Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Ara 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

..........................Döneminde kadının sosyal hayatta layık olduğu yeri alabilmesi için çabalar gösterilmiş, dernekler kurulmuş, yasal düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca, Arap harflerinde yenilik yapılmak istenmiş, Millî Kütüphane, Millî Filmcilik, Millî Coğrafya Cemiyetleri kurulmuştur.

Yukardaki cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi anlamlı bir şekilde tamamlar?


Ceride-i Havadis

Cevdet Paşa

Tanzimat

I.  Meşrutiyet

II. Meşrutiyet


2.Soru

II. Meşrutiyetin ilanını sağlayan en önemli güç aşağıdakilerden hangisidir?


Yeni Osmanlılar Cemiyeti
Ermeni Taşnaksutyun Cemiyeti
Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
Teşebbüs-i Şahsi ve Âdem-i Merkeziyet Cemiyeti 
İttihat ve Terakki Cemiyeti

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 16. ve 17. yüzyıllarda Avrupalı devletlerin güçlenmesine yol açan nedenler dışında tutulmalıdır ?


Feodalizm
Siyasi merkezileşme 
Sömürgecilik
Rönesans
Teknolojik gelişme 

4.Soru

Osmanlı devletinde gerçek anlamda ilk çok-partili ve ilk erken genel seçim olarak kabul edilen seçim aşağıdakilerden hangisidir?  


1839
1876
1908
1912
1914

5.Soru

Mustafa Kemal'in (Atatürk) Şam'da kurduğu Vatan ve Hürriyet Derneği'nin daha sonra Ahmet Rıza Bey'in Terakki ve İttihat Cemiyeti ile birleşmesinin altında yatan fikir ile Amasya Genelgesi'nde alınan hangi karar birbirine benzemektedir?


Doğu illeri adına Erzurum'da bir kongre toplanacaktır.
Anadolu’nun her bakımdan en güvenilir yeri olan Sivas’ta hemen milli bir kongre toplanacaktır.
Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
Her ihtimale karşı bu mesele milli bir sır olarak tutulmalı ve temsilciler gereğinde yolculuklarını kendilerini tanıtmadan yapmalıdırlar.
Bütün illerden milletin güvenini kazanmış üçer delege meseleri görüşmek için hemen yola çıkacaktır.

6.Soru

Tersane Konferansı 23 Aralık 1876 tarihinde aşağıdaki hangi temel konuyu ele almak için İstanbul’da toplanmıştır?


Osmanlı borçları
I. Meşrutiyet’in ilanı 
Kafkasların geleceği 
Balkan sorunu 
Kıbrıs’ın kiralanması 

7.Soru

Seçeneklerden hangisi coğrafi keşifler sonucunda Avrupa'da burjuvazi sınıfının doğmasının nedenlerinden biridir?


Asker sınıfının güç kaybetmesi
Derebeylerin kuvvetlerini yitirmeleri
Merkezi krallıkların güçlenmesi
Keşiflerle değerli madenlerin elde edilmesi
Kara ulaşım koşullarının iyileştirilmesi

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kanun-i Esasi ile ilgili bir madde değildir?


Padişahın sınırsız yetkisi vardır.
Devletin siyaseti Osmanlıcılık üzerine kurulmuştur.
Toplantı, gösteri yapılmasına; dernek ve parti kurulmasına izin verilmiştir.
Padişah hem başkanı hem de bakanları seçer.
Yasa önerme yetkisi padişahındır.

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin 16. yüzyılın sonundaki durumunu göstermektedir?


Buhran

Gerileme

Zirve

Duraklama

Doruk


10.Soru

İngilte’nin I. Dünya savaşı sırasında İttihat ve Terakki hükümetine karşı dinsizlik suçlaması politikası izlemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


İttiat ve Terakki hükümetinin zayıflatmak
İngiltere sempatisi olanları biraraya toplamak
Rusya’yı İttiat ve Terakki hükümetine karşı kışkırtmak
Misyonerlik faaliyetlerini genişletmek
Hindistan müslümanlarını savaşa dahil etmek

11.Soru

Aşağıdaki Osmanlı aydınlarından hangisi Padişaha yazdığı mektupta en iyi idare tarzının meşruti sistem olduğunu belirtmiştir


Musfa Reşit Paşa
Şinasi
Mustafa Fazıl Paşa
Katip Çelebi
Damat İbrahim Paşa

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde İslamcılık fikrini savunan devlet adamları arasında yer alır?


 Mithat Paşa

Cevdet Paşa

Sokollu Mehmet Paşa

Damat İbrahim Paşa

Hiçbiri


13.Soru

"Üç İmparatorlar Ligi" olarak bilinen ve sözlü olarak alınan karar hangi olaydan sonra tamamen dağılmıştır?


Avusturya ve Rusya'nın Bulgaristanı kendi kontrolüne almak istemesi
Osmanlı-Rus savaşının başlaması
Almanya ile Avusturya- Macaristan ittifakının kurulması
Almanya, Avusturya ve İtalya arasında ittifak antlaşması yapması
Bismarck'ın Alman Başbakanlığından ayrılması

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aynı zamanda Gülhane Hatt-ı Hümayun olarak da bilinmektedir?


Tanzimat Fermanı
Birinci Meşrutiyet
İkinci Meşrutiyet
Islahat Fermanı
Nizam-ı Cedid

15.Soru

Osmanlı Devleti’nde hangi meclisin kurulması ile ilk kez, yasama ile yürütme görevleri birbirinden ayrılmıştır?


Şura-yı Devlet
Meclis-i Tanzimat
Muhassıllık Meclisleri
Sened-i İttifak
Meclis-i Ahkam-ı Adliye

16.Soru

Tarihde ilk Osmanlı -Rus-İngiliz işbirliğinin aşağıdaki hangi gelişmeye karşıt olarak gerçekleştiği söylenebilir?


A-Boğazlar sorununun ortaya çıkması
Mısır sorununun ortaya çıkması
İngiltere’nin Rus siyasetini desteklemeye başlaması
Ulusçuluk akımının önlenmek istenmesi
Fransa’nın Mısır’ı işgal etmesi

17.Soru

Osmanlı Devleti'nin fiili olarak 1. Dünya Savaşı'na girişi hangi tarihte olmuştur?


29 Ekim 1914
7 Kasım 1914
16 Kasım 1914
26 Kasım 1914
18 Aralık 1914

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminin eğitim alanındaki uygulamalarından biri değildir?


Meclis-i Maarif-i Umumiye’nin kurulması
İlköğretimin ilk defa zorunlu hâle getirilmesi
Galatasaray Sultanisi’nin açılması
Darülmuallimin’in açılması
İlk kız Rüştiyesinin açılması

19.Soru

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Rusya boğazlara inme fırsatı bulmuştur?


Hünkar İskelesi Antlaşması
Balta Limanı Antlaşması
Karlofça Antlaşması
Pasarofça Antlaşması
Küçük Kaynarca Antlaşması

20.Soru

Osmanlı Devletinde Hukuki laikliğin sağlanmasında önemli adım nedir?


Hukuk-ı Aile Kararnamesi 1916'da çıkartılmıştır.
İsveç Medeni Kanunu 1912 de çıkartılmıştır.
Alman Medeni kanunu 1916 yılında çıkartılmıştır.
Şer-i Mahkemelerin şeyhülislamlıktan ayrılarak, Adalet bakanlığına bağlanması
Hukuk-ı Aile kararnamesinin kaldırılması