Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinde ele alınan dört grup hakla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Çocuğun yaşam hakkını ve var olmak için gereken temel ihtiyaçlarını vurgulayan hakka gelişme hakkı denir. 

Eğitim, dinlenme, kültürel faaliyetler, bilgiye erişim, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü gibi haklar gelişme haklarındandır. 

Çocukların her türlü istismar, ihmal ve sömürüden korunmalarını gerektiren hak katılım hakkıdır. 

Çocukların görüşlerini ifade etme ve yaşamlarını etkileyen konularda söz sahibi olma  hakkına hayatta kalma hakkı denir. 

Çocukların görüşlerini ifade etme ve yaşamlarını etkileyen konularda söz sahibi olma  hakkına gelişme hakkı denir. 


2.Soru

Sokağa itilen çocuk sayısının her geçen gün artması neyi göstermektedir?


Çocuk hakları üzerinde iyileştirmelerin yapıldığını

Çocuk haklarının sözleşmesinin feshedildiğini

Çocuk haklarının toplumların önceliğinde olduğunu

Çocuk haklarının hayata geçmediğini

Çocuk haklarının görünür hale geldiğini


3.Soru

  1. Danışmanlık tedbiri
  2. Eğitim tedbiri

 III.  Barınma tedbiri

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri koruyucu ve destekleyici tedbirler arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

Yalnız III

I ve III

I, II ve III


4.Soru

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu'na(2005) göre ''çocuk'' tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


Küçük yaşta erkek veya kız

Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak.

Daha yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişi.

Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi.

Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse. 


5.Soru

Korunma kararlı çocuklardan durumları uygun olanların, kısa veya uzun süreli, gönüllü veya ücretli olarak çocuk bakımını üstlenebilecek niteliklere sahip kişilerin yanında bakımlarının sağlanması durumu aşağıdakilerden hangisidir?


Koruyucu aile hizmeti

Destekleyici aile hizmeti

Koruyucu kurum hizmeti

Destekleyici kurum hizmeti

Sosyal destek hizmeti


6.Soru

“(1) küçük yaştaki erkek veya kız, (2) soy bakımından oğul veya kız, evlat, (3) bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak, (4) genç erkek, (5) büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi, (6) büyüklere yakışmayacak, daha çok küçüklerin yapabileceği gibi davranan kimse,(7) belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse

 Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki  tanımlara karşılık gelmektedir?


Genç yetişkin

Çoçuk

Orta yaş bireyler

Yetişkin bireyler

18 yaş üstü bireyler


7.Soru

Tarihte çocukların korunmasına ilişkin ilk çalışmaları düzenli bir şekilde yapan  devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?


Mithat Paşa

Gazan Mahmut Han

II.Abdülhait

Vidinli Tevfik Paşa

Gazi Ahmet Muhtar Paşa


8.Soru

Çocukların ekonomik istismarına dair aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Ailenin ekonomik durumunun yetersiz olması ve günümüz ekonomik şartlarında çocuk emeğinin ucuz olması çocukların ekonomik yönden istismarına neden olur. 

Ekonomik istismar, psikososyal gelişimini tamamlamamış çocuğun bir yetişkin tarafından cinsel uyarı, cinsel doyum için kullanılmasıdır.

Çocukların ekonomik olarak istismar edilmesi konusunda dikkate alınması gereken nokta onların iş ve çalışma ortamına dahil edilmesidir.

Yalnızca sokakta çalışan çocukların ekonomik istismarı olur. 

Yalnızca sanayi sektöründe çalışan çocukların ekonomik istismarı olur.


9.Soru

Çocuğun fiziksel ve duygusal istismarı ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Ebeveynin çocuğu toplumsal ilişkilerden ve kendinden uzak tutması, bu tür ilişkiler için fırsat sağlamaması hatta engellemesi reddetmedir. 

Ebeveynin sözel veya fiziksel saldırılar ile çocuğu korkutması, tehdit etmesi, gözdağı vermesi aşağılamadır. 

Erişkinin elle ve/veya aletle çocuğun vücudunun herhangi bir yerine iz bırakacak şekilde şiddet uygulayarak çocuğa bir zarar verilmesi fiziksel istismardır.

