Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği anayasal sistemdir?


Kuvvetler birliği
Kuvvetler ayrılığı
Parlementer sitemi
Meclis hükümeti sistemi
Cumhurbaşkanı hükümeti sistemi

2.Soru

Kuruluşundan başlayarak 10 Kasım 1938’e kadar Partinin Genel Başkanlığını Mustafa Kemal Paşa'nın yaptığı parti aşağıdakilerden hangisidir?


Cumhuriyet Halk Partisi

Demokratik Parti

Türkiye Komünist Partisi

Türkiye Partisi

Çağdaş Türkiye Partisi


3.Soru

Meclis üyelerinin sosyal ve ekonomik yapısı ile ilgili seçenekteki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Genç ve eğitim düzeyi yüksek bir meclistir
Yarısından fazlası ikinci bir dil bilmektedir
100 lira maaş almışlardır
Sabah, öğle ve akşam yemeklerini tabldottan yemişlerdir
Kendileri için yapılan lojmanlarda kalmışlardır

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi meclis otoroitesinin ülke genelinde kurulması için yapılanlardan biri değildir?


Anadolu Ajansının kurulması
Yasal düzenlemelerin yapılması
İstiklal Mahkemelerinin kurulması
Seyyar Jandarma Birliklerinin kurulması
Matbuat ve İstihbarat Müdürlüğünün kurulması

5.Soru

Osmanlı Devleti’nde ilk iktisat kitabının yazılması ve basılması hangi yılda gerçekleşmiştir?


1878

1881

1884

1887

1900


6.Soru

I. Patrikhane II. Savaş tamiratı III. Dış borçlar IV. Nüfus Mübadelesi Lozan’da görüşülen yukarıdaki meselelerden hangileri yalnızca Türkiye ve Yunanistan’ı ilgilendiren konulardır?


Yalnız I
II-III
II-IV
I-II-IV
I-IV

7.Soru

Mondros Mütarekesinin aşağıda verilen hükümlerinden hangisi Osmanlı Devletinin hükümranlık hakkını fiilen bitiren en ağır maddesidir?


İtilaf Devletleri, Çanakkale ve İstanbul Boğazlarıyla Toros tünellerini işgal edecekti.
İtilaf Devletleri’ne mensup savaş esirleri ve Ermeni esir ve tutuklular derhal teslim edilecek.
Osmanlı Ordusu terhis edilecek, eldeki silah ve mühimmat teslim edilecek, küçük gemiler dışında donanma İtilaf Devletleri gözetimine bırakılacaktı.
İtilaf Devletleri, “güvenliği tehdit edecek bir durum ortaya çıktığında” ülkenin dilediği yörelerini işgal edebilecekti.
Osmanlı Ordusu terhis edilecek, eldeki silah ve mühimmat teslim edilecek, küçük gemiler dışında donanma İtilaf Devletleri gözetimine bırakılacaktı.

8.Soru

1879 yılında  iktisadi konularda yazdığı yazılarını “Ekonomi Politik” başlığı altında toplamış ve kitap hâlinde yayımlamış olan ve yazılarında azınlıkların denetiminde Osmanlı ekonomisinin nasıl yağma edildiğini, Müslümanların nasıl ekonomi yönetimi dışına itildiğini anlatmaya çalışan yazar aşağıdakilerden hangisidir?


Ahmet Mithat,

Sehak Efendi,

Ohannes Efendi,

M. Cavit Bey,

Mikail Paşa,


9.Soru

Aşağıdaki Devletlerden hangisi Lozan Konferansı’na katılmış ancak Lozan Barış Antlaşması’nı imzalamamıştır?


Fransa
İngiltere
Almanya
Yunanistan
Amerika

10.Soru

İlk kez köy ve mahalle muhtarları kurarak ayanların gördükleri hizmetleri bunlara veren ve böylece ayanların gücünün kırılmasında önemli bir adım atan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?


I. Abdülmecit
III.Selim
I.Abdulhamit
I.Abdülaziz
II. Mahmut

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin kabul Osmanlı Devleti'nin mali açıdan yarı sömürge konumunda girmesine sebep olmuştur?


Muharrem Kararnamesi

Tek Bütçe

Düyun-u Umumiye'nin kurulması

Avans Kanunları

Memleket Sandığı


12.Soru

TBMM’de Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu hangi tarihte kurulmuştur?


10 Mayıs 1921

10 Mayıs 1922

10 Mayıs 1923

10 Mayıs 1924

10 Mayıs 1925


13.Soru

Çanakkale muharebelerinde Osmanlı İmparatorluğu’nun şehit, yaralı ve kayıp olarak verdiği yaklaşık insan zayiatı aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir?    


40.000 - 60.000
75.000-100.000
125.000-150.000
175.000-190.000
200.000-250.000

14.Soru

Mustafa Kemal önderliğindeki Hareket Ordusunun İstanbul üzerine yürümesine sebep olan olay seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


I. Balkan Savaşı
I. Dünya Savaşı
31 Mart Vakası
Bab-ı Ali İsyanı
İtalya'nın Trablusgarp'ı işgali

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi,Cumhuriyetin ilanının sağladığı kazanımlardan biri değildir?


Siyasi bağımsızlığın önündeki engelleri kaldırmıştır
Meclis Hükümeti şeklinden Kabine Sistemine geçiş sağlanmıştır
Yapılacak Devrimler için özgür bir ortam hazırlamıştır
Rejim tartışmalarını sona erdirmiştir
Yeni Türk devletinin devlet şekli belirlenmiştir

16.Soru

Büyük Taaruz aşağıdaki yerlerden hangisinde başlamıştır?


Çanakkale–Conk bayırı
Izmir-Alsancak
Afyon-Kocatepe
Bilecik-Bozüyük
Ankara-Polatlı

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresinde alınan temel kararlardan biri değildir?


Mevcut sınırları ile vatan bir bütündür, hiçbir sebep ve bahane ile birbirinden ayrılamaz.

Vatan bütünlüğünün, millî istiklalin, hilafet ve saltanatın korunması için Kuva-yi milliyeyi âmil, millî iradeyi hakim kılmak esastır.

Hristiyan unsurlara millî birlik ve beraberliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Ancak kazanılmış haklara da saygı duyulacaktır.

İtilaf Devletleri’nin, 30 Ekim 1918’de imzalanan mütareke tarihindeki sınırlarımız içinde kalan toprakları bölmeye çalışlmalarına karşı çıkılacaktır.

Memleketimize karşı işgal emeli beslemeyen herhangi bir devletin fenni, sınai ve ekonomik yardımı kısmi olarak karşılanacaktır.


18.Soru

I.Egemenlik kayıtsız şartsız milletindirII.İdare yöntemi halkın doğrudan doğruya kendi kaderini belirlemesi esasına dayanır III. Milletin gerçek temsilcisi Türkiye Büyük Millet MeclisidirIV.Türkiye Büyük Millet Meclisi dışında hiçbir kişi, hiçbir makam, hiçbir güç milletin yazgısına egemen olamazYukarıdaki Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ilkeleri arasında olan madde Cumhuriyet Halk Fırkası'nın hangi ilkeyi benimsediğini gösterir?


Devletçilik
Laiklik
Milliyetçilik
Cumhuriyetçilik
İnkılapçılık

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde oluşan gruplardan biri değildir? 


Halk Fırkası
İstiklal
Islahat 
Tesanüd
Yeşil Ordu

20.Soru

Halk Fırkası hangi tarihte kurulmuştur?


9 Eylül 1923

9 Eylül 1924

9 Eylül 1925

9 Eylül 1926

9 Eylül 1927