Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

.........., sosyal hizmetin hukuktan ödünç aldığı bir kavramdır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmesi gerekmektedir?


Danışmanlık

Savunuculuk

Eğitimcilik

Tedavi edicilik

Sorun çözücülük


2.Soru

Ailelerle sosyal hizmeti gerçekleştirirken dikkate alınması gereken ilkelerden biri değildir?

 


Ailelere yardım etmek için en iyi yer onların evidir.

 

Aile parçaların toplamından daha fazla olan bir bütündür  

 

Aileler değişme ve değişmemeyi dengelemeye çalışır.

 

Danışmanlık ailelerin sorunlarını kendi başlarına çözmeleri için onları güçlendirmez.

Bir aile üyesinde meydana gelen değişme tüm aile üyelerini etkiler.


3.Soru

I. Genogramlar; sistemler-yönlü aile terapistleri tarafından yaygın olarak kullanırlar.

II. Genogram, nesiller arası bağlamda problemli duygu ve davranışların incelenmesinde aile üyeleri ve uzmanlar için çok sık kullanılan bir araç değildir.

III. Genogramlar, aile üyelerinin aile iletişim şekillerini anlamalarını ve belirlemelerini kolaylaştırırlar.

IV. Genogram, genellikle karmaşık bir çizimden meydana gelir. 

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


II-III

III-IV

I-II

I-III

II-IV


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uygulama aşamasında Aile sosyal hizmetinde yapılacak olan çalışmalardan biri değildir?  

 


Uygulanan teknikler birey/ailenin gelişim dönemlerine uygun olmalıdır.

 

Uygulanan teknikler, geçiş dönemlerine uygun olmalıdır.

 

Sorun çözmeyi sağlayacak stratejilerin belirlenebilmesi için ulaşılmak istenen amaçlar çözümü kolaylaştıracak şekilde kısımlara ayrılmalıdır.  

 

Ödev verme tekniği üzerindeki inceleme planlı biçimde uygulandığında başvuranların bunları titizlikle uyguladıklarını göstermektedir

 

Aileleri tanımadan her aileye aynı uygulama uygulanmalıdır.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile kurumunun özellikleri arasında gösterilemez?

 


Ailenin kapsamı geniştir.

 

Aile sosyal yapıda çekirdek özelliği taşır.

 

Aile duygusal bir temele dayanır

 

Aile evrensellik gösterir.

 

Aile; üyelerinden diğer birliklerde görülmeyen devamlı ve çok sayıda isteklerde bulunur.


6.Soru

Savunuculuk faaliyetleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Savunuculuk rolünü üstlenen sosyal hizmet uzmanı kendi adına sözcülük yapar.

Savunuculuk rolünü üstlenen sosyal hizmet uzmanı bu rolü yerine getirirken nötr değildir.

Sosyal hizmet uzmanının aile adına savunuculuk yaparken aralarında açık bir sözleşme olamaz. 

Sosyal hizmet uzmanlarının ailelere hizmet verirken yasalar, yönetmelikler konusunda bilgi sahibi olmasına gerek yoktur. 

Savunuculuk, sosyal hizmetin sosyolojiden ödünç aldığı bir kavramdır.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Feminist yaklaşımlarından biri değildir?

 


Liberal feminism

Marksist feminism

Sosyalist feminism

Radikal feminizm

 

Ekonomist feminizm


8.Soru

"Bakım verenlerin, bilerek ve isteyerek yaşlı bireyden yiyecek, içecek, ilaç, tıbbi cihaz (protez, gözlük, işitme cihazı) gibi ihtiyaçlarını esirgemek, ona duygusal, fiziksel acı ve sıkıntı yaşatmak" yaşlı bireye uygulanan hangi şiddet türüne bir örnektir?


Fiziksel istismar

Bireysel haklarının ihlali

Aktif fiziksel ihmal

Fiziksel istismar

Ekonomik istismar


9.Soru

I. İşkence yapmak
II. Bıçakla veya silahla tehdit etmek
III. Hasta ya da hamileyken gerekli yardımı esirgemek

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri fiziksel şiddetin davranış türleri arasındadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II, III


10.Soru

”Anlayıştaki değişiklikler davranışı değil, davranıştaki değişiklikler anlayışı değiştirir? Tanımı kime aittir?

 


Virginia Satir

 

Jay Haley

 

Murray Bowen

 

Salvador Minuchin

 

Deborah Kerr


11.Soru

Aile ile yapılan çalışmalar esnasında dikkate alınması gereken ögelerden hangisi toplum, akraba ve dost çevresi ilişkilerini içerir?


İç ögeler

Dış ögeler

Aile dışı ögeler

Çevresel ögeler

Aile içi ögeler


12.Soru

I. Savunuculuk hizmetleri

II. Eğitici faaliyetler

III. Koruyucu hizmetler 

IV. Barınma hizmetleri

Aşağıdakilerden hangisinde aile sosyal hizmet türleri hangisinde doğru verilmiştir?


I-III

I-IV

II-IV

I-II

II-III


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kadına karşı duygusal şiddete örnek gösterilemez?


Bağırmak

Başka kadınlarla kıyaslamak

Tehdit etmek

Hasta ya da hamileyken gerekli yardımı esirgemek

Hakaret etmek


14.Soru

  1. Uyumlu ve sağlıklı aile ilişkilerine katkıda bulunmak
  2. Aileyi bir arada tutan bağları güçlendirmek
  3. Aile üyelerinin kişiliklerinin sağlıklı biçimde gelişmesine ve toplumsal yaşama uyumlarına yardım etmek

Yukarıdaki hangi yada hangileri sosyal hizmetin amaçları arasında yer alır?


Yalnızca I

Yalnızca III

II ve III

I ve III

I,II ve III


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ailelerle sosyal hizmetin gerçekleşmesinde uygulanan bir dizi ilkeden biri değildir?

 


Ailelere yardım etmek için en iyi yer onların evidir

 

Aile parçaların toplamından daha fazla olan bir bütündür.

 

Aile daha büyük sosyal sistemlere aittir ve birçok alt sisteme karşılık gelir

 

Aileler değişme ve değişmemeyi dengelemeye çalışır

 

Bir aile üyesinde meydana gelen değişme tüm aile üyelerini etkilemez.


16.Soru

Hangisi feminist bakış açısının temel varsayımlarından biri değildir?

 


Yaş, sınıf, ırk, etnisite, özürlülük durumu ve cinsiyet kadınları ve diğer grupları tanımlar

 

Bireysel deneyim, değişim ve adaleti getirecek sosyal veya politik eylemi getirir

 

Birçok farklı gerçeklik vardır

Sorunlar bütünsel ve bağlamsaldır

 

Hümanizm birincil görüştür


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile sosyal hizmet uygulaması kapsamında sosyal hizmet uzmanının, odaklandığı spesifik aile sorunlarından birisi değildir?


Çocuk istismarı

Akademik başarısızlık

İşsizlik

Aile parçalanması

Engellilik


18.Soru

Aile tedavisi ve danışma faaliyetlerinde sosyal hizmet uzmanınca ele alması ve incelemesi gereken temel kavramlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu temel kavramlardır?


Kural, İlişki, Kalıp

Kural, İlişki, Kalıp, İletişim

Kural, İlişki

Kural

Kural, İlişki, Kalıp, İletişim, Yapı


19.Soru

Bireyler stresli olduklarında iletişimlerinde genellikle dört problemli örüntüden birine başvururlar. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

 


Yatıştırma

 

Suçlama

 

Hesap yapma

 

Stres yapma

 

Dağıtma


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik aile danışmanlığı alanına 1987’de yayınladığı Sorun Çözme Terapisi adlı kitabı ile katkı vermiştir?

 


Virginia Satir

 

Murray Bowen

 

Salvador Minuchin

 

Jay Haley

 

Mary Richmond