Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Çocuklarla, işe yerleştirme ile ilgili olarak ilgilenen kurum aşağıdakilerden hangisidir?


Milli Eğitim Bakanlığı

İş ve işçi bulma kurumu 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Emnyet Müdürlüğü

Sağlık Bakanlığı


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuk ihmal ve istismarlarına yol açan yada kolaylaştıran risk faktörlerinden değildir?


Ebeveynlerin özellikleri

Çocuğun özellikleri

Ailenin özellikleri

Kültürel ve toplumsal özellikler

Okulun özellikleri


3.Soru

Medyada çocuk istismarı önlenebilmiş midir sorusu aşağıdakilerden hangisinin açıklaması olabilir?


Çocuk hakları

Çocuğun değeri

Medyada çocuk

Uygulamaya geçirilememiş yasalar

Çocukluk dönemi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza Kanunu'na göre ceza sorumluluğu olan çocuklar hakkındaki tedbirler arasında yer almamaktadır?


Çocuğun tedavi noksanlığını giderici tedbirler

Çocuğun ekonomik noksanlığını giderici tedbirler

Çocuğun eğitim noksanlığını giderici tedbirler

Disiplin tedbirleri

Cezalar


5.Soru

Evlat edinme işlemi için; evlat edinen ile edinilen arasında en fazla kaç yaş fark olabilir?


30

40

50

60

70


6.Soru

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na (2005) göre çocuk tanımlanır?


Çocuk “ayırt etme gücüne sahip kişiyi” ifade etmektedir.

Çocuk “onbeş yaşını doldurmuş, on sekiz yaşını doldurmamış kişiyi” ifade etmektedir.

Çocuk “daha erken yaşta ergin olsa bile, on sekiz yaşını doldurmuş kişiyi” ifade etmektedir.

Çocuk “daha erken yaşta ergin olsa bile, on sekiz yaşını doldurmamış kişiyi” ifade etmektedir.

Çocuk “daha erken yaşta ergin olsa bile, on beş yaşını doldurmamış kişiyi” ifade etmektedir.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişme hakkından biri değildir? 


Eğitim

Dinlenme

Kültürel faaliyetler

Bilgiye erişim

Beslenme


8.Soru

Çocuk adaletini yetişkin adaletinden ayrı kılan esas aşağıdakilerden hangisidir?


Ço­cuğun gelişimi amacıyla korunmasını sağlamak ve cezalandırma yerine rehabilitasyona öncelik verilmesidir.

Çocuğun cezasını vermek ve sonrasında eğitime almak.

Çocuğu tek başına suç işleyen olarak değerlendirmek.

Çocuğun ailesiyle olan ilişkilerini dikkate almamak.

Çocuğun içinde bulunduğu ekonomik ve sosyokültürel durumlardan ayrı olarak değerlendirmek.


9.Soru

  1. Hayatta Kalma Hakkı
  2. Gelişme Hakkı
  3. Özgürlük Hakkı
  4. Korunma Hakkı
  5. Katılım Hakkı

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi, her biri ayrı bir hakkı özetleyen 54 maddeden oluşur. Haklar buna göre gruplandırılmıştır. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri bu gruplar içinde yer alır?


I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

I, III, IV, V

I, II, IV, V


10.Soru

I.   Öğrenim durumunu gösterir belge

II.  Sabıka kaydı

III. Yerleşim yeri belgesi

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri evlat edinmek isteyenlerden istenen belgelerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi koruyucu hizmet bakım türleri arasında yer almaz?


Akraba veya yakın çevre koruyucu aile modeli

Geçici koruyucu aile modeli

Süreli koruyucu aile modeli

Uzmanlaşmış koruyucu aile modeli

Kişiselleşmiş koruyucu aile modeli


12.Soru

Yurt içi evlat edinmelerde “Aracı Kurum” yetkisi aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülmektedir?


Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Emniyet Genel Müdürlüğü

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü


13.Soru

Ülkemizde Korunmaya Muhtaç Çocuklarla ilgili her türlü bakım hizmeti hangi bakanlık tarafından sağlanmaktadır?


