Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Havayolunda yabancı bir cisme bağlı olduğu düşünülen tam tıkanma olması durumunda, erişkin hastalara uygulanan Hemlich manevrasının basamakları için aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır? 


Yaralının yanına veya hafifçe arkasına geçilir

Yabancı cismin alt havayoluna geçişine engel olmak için yaralının göğsü bir elimizle desteklenerek hasta hafifçe öne eğilir

Yabancı cisim çıkarılamamışsa karın bölgesinde bası uygulanmaz

Her iki kol ile hastanın karnının üst bölümünden sarılır

Yumruk sıkılarak, göbek deliği ve iman tahtası arasına bir bölgeye yerleştirilir


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri hedeflere göre yönetim ilkesi kapsamı için doğru olarak verilmiştir?

I- Olaya müdahale edenlerin ve diğerlerinin yaşam güvenliğinin sağlanması ilk önceliktir.

II- Olayın kontrol altına alınması ikincil önceliktir.

III- Mülk/Çevre Koruma – acil durumun daha fazla hasar oluşturmasını önlemek üçüncül önceliktir.

IV- Kapsamlı olay hedeflerinin oluşturulması ve olay hedeflerini temel alan stratejilerin geliştirilmesini içerir.


 I, II

II, III

III, IV 

II, III ve IV  

I, II III ve IV


3.Soru

Gerektiği gibi yapılmayan kurtarma müdahaleleri sonucu meydana gelen ölümlere ne ad verilir?


İlk Yardım ölümleri

Kaza sonucu ölüm

Kurtarma ölümleri

Beklenmeyen ölüm

Gecikmiş kurtarmaya bağlı ölümler


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi depremin orta vadeli sağlık etkileri arasında yer almaktadır?


Endüstri şirketlerindeki yıkımdan kaynaklı çevrenin kimyasal, radyolojik ajanlar ile kontaminasyonu

İş ve gelir kaynaklarının kaybına bağlı sağlık hizmetlerini kullanım için yeterli ekonomik imkânların olmaması

Binaların yıkımından kaynaklanan travmaya bağlı ölüm ve yaralanmalar

Yıkıntı altına toz inhalasyonundan kaynaklı asfiksi

Yakınlarını kaybetme nedeni ile görev yapamayan sağlık personelleri


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi koma pozisyonunun aşamalarından biri değildir?


Her iki elin parmakları birbirine kenetlenir

Sırt üstü yatar pozisyonda kendimize yakın kol yana açılır ve dirsekten yukarı katlanır

Diğer elin sırtı kendimize yakın yanağa yaslanır

Pozisyon korunarak yaralı kendimize doğru çevrilir ve üstteki bacak kalçadan ve dizden kıvrılır

Boyun geriye itilir


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Epidemiyolojik araştırma yöntemlerinden biri değildir?


Deneysel /Müdahale Çalışmaları

Gözlemsel Çalışmalar

İstatistiksel Çalışmalar

Tanımlayıcı Çalışmalar

Analitik Çalışmalar


7.Soru

Depremin etkilerini belirleyen faktörlerden hangisi doğrudan depremin kendisi ile ilgilidir?


Tsunami

Yangın

Toprak kayması

Fay hattında yerleşimin olup olmaması

Depremin büyüklüğü


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Özel Yataklı Sağlık Hizmetleri Şubesinin görevleri arasındadır?


Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Mü­dürlüğü ile yakın işbirliği içinde çalışır.

Müdürlüğe bağlı tüm birimlerin iletişim hizmetlerinin sağlanması konusunda plan­lama ve finansman birimi ile birlikte çalışır.

Müdahale aşamasının sonlandırılmasından sonra olaya dair alanına ilişkin raporu il sağlık müdürüne sunar.

İl sağlık müdürünün onayı ile basının ve toplumun bilgilendirmesini sağlar.

Sağlık afet planının sonlandırılmasından sorumludur.


9.Soru

  1. Afet ve acil durum hazırlıklarını yapmak veya yaptırmak ve alınacak önlemleri belirlemek.
  2. Eğitimler düzenlemek ve planların uygulanabilirliğinin tatbikatlarla denetlenmesini sağlamak.
  3. Kritik tesislerin oluşturduğu riskleri önleme çalışmaları yapmak veya yaptırmak.
  4. Yılda en az beş kez valinin başkanlığında toplanmak.

Yukarıdakilerden hangileri İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun görevleri arasında sayılabilir?


I ve II

III ve IV

I, II ve III

I, III ve IV

II, III ve IV


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Planlama Şubesinin görevleri arasındadır?


Personelin nöbet çizelgesini planlar.

Sağlık kurumlarındaki hasar tespit çalışma­larına eşlik eder.

Sağlık kuruluşlarının hasar tespitlerinin ka­yıtlarını tutar.

Afet bölgesinde sağlık tesislerinin aktif ça­lıştırılmasında teknik destek sağlar.

Müdahalede görev alan personelin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının teminini sağlar.


11.Soru

“Afet bölgesinde bazı kişiler öfkeli şekilde yardım çalışanlarından destek talep ederken, bazı kişiler enkaz başında duygusuz, ifadesiz bir şekilde oturarak bekleyebilirler.” şeklinde örneklendirilen durumlar afetin hangi psikolojik etkileri içindedir?


Duygusal belirtileri

Fiziksel belirtileri

Davranışsal belirtileri

Sosyal belirtileri

Bilişsel belirtileri


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Koordinatörün (İl Sağlık Müdürünün) görevleri arasındadır?


Sağlık afet planının sonlandırılmasından sorumludur.

Haber kaynaklarında yanlış haber bulun­ması durumunda bunların düzeltilmesini sağlar.

Gerek olabileceğini düşünerek bina giriş çı­kışlarının araçlardan arındırılmasını sağlar.

Müdahalede görev alan personelin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının teminini sağlar.

İhtiyaç halinde lojistik servisinde diğer şu­belerin çalışmalarına yardımcı olur.


13.Soru

I. Acil yardım talebine yanıt verme
II. Acil yardımın yapılıp-yapılmayacağına karar verme
III. Acil yardımın nasıl organize edileceğine karar verme
IV. Acil yardım operasyonunu en başından, sonuna kadar yönetme
Yukarıdakilerden hangisi Acil çağrı merkezlerinin görevleri arasındadır?


I ve II

I ve III

II, III ve IV

Yanlız I

I, II, III ve IV


14.Soru

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) belirtilerinin değerlendirilebilmesi için acil durum veya afetin ardından en az kaç gün geçmiş olması gerekmektedir?


20

25

30

35

40


15.Soru

I. Travma öncesi etkenler
II. Olaya bağlı etkenler
III. Travma sonrası etkenler
Yukarıdakilerden hangisi Travma Sonrası Stres Bozukluğunun ortaya çıkmasını, kronikleşmesini veya iyileşmesini etkileyen faktörlerden biridir?


Yanlız I

Yanlız II

I ve III

I ve II

I, II ve III


16.Soru

Psikolojik etkiler, afetlerin halk sağlığına etkilerinden hangisinin içerisinde değerlendirilir?


Toplum sağlığına doğrudan etkileri

Sağlık sistemine doğrudan etkileri

Toplum sağlığına dolaylı etkileri

Sağlık sistemine dolaylı etkileri

Toplum sağlığına fiziksel etkileri


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi psikolojik ilkyardım uygulayıcılarına tavsiye edilenler arasında yer almaz?


Anlatmaları için baskı yapmayın

Dürüst, açık ve güvenilir olun   

Kendi din, önyargı, görüş ve düşüncelerinizi farkedin ve bir kenara bırakın

Kültürel ve geleneksel dinamikleri farkedin ve bunları önemseyin   

Kişilerin mahremiyetine özen gösterin


18.Soru

I.Afet ve acil durumlara yönelik sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama yapmak, tedarik etmek ve depolamak.
II. Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak, tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılmak.
III. Afet ve acil durumlarda hasta ve yaralıların tahliyesi ve acil müdahalesine yönelik ihtiyaç duyulacak araç, teçhizat, teknik tıbbî malzeme, ilaç, vb.nin planlama/depolama faaliyetlerini yürütmek.
IV. Afet ve acil durumlarda görevlendirilecek personeli planlamak ve ihtiyaç duyulabilecek ekipman ile donatmak.
Hangisi 112 Acil Sağlık Ekiplerinin afet öncesi görev ve sorumluluklarındandır?


Yalnızca IV

I ve II

II ve IV

II,III ve IV

I,II,III ve IV


19.Soru

Afetlerde, güvenliği ilkönce ve öncelikle sağlanacak olanlar aşağıdakilerden hangisidir?


Hasta

Kanamalı hasta

Bilinci kaybolmuş hasta

Kurtarıcılar

Hastane yöneticileri


20.Soru

Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu ile ilgili şunlardan hangisi doğrudur?

  1. Sağlık Bakanı başkanlığında kurulur.
  2. Afet ve acil durumlara ilişkin plan, program ve raporları onaylamakla görevlidir.
  3. Yurt içi ve yurt dışı kaynaklarla, AADKK’den gelen bilgi ve önerileri değerlendirir.
  4. Gerekli görüldüğünde Bakanlar Kurulu Kararı alınması yönünde girişimlerde bulunur.


I ve II

III ve IV

I, II ve III

II, III ve IV

I, III ve IV