Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Ham madde kaynağı ve pazar olarak kullanma.II. Ucuz iş gücünden yararlanma.III. Koloni olarak ele geçirme.IV. Doğrudan askeri olarak ele geçirme.Yukarıdakilerden hangisi ve hangileri kaba yağmalama anlayışı ile emperyalizm arasındaki farkları ortaya koymaktadır?


Yalnız I
I - II
II - III
II - IV
Yalnız IV

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşlarında Osmanlı Devletinin Kafkaslarda Rusya''ya karşı savaştığı cephelerden birisidir?


Çanakkale Cephesi

Galiçya Cephesi

Kafkas Cephesi

Irak Cephesi

Filistin Cephesi


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi meclislerinden değildir?


Meclis-i Ali-i Tanzimat
Meclis-i Ahkam-ı Adliye
Dar-ı Şura-yı Bahriye
Dar-ı Şura-yı Devlet
Muhassıllık Meclisleri

4.Soru

Osmanlı medreselerinin bozulmuş olmasını devletin bir buhran devrine girmesinin nedeni olarak gösteren dönemin âlimi aşağıdakilerden hangisidir?


Halep Defterdarı Gelibolulu Mustafa Âli Efendi
Manisalı Defter Emini Aynî Ali
Bosnalı Bilgin Hasan Kâfi
Katip Çelebi
Göriceli Koçi Bey

5.Soru

Halep Defterdarı Gelibolulu Mustafa Ali Efendi 1581'de yazdığı Nasihatü's-Selatin adlı eserinde buhrana sebep olarak aşağıdakilerden hangisini göstermiştir?


Devlet adamlarının niteliksizleşmesi

Asker sayısının azalması

Teknolojik gerilik

İç isyanlar

Diplomatik hatalar


6.Soru

ll. Abdülhamit, l. Meşrutiyet’i nasıl görmekteydi?


Yalnız ekonomik sorunları çözebileceği görüşündedir
Avrupa'ya uyum sağlamayı hazırlayacak görüşündedir
Rusya ile sorunlara cevap olacak görüşündedir
Gayrimüslimlerin sorunlarını çözebileceği görüşündedir
İdari, siyasi ve sosyal problemleri çözecek adeta mucize bir ilaç gibi görmekteydi

7.Soru

Osmanlı Devleti'nin Macaristan'dan çekilmesine yol açan olay aşağıdakilerden hangisidir?


İkinci Viyana kuşatması
Girit seferinin başlaması
Slavokya'nın fethi
Vestefalya Antlaşması
Erdel'in işgal edilmesi

8.Soru

Osmanlı Devletinde 1828’de askere 1829’da sivillere getirilen Fes giyme zorunluluğu toplum tepkisi bakımından inkılap tarihimizdeki hangi olayı çağrıştırmaktadır?


Şapka olayını

Giysi olayını

Kılık ve kıyafet olayını

Kültür olayını

Sanat olayını


9.Soru

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Osmanlı Devletinin duraklamasına neden olan dış fakförler arasında gösterilemez?


Osmanlı Devletinin doğal sınırlarına ulaşması
Avrupa da bilimsel gelişmelerin artması
Fransa ve İngiter ye tanınan Kapütilasyonlar
Avrupa da ki bilimsel ve askeri gelişmelerin takip edilememesi
Avrupa da haçlı zihniyetinin devam etmesi

10.Soru

Osmanlı Devleti, borçlarının faizlerini dahi ödeyemeyecek duruma gelince alacaklıları ile anlaşmaya varmıştır. 1881 yılında yapılan anlaşma gereğince Osmanlı Devleti vergi gelirlerinin bir kısmının toplanmasını uluslararası bir idareye bırakmıştır. Bu amaçla kurulan idare aşağıdakilerden hangisidir?


Duyun-u Umumiye İdaresi.

Meclis-i Ayan.

Şura-yı Devlet.

Maarif-i Umumiye.

Kanunname-i Ticaret.


11.Soru

1839-1876 yılları arasında Osmanlı devletinin eğitim sisteminde ve açılan okullarda en fazla aşağıdaki hangi devletin etkisi hissedilmiştir?


Amerika Birleşik Devletleri 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 
Fransa
İngiltere
Rusya 

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 3 Kasım 1839 tarihinde ilan edilen ve Osmanlıda yeni bir devrin başlangıcını temsil eden Tanzimat Fermanının getirdiği yeniliklerden biri değildir?


Osmanlı Devletinin artık bütün tebaasına vatandaş statüsü tanıması
Herkesin can, mal ve namus noktasında devletin koruması altına alınması
Padişah ve hükumetin kendi istekleri doğrultusunda kendi güçlerini sınırlaması
Çok partili siyasi yaşama geçişi sağlaması
Halkın yönetime katılımının önünün açılması

13.Soru

Coğrafi keşifler aşağıdakilerden hangisi ile ilişkili değildir?


Amerika’nın altın ve gümüşünün Avrupa’ya getirilmesi
Dünya ticaretinin geçiş yolları değişmiştir,
Akdeniz dünya ticareti ve siyasetindeki belirleyiciliğini kaybetmiştir
Osmanlı devletinin hakimiyet alanı dünya ticaretindeki önemini arttırmıştır.
Uzak doğunun ham madde kaynaklarının gelişmiş ülkelerce sömürüsü mümkün hale gelmiştir.

14.Soru

I. Batı’nın yükselişi II. Cezayir, Musul, Kıbrıs, Tunus’un kaybı III. Halifelik makamının uluslararası ilişkilerde kullanımı IV. Arap milliyetçiliğinin artışı Yukarıda belirtilenler II. Abdülhamid döneminde İslamcılığın güçlenmesinde ner tür bir etkendir?


Ekonomik
Dış etkenler
Iç politika
Dini etkenler
Yayılmacı etmenler

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabının sonuçlarından değildir?


Gelişmiş ülkelerin ham madde ihtiyacı artmıştır,
Gelişmiş ülkelerin pazar ihtiyacı artmıştır
Gelişmiş ülkelerin azgelişmiş ülkelere demokrasi götürme
uluslararası ilişkilerin temelini ticari ilişkiler oluşturmuştur
Sömürgecilik faaliyetleri büyük oranda azalmıştır.

16.Soru

 Kıbrıs''ın Osmanlı topraklarına katılması aşağıdaki padişahlardan hangisi  döneminde olmuştur?


III. Murat

II. Selim

IV Mehmet

IV. Murat

II. Ahmet


17.Soru

6. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nin özelliklerindendir?


Küçük Kaynarca Antlaşması ile başlar
Dönemin padişahı II. Selim, sadrazamı Sokollu Mehmet Paşa’dır
Avrupa başkentlerindeki elçilikler kapatıldı
Buhranın aşılmasına yönelik köklü yenilikler yapılmıştır
İbrahim Müteferrika Müslümanlar arasındaki ilk matbaayı kurmuştur

18.Soru

Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’da ortaya çıkan siyasi ve askeri rekabette karşılıklı olarak ön plana çıkan iki devlet aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


İngiltere ve Almanya
Fransa ve Rusya
Almanya ve Fransa
İngiltere ve Rusya
Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve İtalya

19.Soru

Pan-Slavizm politikası aşağıdaki devletlerden hangisine aittir?


İngiltere
Almanya
Rusya
Fransa
İtalya

20.Soru

“Savaş hayati ve zaruri olmalıdır; milletin hayatı tehlikeye düşmedikçe, savaş bir cinayettir” sözü aşağıdaki liderlerden hangisine aittir?


Otto von Bismarck
Winston Churchill
Napoléon Bonaparte
Kaiser Wilhelm II
M. Kemal Atatürk