Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 10 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Trablusgarp ve Balkan Savaşlarında uğranılan yenilgiler Osmanlı toplumunun
hemen her kesiminde derin bir hayal kırıklığı yaratmıştır. 

Yukarıda yer alan bu ifade için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Doğrudur

Yanlıştır

Kısmen yalıştır

Kısmen doğrudur

Tamamen yanlıştır


2.Soru

II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi için çalışan gizli cemiyetlerden “Vatan ve Hürriyet Derneği” kim tarafından kurulmuştur?


Namık Kemal
Ziya Gökalp
Mustafa Kemal (Atatürk)
Ahmet Rıza Bey
İsmail Hakkı Paşa

3.Soru

I. Kanuni tedbirler

II. İdari tedbirler

III. Halkın maarif alanında maddi yardımının sağlanması

IV. Sübyan okullarına yeni usul eğitimin sokulması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Kanun-i Esasi ile ilköğretime ilk 16 yıl içinde gereken ilginin gösterildiğini ortaya koyan uygulamalar arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

Hepsi


4.Soru

Yunanistan aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde bağımsızlığını kazanmıştır?


III.Selim
II.Mahmut
Abdülmecit
Abdülaziz
II.Abdülhamit

5.Soru

I. Yasal yönetim ilkesi.
II. Kurullara danışma ilkesi.
III. Meclisler eliyle karar alma ve idare etmeyi tercih etmesi.
Yukarıdakilerden hangileri, Tanzimat Fermanı ile birlikte hukuk devleti ve parlamentolu rejime yönelişin olduğunu kanıtlar?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde açılan okullar arasında yer almaz?


Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane
Mekteb-i Ulum-ı Edebi
Mekteb-i Ulum-ı Harbiye
Mühendishane-i Bahr-i Hümayun
Mekteb-i Maarif-i Adliye

7.Soru

Osmanlı devletinde 1. ve 2. Meşrutiyet yönetimleri aşağıdaki hangi padişah tarafından ilan edilmiştir?  


Abdülmecid 
Abdülaziz 
V. Murad 
V. Mehmed (Reşâd) 
II. Abdülhamid 

8.Soru

Avrupa'da sömürgecilik anlayışının ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?


Dünya ticaret yollarının değişmesi
Coğrafi keşifler
Avrupa'da sosyal ve ekonomik alanlarda meydana gelen gelişmeler
Avrupa'da yeni pazar ve ham maddeye duyulan ihtiyaç
Fransız ihtilali

9.Soru

Sarıkamış harekatı aşağıdaki cephelerden hangisinde gerçekleşmiştir?


Kanal Cephesi

Kafkas Cephesi

Hicaz Cephesi

Çanakkale Cephesi

Irak Cephesi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde görülen bir düzenleme değildir?


Darülmuallimat’ın açılması
Nizamiye Mahkemelerinin kurulması
Meclis-i Mebusan’ın açılması
Meclis-i Ahkam-ı Adliye’nin kurulması
Askerlik süresinin 5 yıl olması