Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile açısından çocuğu suça iten etkenlerden değildir?


Sağlıksız aile içi ilişkiler

Çocuğun yaramaz olması

Aile içi şiddet

Ailede suçlu kişilerin olması

Parçalanmış aileler


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi koruyucu aile adaylarında aranan şartlardan biri değildir?


T.C vatandaşı olmak

Çocuk sahibi olmamak

En az ilkokul mezunu olmak


Düzenli gelire sahip olmak

 Çocuğun öz anne-babası ya da vasisi olmamak


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ailelerle sosyal hizmetin amaçlarından biri değildir?

 


Ailelere rehberlik etmek

 

Danışmanlık vermek

 

Tedavi sağlamak

 

Rehabilitasyon sağlamak

 

Ev yaşamına müdahale etmemek


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Araştırma veTedavi Merkezleri'nde yürütülen tedavilerin aşamaları doğru olarak yer almaktadır?


Tanışma-Psikolojik destek-Ayrılma

İlişki kurma-Değişim-Geliştirme

Mekana uyum-Geliştirme-Motivasyon kazanma

Maddeden uzaklaşma-Terapötik ilişiki-Topluma geri dönme

Sosyal rehabilitasyon-İlişki kurma-Uyum sağlama


5.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelişimle ilgili temel kavramlardan biri değildir?


Büyüme

Olgunlaşma

Kalıtım

Hazır bulunuşluk

Gelişim


6.Soru

Yaşantısal aile danışmanlığını dört unsur  bakımdan özetlediğimizde aşağıdakilerden hangisi boşta kalır?


İçtenlik ve kabul

Güçlü yaşantısal şimdi ve burada teknikleri

Profesyonelin keşfetme çabası

Profesyonelin rahat ve insancıl yapısı

Profesyönelin sert disiplini ve içtenlik dışı davranışları


7.Soru

"Evlilik Dışında Doğan Çocukların Tanınmasına Dair Sözleşme" hangi tarihte tanınmıştır? 


1924

1975

1980

1990

1998


8.Soru

Cooper'ın 1998'de yaptığı araştırmaya göre çocuk sağlığını tehdit eden en büyük risk aşağıdakilerden hangisidir?


Olumsuz ekonomik koşullar.

Yetersiz sağlık hizmetleri

Olumsuz hava koşulları

Toplum içinde yaşaması

Eğitimsizlik


9.Soru

12-18 yaş gurubu arasında olup işlediği bir fiil sonucu hüküm giymiş olan çocukların yeniden eğitilerek suç ve suçun sonuçlarından arındırılıp iyi hâlli olarak topluma yeniden kazandırılmasını sağlayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?


Sevgi evleri

Çocuk Destek merkezleri

Çocuk Şube

Çocuk Eğitim evleri

Çocuk Yuvaları


10.Soru

 I. Bebeklik dönemi sonrasında beş ya da altı yaşına kadar olan gelişimsel dönemdir.

II. Fiziksel gelişim hızlı bir biçimde devam eder.

III. Özdenetim artmaya başlar.

IV. Bilişsel ve dil gelişimi hızlı bir biçimde devam eder.

V. Başarı, çocuğun dünyasında önemli hale gelir.

 Yukarıda verilen bilgilerden hangileri ilk çocukluk dönemine aittir?


I, II, III

II, III, IV

I, II, IV

III, IV, V

II, IV, V


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuk adalet sistemi içerisinde yer alan mahkemelerin görevlerinden biridir? 


Hukuk kurallarını yorumlayarak vakalara uygular ve içtihat oluşturur

Görev ve yetkilerin kapsamını belirtir

Cumhurbaşkanlığı tarafından uygulamalar ve politikalar konusunda kuruma bilgi vermek amacıyla yayımlanır

Görev, yetki ve genelgeleri yorumlayarak uygulayıcılara yöntem gösterir

Görev ve yetkileri detaylandırır


12.Soru

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde yer alan "Çocuğun ana-babasının, yasal vasilerinin veya ailesinin öteki üyelerinin durumları, faaliyetleri, açıklanan düşünceleri veya inançları nedeniyle her türlü ayrıma veya cezaya tabi tutulmasına karşı etkili biçimde korunması için gerekli tüm uygun önlemi alırlar." maddesi sözleşmenin hangi ilkesi ile doğrudan ilgilidir?


Çocuğun yüksek yararı ilkesi

Yaşama ve Gelişme Hakkı

Fırsat eşitliği hakkı

Çocuğun katılım hakkı

Eşitlik-ayrım gözetmeme ilkesi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları açıklamasında çocuğun sağlıklı bir biçimde yetişebilmesi için hangi bakımdan  ona hukuk kurallarıyla tanınan yetkiler ve menfaatlerden birisi değildir?


Fiziksel

Zihinsel

Duygusal

Kurumsal

Ahlaki


14.Soru

Korunma Hakkı nedir? 


Çocuğun yaşam hakkını ve var olmak için gereken temel ihtiyaçlarını kapsayan haktır. 

Görüşlerini ifade etme ve yaşamlarını etkileyen konularda söz sahibi olma haklarını kapsayan haktır

Çocukların tam potansiyellerine erişebilmeleri için neye ihtiyaç duyduklarını özetleyen haktır. 

Çocukların her türlü istismar, ihmal ve sömürüden korunmalarını gerektiren haktır. 

Çocukların toplumlarında ve topluluklarda aktif bir rol oynayabilmeleri gerektiğini kabul eden haktır. 


15.Soru

 1. Gözaltına alınan çocukla ilk görüşmeyi yapmak,
 2. Çocuk hakkında sosyal inceleme raporu hazırlamak ve ilgili büro/kısım amirliğine vermek,
 3. Çocuğun durumunu iyileştirmek için ailesi ve okul, sosyal ve sağlık hizmetleri gibi kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak,
 4. Uçucu, uyuşturucu, psikotrop madde bağımlısı olan çocuğun tedavisi için sağlık müdürlükleri ve tedavi kuruluşları ile iş birliği yapmak,

Yukarıda verilen görevler hangi meslek elemanın görevleridir?


Psikolog

Sosyal Çalışmacı

Çocuk Polisleri

Kolluk Kuvvetleri

Pedagog


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi koruyucu aile olmanın şartlarından değildir?


Üniversite mezunu olmak

T.C. vatandaşı olmak

Düzenli gelire sahip olmak

Sürekli Türkiye’de ikamet etmek

25-65 yaş aralığında olmak


17.Soru

 1. Hapis cezasının ertelenmesi,
 2. Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlar,
 3. Adli kontrol tedbiri,
 4. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması,
 5. Koşullu salıverme.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri "Çocuklar Açısından Denetimli Serbestlik Uygulanabilecek Hâller"arasındadır?


I, III, IV

I, II, IV

III, IV, V

I, II, III, IV, V

I, III, IV, V


18.Soru

 1. Sosyal hizmet uzmanları, ıslaha yönelik çalışmalar yürütme,
 2. Çocukları mahkemedeki duruşmaya hazırlama,
 3. Çocukların görüşleri alınırken yanında bulunma,
 4. Çocukların adına karar verme,
 5. Okul ve ev ziyaretleri yapma,

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri "Çocuk Adalet Sistemi İçerisinde Sosyal Hizmet Uzmanının Rol ve Görevleri " arasında yer alır?


I, II, III, IV

I, II, III, V

II, IV

I, III, V

II, IV, V


19.Soru

"Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyal hizmet alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensuplarına denir."

Yukardaki tanım kimler için yapılmıştır?


Sosyal çalışma görevlisi

Çocuk Hakimi

Çocuk Doktoru

Kreş Müdürü

Nine ve Büyükbaba


20.Soru

İçinde komşuluk ilişkilerinin de bulunduğu 0-18 yaş grubu 6-8 çocuğun kalabileceği, anne ve abla modellerinin içinde bulunduğu uygulama aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşmektedir?


Sevgi evi

Çocuk evi

Çocuk Projesi

Çocuk Yuvası

Çocuk Destek Merkezi