Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

“Bu beceri, ailedeki hiyerarşiyi değiştirme amacıyla kullanılır. Yapısal yaklaşım, stratejik yaklaşım gibi sorunların bozulmuş aile hiyerarşisinden kaynaklandığı kabul eder. Bu yaklaşımda da hiyerarşinin düzenlenmesi önemlidir” bu tanım aşağıdakilerden hangi kazanılmaya çalışılan beceri gruplarındandır?

 


Katılma ve uyum sağlama

 

Canlandırma

 

Yapısal harita çıkarma

 

Sınır çizme

 

Dengeleri değiştirme


2.Soru

Hiç şüphesiz aileden yalnızca bir kişiyi görerek belirli bir değişim gerçekleştirmek olanaklıdır, fakat bu yeterince derinlikli bir çözüm olmayacaktır. Müdahale sürecinin, dört aşaması vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu dört aşamadan biri değildir?

 


Sosyalleşme

 

Soruna odaklanma

 

Etkileşime girme

 

Düzenleme

 

Yapılacakları belirleme


3.Soru

Virginia Satir’in “Kendilik Değeri” kavramına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 


Başkalarını sevmenin ön koşulu insanın kendisini sevmesidir

 

Düşük kendilik değerine sahip olanlar kaygılıdırlar ve kendilerine güvenmezler.

 

Başkalarının onları nasıl değerlendirdiğini umursamazlar.

 

Düşük kendilik değeri bulaşıcıdır ve aile içerisinde üyeler arasında yayılır.

 

Düşük kendilik değerine sahip bir kimsenin evlenmek için genellikle düşük kendilik değerine sahip başka bir kimseyi seçtiği düşünülmektedir.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile yapısının paylaştığı temel görevlerdir?

 


Biyolojik

 

Psikolojik

 

Ekonomik,sosyal

 

Biyolojik, psikolojik

 

Biyolojik,sosyal, psikolojik ve ekonomik


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Yaşantısal aile danışmanlığının unsurlarından biri değildir?

  • Güçlü yaşantısal şimdi ve burada teknikleri
  • Profesyonelin keşfetme çabası
  • Profesyonelin rahat ve insancıl yapısı


İçtenlik ve kabul

Güçlü yaşantısal şimdi ve burada teknikleri

Profesyonelin keşfetme çabası

Profesyonelin rahat ve insancıl yapısı

Kural keşfetme çabası


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi boşanma aşamasında veya sonrasında taraflarla  ilişkili  kuruluş ve kişilerden değildir?


Aile Danışma Merkezleri

Aile Mahkemeleri

Hakimler Yüksek Kurulu

Sosyal Hizmet Uzmanı

Arabulucu


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal değişmenin yarattığı aile politikası sorunlardan birine  örnek olarak verilemez? 


Yeniden birleşme ve yeniden evlenmelerin artması

Çocuksuzluğun artması

Çocuk anneler

Yalnız ebeveynler

Farklı ırktan seçim yapma eğilimi


8.Soru

S¸iddet eğilimli bireyler genellikle “Sorun-çözme ve çatışmayı çözme ______________ __________ olan” bireylerdir.

Şiddetin psikolojik etmenlerine bir açıklama getiren bu cümledeki bosluğu en uygun biçinde tamamlayacak ifade hangisidir?


becerilerden yoksun

konusunda yetkin

işlerinde usta

yeteneklerine sahip

becerikliliğini gösterebilecek


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi arabuluculuğun ortak temel ilkelerden değildir?  


Çıkar çatışması

Zorunluluk 

Mesleki sınırlama

Tarafsızlık 

Gizlilik 


10.Soru

Sosyal hizmetin temel odak noktası aşağıdakilerden hangisinde tam olarak doğru verilmiştir?


Birey,aile, toplum

Aile,toplum,ulus

Birey,grup,toplum

Birey,çevre, toplum

Çevre,aile, toplum


11.Soru

Ekonomik İşlev sistem yaklaşımı, aile işlevlerini ailenin yerine getirmesi gereken “görevler” biçiminde kavramsallaştırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi ailenin yerine getirmesi gereken görevlerden biri değildir? 

 


Kimlik görevlerini yönlendirme

 

Ailenin duygusal atmosferini yönetme

 

Aile yapısında meydana gelen değişimi yönetme

 

Aile üyelerinin devamlılığını sağlamama

 

Sınırları düzenleme


12.Soru

I. Aşırı emirler vermek, aşırı baskı ve otorite uygulamak

II. Çocuğun yaşıtları ile ilişkilerini kısıtlamak veya tamamen engellemek

III. Çocuğu sözel olarak hırpalamak, okul başarısızlığı veya herhangi bir konudaki başarısızlığını sürekli yüzüne vurarak aşağılamak

IV. Çocuğu gereksiz yere ağlatmak veya duygusal tepki vermesine izin vermemek

Yukarıdaki maddelerden hangileri çocuğa yapılan duygusal istismarın göstergeleri arasında yer alır?


I ve II

I ve III

II ve IV

I, III, IV

I, II, III, IV


13.Soru

Karı kocanın kariyerleri ile meşgul oldukları, ev ve çocuk yetiştirmeyle ilgili sorumlulukları paylaştıkları ilişki biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 


Yoğun İlişki

 

Meta-komplemanter İlişki

 

Tamamlayıcı İlişki

 

Paralel İlişki

 

Simetrik İlişki


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Yaşantısal aile danışmanlığı kuramının özelliklerden biri değildir?

 


Yaşantısal aile terapisi yaklaşımı danışmanlığın insancıl kanadını temsil eder.

 

Bu yaklaşıma göre iletişim süreci ve iletişimin sonucu çok önemlidir.

 

Yaşantısal aile danışmanlığının temel unsuru kendilik değeridir.

 

Yaklaşımın temel taşı, benlik saygısı veya kendilik değeridir

 

Yaşantısal aile danışmanlığı, dıştan içe doğru işler.


15.Soru

Birden fazla kuşağı içinde barındıran ve akrabalık ilişkilerinin güçlü olarak yaşandığı, gelirin paylaşıldığı kalabalık aile üyeler inin oluşturduğu aile biçimidir?

 


Geniş aile

 

Birleşik/Bütünleşik aile

 

Çekirdek aile

 

Modern aile

 

Parçalanmış aile


16.Soru

DSM IV’e göre aşağıdaki durumlardan hangisini on iki aylık bir süreçte sergileyen bir kişinin bu maddeyi kötüye kullandığı kabul edilir?


Madde temini için uğraş yüzünden önemli sosyal ve sorumluluk gerektiren aktivitelerden vazgeçmek veya bunları oldukça azaltmak

Maddeyi alış sıklığının ve alınan madde miktarın abartılı ölçüde artması

Madde kullanımını kontrol etmeye veya tamamen bırakmaya yönelik başarısız girişimlerin olması

Madde kullanımına bağlı olarak sosyal ve iş aktivitelerinin giderek azalması

Kişinin zamanını büyük ölçüde madde bulmaya ve stoklamaya yönelik faaliyetlere harcanması


17.Soru

Aşağıdakielrden hangisi yapısal aile danışmanlığını genel olarak  kazandırdığı becerilerden biri değildir?


Katılma ve uyum sağlama (dahil etme)

Canlandırma

Yapısal harita çıkarma

Etkileşimlere odaklanma ve bunları değiştirme

Sınır kaldırma


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sembolik etkileşimciliğin temel özelliklerinden değildir?

 


Sembollerin ve anlamlarının önemi

 

Toplumsal ve bireysel benlik kavramı

 

Rasyonel seçim kavramı

 

Rol, rol oynama, rol geçişi ve rolde zorlanma kavramları

 

İnsan varlığının pasif tepki verenler değil, aktif katkı veren olarak ele alınması


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi arabuluculuğun ortak ilkelerinden biri değildir?


Arabulucunun ele aldığı vakada herhangi bir bireysel, mesleki ya da ekonomik çıkar söz konusu olmamalıdır

Arabulucu, kendi deneyim ve bilgisini aşan konularda uğraşı içinde olmalıdır

Arabuluculuk sürecinde anlaşmaya varabilmek için arabulucunun tarafsız olması ve her iki taraf için objektifliğini koruması önemlidir

Arabuluculuk sürecine katılım ve bir anlaşmaya varma, kişilerin rızasına/özgür iradesine dayalı bir süreç olmalıdır

Arabuluculuk sürecinin tümü, gizlilik esasına dayalı olmalıdır


20.Soru

Kişinin parasını yönetme, kendi parasını kendisinin yönetmesine izin vermeme, kişinin kendi kazancını sağlanmasına izin vermeme gibi eylemlere ne ad verilir? 


Ekonomik istismar

Duygusal istismar

Cinsel istismar

Fiziksel istismar

İstismar