Milli Eğitim Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı


14.Soru

Sosyal hizmet kurumu türlerinden; ikinci basamakta yer alan, asıl amacı genel eğitim–öğretim kurumları dışında kalan, zihinsel engelli, işitme engelli, suçlu ya da uyumsuz çocukların eğitim–öğretimine tahsis edilmiş olan kurumların türü hangisidir?


Kışla Tipi Kurumlar

Okul Tipi Kurumlar

Hastane Tipi Kurumlar

Ev Tipi Kurumlar

Site Tipi Kurumlar


15.Soru

Aşağıdakilerdne hangisi çocuğun psikolojik değerlerini ifade eden durumlardan biri değildir?


Eğlence

Çalışmak

Oyun

gurur duyma

Başarı hissi


16.Soru

Aşağıdaki DSM IV tanı ölçütlerine göre verilen maddelerin hangisinde kişi “madde bağımlısı” kabul edilmez?


Maddenin keyif verici etkisini duyumsayabilmek için dozun belirgin bir şekilde arttırılması veya aynı dozun yinelenerek alınması sırasında başlangıçtaki keyif verici etkinin duyumsanamaması

Maddeyi alış sıklığının ve alınan madde miktarın abartılı ölçüde artması

Madde alınmadığı zaman yoksunluk krizinin ortaya çıkması ve krizin madde alımı ile birlikte hafiflemesi veya tamamen kaybolması

Madde kullanımını kontrol etmeye veya tamamen bırakmaya yönelik girişimlerinin işe yaramaya başlaması  

Kişinin zamanını büyük ölçüde madde bulmaya ve stoklamaya yönelik faaliyetlere harcanması


17.Soru

Çocuk hakları ve çocuğun değeriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Türkiye çocuk nüfusu, 2 milyon 870 bin 683'dir. 

Türkiye'de çocuklar erkek çocuğu sahibi olmak istemektedir. 

Mayer ve Trommsdorff'un çalışmasına göre; İsrail ve Çin dışında sekiz ülkedeki yetişkinler, iki veya üç çocuğa sahip olmak istemektedir. 

Çocuk hakları, insan hakları çatısı altında özel bir hak kavramsallaştırması olarak ve birinci kuşak haklar çerçevesinde doğmuştur.

Çocuk hakları, mülkiyet hakları şemsiyesi altında yer alan haklar arasındadır. 


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde çocuk hakları  şu şekilde tanımlanmıştır: "Çocukların yaşları, güçleri, konumları ve içinde yaşadıkları koşullara bağlı olarak haksızlığa uğramalarının kolay olması dolayısıyla, toplumsal tehdit ve sömürüden kurtarılmaları ve uzak tutulmaları amacıyla tüm dünyada geçerli olması gereken kararlar demetidir" 


Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

Türk Medeni Kanunu

Türk Borçlar Kanunu

İş Kanunu


19.Soru

Birleşmiş Milletler çocuk suçluluğunun önlenmesi amacıyla bazı yönlendirici temel
ilkeleri, çocuk adalet sisteminin uygulanması hakkında asgari standart kuralları ve özgürlüğünden yoksun bırakılmış çocukların korunmasına ilişkin kuralları farklı tarihlerde kabul etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kurallardan biridir?


Pekin Kuralları

Avrupa Kuralları

Asya Kuralları

Ortadoğu Kuralları

Paris Kuralları


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Satir'in görüşüne göre insanı olgunlaştıracak eylemler içerisinde yer almaz?


Başka birine sıradanmış gibi davranabilme

Kendini başkalarına karşı açık biçimde ortaya koyma

Kendi dışındaki, tanıdık başka bir şeye benzemeyen farklılıkları görebilme ve duyabilme

Başka birine ayrı ve özel kişi olarak davranabilme

Farklılıkları tehdit ya da çatışma nedeni olarak değil öğrenme ve keşfetme için bir
fırsat olarak görme