Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Paris barış konferansının Osmanlı için alınan en kötü kararı aşağıdakilerden hangisidir?


Doğu Akdeniz'de güçlü bir İtalya istenmemesi
Wilson ilkelerinin uygulanması
Batı Anadolu'nun Yunanistan'a verilmesi
Amerika,İngiltere, Fransa'nın Yunanistan'ı desteklemesi
Rum ve Ermenilerin taşkınlık yapmaları

2.Soru

Rauf Bey (Orbay) başkanlığındaki Osmanlı heyeti ile itilaf Devletleri adına Akdeniz Filosu Komutanı İngiliz Amiral Calthorphe arasında 30
Ekim 1918’de imzalanan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?


Mondros Mütarekesi

Amasya Genelgesi

Ankara Antlaşması

İstanbul Antlaşması

Erzurum Antlaşması


3.Soru

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Mustafa Kemal Paşa liderliğinde kurulan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'na alternatif olarak oluşturulan kitlesel ilk muhalefet grubu aşağıdakilerden hangisidir?


İkinci Grup
Selamet-i Umumiye Komitesi
İstiklal Grubu
Islahat Grubu
Tesanüd Grubu

4.Soru

Osmanlı Devletinde II. Meşrutiyet döneminde oluşan meclislerin hangisi "sopalı seçim" diye bilinmektedir?


1908 seçimi
1912 seçimi
1914 seçimi
1918 seçimi
1920 seçimi

5.Soru

İtilaf Devletleri Mondros'un 24. maddesi ile neyi gerçekleştirmek istediler?


Boğazları kontrol etmek
Yunanların Anadolu'da kalıcı olmalarını sağlamak
Doğu'da Ermeni Devleti kurmak
Kerkük ve Musul'a hâkim olmak
Rusya'nın Akdeniz'e inmesini engellemek

6.Soru

Balkan Devletleri, Rusya’nın tahrik ve desteğiyle Osmanlı Devleti’nin elinde olan Rumeli topraklarını paylaşmak için aralarında ittifak yapmışlardır. 8 Ekim 1912’de Karadağ’ın savaş ilanı ile I. Balkan Savaşı başlamıştır. Aşağıdakilerden hangi devlet, bu ittifaka katılmamıştır?


Karadağ
Bulgaristan
Yunanistan
Sırbistan
Romanya

7.Soru

Aşağıda Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda savaştığı cepheler gösterilmiştir. I. Kafkas Cephesi, II. Kanal Cephesi, III. Çanakkale Cephesi. Verilen cephelerden hangileri Osmanlı Devleti’nin askeri zaferi ile sonuçlanmıştır?


I
II
III
II ve III
I, II ve III

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1914’te yapılan seçimlerde Meclis-i Mebusan üyelerinin sadece ittihatçılardan oluşmasının temel nedenidir?


Seçime sadece İttihatçıların girmesi
En iyi partinin İttihat ve Terakki Partisi olması
İttihatçı milletvekillerinin çok tanınmış olması
Yurt dışındaki İttihatçıların mağduriyet oluşturması
Padişahın diğer partilere izin vermemesi

9.Soru

Lozan görüşmelerine sadece gözlemci olarak katılan ülke aşağıdakilerden hangisidir?


Belçika
Portekiz
ABD
Romanya
Japonya

10.Soru

Seçeneklerden hangisi Sanayi İnkılabı'nın getirmiş olduğu olumsuz gelişmelerden biri değildir?


İş olanaklarının artış göstermesi
Çocuk işçilerin iş ortamına girmesi
Kadın işçilerin iş ortamına girmesi
Kentleşmenin hız kazanması
Sendikal hareketlerin doğması

11.Soru

7 Aralık 1920’de Tokat Milletvekili Nazım, Bursa Milletvekili Şeyh Servet ve Afyon Milletvekili Mehmet Şükrü, Baytar Binbaşı Hacıoğlu Salih, Ziynetullah Nuşirevan emeği temel ilke alarak kurulan parti aşağıdakilerden hangisidir?


Demokratik Parti

Türkiye Emekçiler Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi

Türkiye Komünist Partisi

Türkiye Halk İştirakiyûn Partisi


12.Soru

II. Abdülhamid Devrinde ilköğretime verilen değerin göstergesi nedir?


Rüştiyelerin açılması
Ticaret mektebinin açılması
İdadilerin çoğaltılması
Mekatib-i Sübyaniye Dairesinin kurulması
Medreselerin kaldırılması

13.Soru

Mondros Ateşkes Anlaşmasına göre Antalya, Burdur, Muğla, Marmaris, Bodrum, Fethiye ve
Konya istasyonunu aşağıdakilerden hangi ülke işgal etti?


Almanya

İtalya

İngiltere

Fransa

İspanya


14.Soru

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Tanzimat döneminde askerî alanda yapılan düzenlemelerden biri değildir?


Askerlik yaşı 20 olmuştur.
Askerlik süresi 5 yıldır.
Yedek askerlik süresi 7 yıldır.
Ordu merkezlerinde “askerî idadi” açılmıştır.
Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır.

15.Soru

Tanzimat Fermanı’yla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 


Tüm tebaaya vatandaş statüsü tanımıştır 
Devleti ve dini korumayı amaçlamıştır 
Ülkeyi kalkındırmayı amaçlamıştır 
Yönetimde ayanlara merkezi bir yer vermiştir
Yeni kanunlara ihtiyaç duyulduğunu ilan etmiştir

16.Soru

II. Mahmut döneminde saray ile ayanlar arasında imzalanan Sened-i İttifak belgesinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 


Merkezi otoritenin sınırlandırılması 
 Vergi oranlarının düşürülmesi 
Ayanların Padişah’a sadakatle bağlı olması 
Padişahların ayanları koruması
Ayanlığın babadan oğula geçmesinin kabul edilmesi 

17.Soru

I. Türkiye İş Bankası; II. Türk Ticaret Bankası; III. Milli Aydın Bankası (Tarişbank); IV. Sümerbank. Bu bankalardan hangisi veya hangileri 1908-1923 yılları arasında kurulmuş olup günümüze kadar gelebilmiştir?


Yalnız II
Yalnız III
I, IV
I, II ve IV
II ve III

18.Soru

"İmza edilen protokole göre Doğu Trakya’nın tahliyesine, sözleşmeninyürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlanacak ve 15 gün içinde tamamlanacaktır.Yunanlılar çekildikçe idareyi Müttefiklere, onlar da Türklere bırakacaklardır. Yunankıtalarının çekilmelerinden sonra 30 gün içinde Müttefikler de Trakya’yı tamamenboşaltacaklardır." Mudanya'da imzalanan protokole göre aşağıdaki yorumlardan hangisinden söz edilebilir?


Damat Ferit Paşa hükümetinin düşmesi, Mudanya görüşmelerinde Türk tarafını temsil eden tek gücün TBMM olmasına zemin hazırlamıştır.
Görüşmelerden sonra siyasiler arasında Ankara'nın başkent olması fikri tartışılmaya başlanmıştır.
Görüşmelerden sonra TBMM siyasi ve askeri yoğunluğunu doğu bölgelerine kaydırmıştır.
Mudanya'da imzalanan protokol TBMM'nin askeri alanda kazandığı ilk zaferdir.
Doğu Trakya bölgesi askeri bir çatışma olmadan düşman işgalinden kurtarılmıştır.

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Mütareke masasında bulunanlardan biri değildir?


İsmet Paşa

General Harrington

General Charpy

General Mombelli

General Mazarakis


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Mondros mütarekesi karşısında Osmanlı saray ve devlet adamlarının bakışını ifade etmektedir?


Çaresizlik içerisinde teslimiyetçi bir anlayışla İngilizlerin hoşgörüsüne sığınarak elverişli bir barış anlaşması ümit etmek
Mütareke karşısında bağımsızlık için mücadele etmek
Ülkenin çeşitli bölgelerinde halk direnişleri örgütleyip, halkı işgallere karşı çıkmaya teşvik etmek
Almanya ve Rusya ile ittifak kurarak mütarekeyi uygulatmamak
Mütareke hükümlerinin uygulanamaması için engeller çıkarmak