu daha da kötüleşebilecek tıbbi sorunları olan yaralıların tespit edilmesi

Herhangi bir yaralı için acil tıbbı müdahaleye ek zaman harcamadan önce, tüm yaralıların değerlendirildiğinden emin olunmalı

Eldeki mevcut kaynaklar ile acil yardım ihtiyacı olanlar arasında bir denge oluşturulmalı

Bir kadın görevlinin olması özellikle cinsiyetler arası farklılıklara duyarlı toplumlarda, kadın hastaların değerlendirilmesi için gerekli olabilir.

Yaralıların hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde mümkün olduğunca stabil hale getirilmesi


12.Soru

Sağlık Bakanlığı’nın 24762 Sayılı İlkyardım Yönetmeliği’ne göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde Temel İlkyardım Eğitimi Sertifikası almış ilkyardımcı sayısı belirlenirken dikkate alınması gereken personel sayısı kaçtır?

 


Beş

On

Onbeş

Yirmi

Yirmibeş


13.Soru

Aşağıdaki seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Yangın İhbar Hatları-158,

Polis hizmetleri çağrı hattı-156,

Acil sağlık alanında çağrı hizmeti- 112,

Jandarma hizmetleri çağrı hattı-155,

Sahil Güvenlik İhbar ve Talep Hattı-110


14.Soru

“Bir işi yapmak ya da tedbir almak için kullanılabilecek sürenin kısıtlı olması, işin yapılmaması ya da önlemin alınmaması durumunda da birey ya da toplum için hayati risklerin ortaya çıkabileceği durumlar”
Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerdan hangisidir?


Acil Sağlık Hizmetleri

Acil Durum

Afet

Acil Yardım Hizmetleri

Acil Çağrı Merkezi Hizmetleri


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, en ciddi ağır yaralıları ifade eden kategoridir?


T3

T2

T1

T0

T101


16.Soru

I. Olayın tarifi
II. Oluşan veya olası riskler
III. Yatakların kullanılabilirliği
IV. Personel tedarik durumu
Yukarıdakilerden hangisi durum raporunda yer alan başlıklardandır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I, II, III ve IV

III ve IV


17.Soru

Ülkemizde hastane triyaj sisteminde kullanılan kategoriler‘e (renk kodlamasına)  göre  siyah renk neyi ifade etmektedir?


Hafif  Yaralı

Ağır Yaralı

Ölü veya Ölmek Üzere Olan Yaralı

Kritik Yaralı

Gecikebilir Yaralı


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi OKS organizasyonunun sahip olduğu fonksiyonel alanlardan biri değildir?


Operasyon

Risk analizi

Lojistik

Planlama

Finans


19.Soru

Türkiye’de acil sağlık alanında acil çağrı hizmeti ile ilgili ilk modern uygulama, 1994 yılında 6 ilde hastanelerden bağımsız acil çağrı merkezlerinin oluşturulması ile olmuştur. Oluşturulan bu yeni sistemle birlikte, kullanılacak olan acil çağrı numarası da “112” olarak belirlenmiştir.Aşağıdaki illerden hangisi bunlardan biri değildir?


İzmir

Trabzon

Konya

Adana

Bursa


20.Soru

• Taktiklerin belirlenmesi 
• Taktiklerin belirlenmesi 
• OKS Organizasyon yapısının geliştirilmesi 
• Kaynak ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve kaynak talep edilmesi 
• Operasyon Harekat Üssünün kurulması
Olaya verilen ilk yanıt ve operasyon planlama sürecinde yukarıdaki işlemler aşağıdaki aşamalardan hangisinde gerçekleşmektedir?


İlk Tepki ve Değerlendirme

Komuta Toplantısı

Planlama Toplantısı

Olay Brifingi (OEP Değerlendirmesi)

Başlangıçtaki Olay Brifingi