Çocuğun sağlıklı olarak hem duygusal hem de sosyal gelişimini sağlayacak tepkilerin verilmemesi suça yöneltmedir.  

Çocuktan gerçekçi olmayan başarılar beklenmesi, yaş gelişimine uygun olmayan sorumlulukların verilmesi yıldırmadır. 


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sokak çocuklarının korunması ve rehabilitasyonu için sosyal hizmet uygulamalarından değildir?


ALO 163

Toplumla Çalışma Uygulamaları

Koruyucu aile uygulaması

Çocuk ve gençlik merkezleri

 Ebeveyn bilinçlendirilmesi 


11.Soru

Ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlü çocuklara yönelik sosyal hizmet faaliyetleri kapsamında psiko-sosyal servis uzmanları kuruma yeni gelen hükümlü-tutukluyla kaç gün içerisinde ilk görüşmeyi yapmalıdır?


İlk 3 gün içerisinde

Bir aylık dönem içerisinde 

İlk 10 gün içerinde 

İlk 15 gün içinde

Kurumdan ayrılana kadar


12.Soru

Aileyi zaman süreci içinde bir sistem olarak gösteren ve bir ailenin yaşamında önemli olan aşama ya da olaylar dizisi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlanmaktadır?


Aile sistemleri döngüsü

Aile yaşam döngüsü

Yapısal aile döngüsü

Yaşantısal aile döngüsü

Stratejik aile döngüsü


13.Soru

Statü sağlamak, çocukların eğitimini planlamak, eğitim vermek, boş zaman faaliyetlerini gerçekleştirmek gibi sorumluluklar aile işlevlerinden hangisi ile ilgilidir?


Ekonomik

Sosyal

Psikolojik

Politik

Felsefik


14.Soru

Korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili her türlü bakım hizmetini yürüten kurum aşağıdakilerden hangisidir?


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Belediyeler

Adalet Bakanlığı


15.Soru

Çocuk mahkemeleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Çocuk mahkemesi toplu mahkemelerdir. 

Çocuk mahkemeleri “sulh ceza mahkemesi” ve “çocuk ağır ceza mahkemesi” olarak kurulmuştur.

Çocuk mahkemesi, yanızca suç sonrası güvenlik tedbirleri ile cezalandırma yönlerini düzenlemiştir.

Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, bir başkan ve üyelerden oluşur.

Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Mahkeme, bir başkan ve beş üye ile toplanır.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan çocuk refahı hizmetleri arasında yer almamaktadır?


Çocuk sağlık merkezleri

Yetiştirme yuvaları

Sevgi evleri

Çocuk evleri

Kız yetiştirme yurdu


17.Soru

Soyut düşünmenin başladığı ve cinsel olgunlaşmanın görüldüğü dönem aşağıdakilerden hangisidir?


İlk ergenlik

Orta çocukluk dönemi

Okul dönemi

Geç ergenlik

İlk yetişkinlik


18.Soru

  1. .................................... , Trablusgarp ve Balkan savaşları sonucunda şehit çocuklarının, ilköğretim sonrası tarım ve sanat öğretimini esas alan bir kurumdu. Yükseköğretim yapabilecek yetenekli çocukları da eğitim konusunda teşvik eden bu sosyal hizmet kurumu 1926 yılında kapatılmıştır.

Yukarıdaki paragrafta sözü edilen ve boş bırakılan yeri dolduracak olan sosyal hizmet kurumu aşağıdakilerden hangisidir?  


Daru’l Eytam

Daru’ş Şafaka

Şefkat Evi

Dâru’l Hayr-ı Alî

Himayeyi Etfal


19.Soru

I. Ebeveynler eğitimlerle bilinçlendirilebilir.

II. Koruyucu aile uygulamasından yararlanılabilir.

III. Yaşına bakılmaksızın bu çocuklara meslek edindirilebilir.

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri sokak çocuklarının korunması ve rehabilitasyonu için gerçekleştirilebilecek sosyal hizmet uygulamalarından değildir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

Yalnız III

II ve III


20.Soru

Çocukların koruma altına alındığı durumlarda çocukların bakım ve destek hizmetleri ile ilgilenen kamu kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?


Emniyet Çocuk Şube

Çocuk Mahkemeleri

Sağlık bakanlığı birimleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı