Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuklar için denetimli serbestlik uygulanacak hallerden biri değildir?


Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlar

Adli kontrol tedbiri

Örgüt suçlarında pişmanlık halinin bulunmaması

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması

Koşullu salıverme


2.Soru

Otuz yaşındaki (Y); 11 yaşındaki (X)'i kasten öldürmüştür. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Kasten adam öldürme suçu (X)'e karşı işlendiği için, (Y) için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilir. 

Kasten adam öldürme suçu (X)'e karşı işlendiği için, (Y) için idam ccezası verilir. 

Kasten adam öldürme suçu 10 yaşından büyük (X)'e karşı işlendiği için, (Y) için indirimli hapis cezası verilir. 

Kasten adam öldürme suçu (X)'e karşı işlendiği için, (Y) için on yıla kadar hapis cezası verilir. 

Kasten adam öldürme suçu (X)'e karşı işlendiği için, (Y) için on beş yıla kadar hapis cezası verilir. 


3.Soru

Bireyin, on beş - on dokuz yaş arasında, kariyer seçimini yapmaya başladığı çevreleriyle ilişki kurma becerilerini geliştirdiği döne­m aşağıdakilerden hangisidir? 


İlk çocukluk

Orta çocukluk

Okul dönemi

İlk ergenlik dönemi

Geç ergenlik dönemi


4.Soru

Toplumsallaşma nerede başlar?


Evde

İlkokul'da

Ailede

Lise'de

Sosyal etkinlikte


5.Soru

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?  

 


İnsanlar her zaman iletişim içindedir iletişim kurmamak söz konusu olamaz.

 

Haley’e göre anlayıştaki değişiklikler davranışı değil, davranıştaki değişiklikler anlayışı değiştirir.

 

Bowen aile danışmanlığında anlama ve içgörü öne çıkarılarak kişilerin ayrışma düzeyinin artması kolaylaştırılır.

 

Bowen özgün bir katkı olarak duygusal üçgenleri geliştirmiştir

 

Danışman yoğunluğu artırabilmek için vermesi gerektiğini düşündüğü mesajı bir kez söyler.


6.Soru

  1. Ailenin ilişkilerini geliştirmek
  2. Çevresel veya sosyal destek sistemlerini harekete geçirmek
  3. Çeşitli kuruluşlarda işlerini takip etmek
  4. Aileye duygusal yönden destek olmak

Yukarıdakilerden hangileri mesleki çalışmalarda aileye yönelik yapılabilecek çalışmalar arasındadır?


Yanlız II

Yanlız III

I, II ve IV

I ve IV

I, II, III ve IV


7.Soru

Evlat edinme işlemi için; evlat edinmek isteyen çiftlerin yaş sınırı dikkate alınmadığında en az kaç yıllık evli olması gereklidir?


2

5

10

18

20


8.Soru

  1. Çocuk evleri ilk olarak çocuk grup evi adı altında Ankara İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Çevre Eğitim Sağlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile iş birliği protokolü ile 2000 yılında Ankara ilinde açılmıştır.
  2. En çok 6-8 çocuğun barınıp yaşamlarını sürdürebileceği, temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği, toplu yaşamın getirdiği olumsuzlukları yaşamadan hayatını devam ettirebileceği ev tipi kuruluşlardır.
  3. Sevgi evleri uygulamasından daha verimli bir hizmettir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri "çocuk evleri" ile ilgili doğru bir bilgidir?


I, II

II, III

I, III

I, II, III

Yalnız II


9.Soru

Ceza yasalarına göre suç sayılan bir davranışı ortaya koyan kaç yaşındaki kişi, suça sürüklenen çocuk olarak belirtilir?


16 yaşını doldurmamış

16 yaşını doldurmuş

18 yaşını doldurmamış

18 yaşını doldurmuş

21 yaşını doldurmamış


10.Soru

Çocuk (A)'nın tüm ailesi trafik kazasında ölmüştür. Kendisine vasi tayin etmek üzere aşağıdaki mahkemelerden hangisine başvurulmalıdır?


Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi

Ağır Ceza Mahkemesi

Sulh Hukuk Mahkemesi

Asliye Hukuk Mahkemesi

Aile Mahkemesi


11.Soru

Çocuk evlerinin illerde planlanması, açılış ve işleyişine ilişkin her türlü işlemler ile harcamaların yapılması, takibi, denetlenmesi amacı ile oluşturulan merkez aşağıdakilerden hangisidir?


Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezleri

Aile yardım ve Koordinasyon Merkezleri

Çocuk Takip Merkezleri

Çocuk İl Bölge Merkezleri

Aile Denetim Merkezleri


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi koruyucu ailelerin yükümlülüklerinden değildir?


Yanına yerleştirilen çocuğun fiziksel ve psikososyal gelişiminin sağlıklı    olabilmesi için gerekli şartları sağlamak.

Çocuğun beceri ve yeteneklerine göre eğitimi, öğretimi ve iyi bir meslek sahibi olması için gerekli çabayı göstermek.

Adres ve ikamet değişikliklerini il müdürlüklerine bildirmeleri gerekir.

İsterlerse çocuğunun öz ailesi ile görüşmesine izin vermeyebilirler.

Çocukla ilgili çalışmalar sürdüren sosyal çalışmacıya gerekli koşulları hazırlamak.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuk istismarında toplumla ilgili risk faktörlerinden biridir?


Çocuğa verilen değerin az olması

Üvey anne ya da üvey baba

Sık aralıklarla doğum yapan anne

Çocukta okul başarısızlığı

Antisosyal arkadaş grubu


14.Soru

Yaşantısal aile danışmanlığını dört unsuru bakımdan özetleyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan biri değildir?

 


İçtenlik ve kabul

 

Güçlü Yaşantısal şimdi ve burada teknikleri

 

Profesyonelin keşfetme çabası

 

Profesyonelin rahat ve insancıl yapısı

 

Dışarıdan destek alımı


15.Soru

I.   Evlat edinenin soy adını alır.

II.  Evlat edinenin mirasçısı olamazlar.

III. Yasal olarak öz çocukların haklarına sahip olamazlar.

Evlat edinilen çocuğun sahip olduğu haklarla ilgili yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız I

Yalnız III

I ve III

II ve III


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Hakları Sözleşmesi ilkelerinin boyutlarından birisi değildir?


Ayrımcılığın önlenmesi

Eşitlik

Seçme hakkı

Yaşama ve gelişme hakkı

Çocuğun yüksek yararının gözetilmesi


17.Soru

I. Sağlık kurulu raporu

II. Öğrenim belgesi

III. Sürücü belgesi

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri evlat edinmek isteyen kişilerden istenilen belgeler arasında yer alır?


Yalnız I

Yalnız II

I-II

Yalnız III

I, II ve III


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile ile ilgili risk faktörlerinden birisidir?


Çocukta davranış bozuklukları

Anti sosyal arkadaş grubu

Çok çocukluluk

Kronik hastalıklar ve çocukluk travmaları

Çocukta okul başarısızlığı


19.Soru

Çocuk suçluluğunu kontrol altına almak, çocukların sosyal rehabilitasyonuna katkı sağlamak ve yeniden suç işleme ihtimalini ortadan kaldıracak ortam hazırlamak aşağıdakilerden hangisinin görevidir?


Ceza Mahkemeleri

Çocuk İzlem Merkezleri

Çocuk Esirgeme Kurumu

Çocuk Mahkemeleri

Çocuk Şube Müdürlüğü


20.Soru

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan çocuk refahı hizmetleri ele alındığında seçeneklerden hangisi bu hizmetler arasında yer alır?


Anaokulları

Anasınıfları

Hastane Okulları

Çocuk Evleri

Çocuk Esirgeme Kurumu