Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Görevlendirildikleri çocuk hakkında sosyal inceleme yapmak

II. Suça sürüklenen çocuğun ifadesinin alınması veya sorgusu sırasında yanında bulunmak

III. Çocuk Koruma Kanunu kapsamında mahkemeler ve çocuk hâkimleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek

IV. Çocuğa psiko-sosyal destek sağlamak üzere gerekli rehberliği yapmak, çocuğun örselenmemesi için gerekli önlemleri almak

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Çocuk Adalet Sistemi içinde sosyal hizmet uzmanının rol ve sorumlulukları arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

Hepsi


2.Soru

Çocuk hakları, “çocukların yaşları, güçleri, konumları ve içinde yaşadıkları koşullara bağlı olarak haksızlığa uğramalarının kolay olması dolayısıyla, toplumsal tehdit ve sömürüden kurtarılmaları ve uzak tutulmaları amacıyla tüm dünyada geçerli olması gereken kararlar demetidir.'' tanımı aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?


İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

Türkiye'de çocuk adalet Sistemi

Çocuk Mahkemeleri

Sulh ceza Mahkemesi


3.Soru

Aşağıdaki davranışların hangisi fiziksel şiddet unsurlarından birine örnek değildir? 


İtmek, tokat atmak, ısırmak, boğmaya çalışmak, tekmelemek, yumruklamak, eşya fırlatmak

İşkence yapmak

Fiziksel kuvvet kullanarak evden çıkmasına veya eve girmesine engel olmak

Evi terk ederse sevdiklerine zarar vereceğini, intihar edeceğini, geçmişiyle ilgili olumsuzlukları açıklayacağını, kadını öldüreceğini söylemek

Hasta ya da hamileyken gerekli yardımı esirgemek


4.Soru

2014 yıl sonu itibariyle kapatılmış olan hizmet kurumu aşağıdakilerden hangisidir?


Çocuk yuvaları

Sevgi evleri

Çocuk evleri

Yetiştirme yurtları

Yetiştirme evleri


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi denetim planı hazırlanırken dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi değildir?


Çocuğun ihtiyaçları

Çocuğun görüşü

Ailenin görüşü

Çocuğun içinde bulunduğu tehlike halinin ciddiyeti

Suça sürüklenmesi sebebiyle tedbir alınmış ise suç teşkil eden fiilin mahiyeti


6.Soru

"Ergenlik dönemindeki bir bireyin okul devamsızlığının bilinmesine rağmen ailenin hiçbir şey yapmaması" aşağıdakilerden  hangisine iyi bir örnektir?


Ekonomik İstismar

Fiziksel İstismar

İhmal

Kendi Kendini İhmal

Duygusal İstismar


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Koruma Kanunu’na göre muhtaç çocuğun koruyucu ve destekleyici tedbirleri arasında yer almaz?


Danışmanlık tedbiri

Eğitim tedbiri

Ekonomi tedbiri

Sağlık tedbiri

Barınma tedbiri


8.Soru

Ensestle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Enseste ilişkin kesin rakamsal veriler bulunur. 

Ensest ilişkilere dair çok sayıda şikayet bulunmaktadır.  

Ensest Türk Hukukunda suç teşkil etmez.

Ensest, bir kişinin annesi, babası, kardeşi, amcası, dayısı, halası, teyzesi ve bunların çocuklarıyla olan cinsel ilişkisidir.

Ensest, istismara uğrayan kişide ciddi psikolojik travmalara sebep olabilmektedir.


9.Soru

Hem suça sü­rüklenen çocuklarla ilgili yargılamaları yapmak, hem de Çocuk Koruma Kanunu ve diğer kanunlarda yer alan tedbirleri almakla görevli olan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? 


Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi

Sulh Ceza Mahkemeleri

Asliye Ceza Mahkemesi

Çocuk Mahkemesi

Aile Mahkemesi


10.Soru

2015 yılı sonu itibariyle çocuk nüfusunun en fazla olduğu il aşağıdakilerden hangisidir?


Diyarbakır

Şanlıurfa

Şırnak

Şanlıurfa

Tunceli


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet mesleğinin ana ilkelerinden birisi değildir?


Toplumda varolan engeller, eşitsizlikler ve adaletsizliklere meydan okumak

Uygun yerel, ulusal, bölgesel ve/veya uluslararası sorunlar bakımından insanları savunuculuk faaliyetleri için teşvik etmek

İnsanların marjinal, mağdur ve incinebilir durumda kalmalarını sağlayan yapısal koşullardaki değişimleri insanların yerine savunmak

Marjinalize olmuş, sosyal olarak dışlanmış, incinebilir durumda olan insanların ve risk gruplarının sosyal alana dahil edilmelerini kolaylaştırmak

Birey, aile, grup ve topluluklara iyilik ha^llerini ve sorun çözme kapasitelerini artırmalarında yardımcı olmak ve onları harekete geçirmek


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları arasında yer almamaktadır?


Çocuk bakım hizmetleri

Çocuğun yüksek yararı

Eğitime ulaşma

Barınma özgürlüğü

Yaşama ve gelişme


13.Soru

"Çocuğun, fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal, ahlaki ve ekonomik bakımdan, özgürlük ve insan onuruna yakışır, sağlıklı bir biçimde yetişebilmesi için ona hukuk kurallarıyla tanınan
yetkiler ve menfaatler" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Çocuk sözleşmesi

Çocuk yetkileri

Çocuk hakları

Çocuk yasası

Çocuk güvencesi


14.Soru

Hemen her toplumda var olmuş ve insanlığın geçirdiği tarihsel süreçte farklı yapılanma biçimleriyle değişim göstererek farklı biçimlerde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Aile

Birey

Toplum

Çocuk

Yetişkin


15.Soru

Bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi şeklinde ele alınan suçlara ne denir? 


Çocuklara Yönelik İşlenen Uluslararası Suçlar

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

Kişilere Karşı Suçlar

Çocuklara Yönelik İşlenen Uluslararası Suçlar

Genel Ahlaka Karşı Suçlar


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sokak çocuklarının korunması ve rehabilitasyonu için sosyal hizmet uygulamalarından birisidir?


Suça karıştırılma

Ailedeki çalışmayanlara iş imkanı sağlama

ALO 112

Halk eğitim merkezleri

Aile planlaması


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ailelerle sosyal hizmetin amacına uygun değildir?

 


Ailelere rehberlik etmek

 

Danışmanlık vermek

 

Tedavi sağlamak

 

Rehabilitasyon sağlamak

 

Statülerini korumak


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sokak çocuklarının korunması ve rehabilitasyonu için gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamaları arasında yer almamaktadır?


Ailedeki çalışmayanlara iş imkanı tanıma

Toplumla çalışma uygulamaları

Çocuk-aile entegrasyonu uygulamaları

ALO 183

Çocuk ve gençlik merkezleri


19.Soru

Seçeneklerden hangisi "çocuk evleri sitesi"nin amaçlarından biri olamaz?


0-12 yaş erkek, 0-18 yaş kız çocuklardan korunmaya muhtaç çocuklara hizmet eder.

Ailelerine dönemeyecek durumda olan çocukların alternatif hizmet modellerinde yararlandırılmasını amaçlamaktadır.

Çocukların daha sakin ve rahat bir ortamda fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal yönden daha sağlıklı yetişmelerini sağlamaktadır.

Evlerde kalan çocuklara yönelik olarak grup sorumlusu, bakım elamanları, temizlik elemanları, halk eğitimden gelen kurs öğretmenleri çocukların daha sağlıklı ve disipliner bir şekilde yetişmesine katkı sunmaktadır.

Koordinasyon merkezinin kararları doğrultusunda çocukların yeni yaşantısına hazırlanması ve toplum içinde izlenmesi konusunda meslek elemanlarına destek vermektedir.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuk ve gençlere destek veren kurum ve kuruluşlar arasında yer almamaktadır?


Sağlık Bakanlığı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Adalet Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü