Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İngiltere’nin; Basra Körfezi’nin kuzeyinden ilerleyerek Rusya ile bağlantı kurmak. Türk kuvvetlerinin Hindistan yolunu tehdit etmesini önlemek. Ortadoğu’nun zengin petrol yataklarına sahip bu bölgesine sahip olmak. Amaçlarıyla açtığı cephe hangisidir?


Çanakkale
Filistin
Irak
Galiçya
Kafkas

2.Soru

Osmanlı Donanmasının dünyanın sayılı güçlerinden biri haline getirilmesi ve Bahriye Nezaretinin kurulması hangi padişah döneminde gerçekleştirilmiştir?


Sultan Abdülmecit
II. Mahmut
III. Selim
II. Abdülhamid
Sultan Abdülaziz

3.Soru

Çar II. Aleksandr Dönemi’nden itibaren Rus siyasetinde etkili olmaya başlayan anlayış seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Panislavizm
Turancılık
Osmanlıcılık
Komünizm
Kapitalizm

4.Soru

Islahat Fermanı'nda azınlıklara il genel meclislerine seçilme hakkı tanınmıştır. Bu uygulama ile azınlıklara, ilk defa doğrudan aşağıdaki alanlardan hangisine ilişkin haklar verilmiştir?


Siyasal
Sosyal
Ekonomik
Ticari
Kültürel

5.Soru

Osmanlı meclisinde gaymüslim mebusların padişahın meclisi fesh etme yetkisine ve kadınlara haklar verilmesine karşı tavır göstermesinin altında yatan aşağıdaki düşünce hangisidir?


Islamcılık
Liberalizm
Avrupa taklitçiliği
Osmanlıcılık
Türkçülük

6.Soru

Lale Devri'nde niçin yerli malın kullanılması tavsiye edilmiştir?


Kapitülasyonları kaldırılmak
Gümrük gelirlerinin artırmak
Ticareti canlandırmak
Yerli sanayiyi geliştirmek
Teknolojiyi yaygınlaştırmak

7.Soru

II. Abdülhamit döneminde Kuzey Afrika’daki işgalleri engellemek amacıyla çıkarılan gazeteler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?


Akşam-Tercüman-ı Hakikat
Vakit-Arapça el Cevaib
İkdam-el Cevaib
İkdam-Tanin
Tanin-Vakit

8.Soru

Tanzimat Fermanı ile birlikte yasama işleri için görevlendirilen meclisin adı nedir?


Meclis-i Ali-i Tanzimat
Meclis-i Ahkam-ı Adliye
Umur-ı İdare-i Mülkiye
Muhakemat
Şura-yı Devlet

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı ile istenen ve hayata geçirilen düzenlemeler arasında yer almaz?


Asakir-i Mansure-i Muhammediye
Arazi Kanunnamesi 
Dersaadet Kanunu
Vilayet Belediye Kanunları 
İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu

10.Soru

1871 yılında Üç İmparatorlar ligi olarak bilinen toplantı ile Avrupa’da ortak politika takip etme kararı alan üç devlet aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?


İngiltere, Fransa, İtalya
Almanya, Avusturya-Macaristan, Rusya
Fransa, Rusya, Avusturya-Macaristan
Almanya, Rusya, İngiltere
Almanya, İtalya, Fransa

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi devriminin yol açtığı gelişmeler arasında gösterilemez?


Ulaştırma araç ve gereçlerinin çoğalması ile toplumlar arasında fikirlerin yayılması kolaylaşmıştır
Ekonomide Liberalizm güç kazanmıştır
Dünyada ilk sömürgecilik hareketleri başlamıştır
Sosyalist hareketler hız kazanmıştır
”Ulus”teorisi sonucunda nasyonalizm akımı güç kazanmıştır

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp Savaşının sonuçlarından biri değildir?


Trablusgarp savaşı Uşi Anlaşması ile sona ermiştir.
Osmanlı Devleti Bingazi ve Trablusgarp üzerindeki egemenlik haklarından vaz geçmiştir.
Kuzey Afrika’daki son Osmanlı toprağı elden çıkmıştır.
Balkan savaşının başlamasında etkili olmuştur.
İtalyanlar işgal ettikleri 12 Adayı geri vermiştir.

13.Soru

Tanzimat Fermanı'nın kendinden önceki ıslahatlardan en temel farkı aşağıdakilerden hangisidir?


Askerlik ile ilgili düzenlemeler içermesi
Maliyeye ilişkin yenilikleri kapsaması
İdari alan da yeni düzenlemeler getirmesi
Haklar alanın da yeni değerler içermesi
Padişahın mutlak otoritesini sınırlandırması

14.Soru

1876 yılında kabul edilen Osmanlı Anayasası'nı öncesinde yapılan ıslahatlardan ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?


Vergi adaletsizliklerini ortadan kaldırması
Padişah tarafından onaylanarak uygulamaya girmesi
İlk kez herkese inanç özgürlüğünün tanınması
Avrupa'dan etkilenmiş olması
Halka temsil hakkının verilmesi

15.Soru

I. Dünya savaşında İtilaf devletlerinin Rusya ya yardım göndermelerini engelleyen ve bu nedenle Çarlık Rusyasının devrilerek yerine Sovyetler Birliğinin kurulmasına neden olan savaş hangi Cephede yaşanmıştır?


Galiçya Cephesi,

Kafkas Cephesi,

Kanal Cephesi,

Çanakkale Cephesi,

Irak Cephesi,


16.Soru

19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin geniş sınırları içerisindeki ticari imkanlardan faydalanmak ve Ortadoğu’yla bağlantısını güçlendirip Hindistan’a giden ticaret yolunun güvenliği sağlamak temeline dayalı politika izleyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?


Almanya
Fransa
Rusya
İngiltere
Avusturya Macaristan İmparatorluğu

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı- İran arasında yapılan 1639 Kasr-i şirin Antlaşmasının özellikleri arasında yer almaz?


Zagros dağları Osmanlı-iran arasında sınır olmuştur
İran Osmanlı ya vergi olarak her yıl iki yüz deve yükü ipek vermeyi kabul etmiştir
Kafkaslar taraflar arasında paylaşılmıştır
Bugünkü Türkiye-iran arasındaki sınıra temel olmuştur
Bağdat Osmanlı da, Azerbaycan ve Revan İran da kalmıştır

18.Soru

Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşlarında Osmanlı Devletinin aynı zamanda müttefiki olmamıştır?


Bulgaristan

Almanya

Avusturya

Macaristan

Fransa


19.Soru

1578’de başlayıp 12 yıl süren ve Osmanlı topraklarının doğu sınırının Hazar Denizi’ne kadar genişlemesini sağlayan savaş aşağıdaki hangi devletle yapılmıştır? 


Rus Çarlığı 
İran (Safeviler) 
Lehistan
Kutsal Roma İmparatorluğu 
İspanya

20.Soru

II. Abdülhamid döneminde hem okul sayısı hem de öğrenci sayısı açısından en çok gelişen eğitim düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?


Ilkokul
Ortaokul
Lise
Meslek okulları
Yükseköğretim