Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Üst üste yaşanan askeri yenilgiler II. Yeniçeri isyanları III. Avrupa askeri usulünün ve elbiselerinin kabulü IV. Senedi İttifak’ın imzalanması Yukardaki önermeler aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine etkili olmuştur?


Askeri birliklerin zayıflaması
Saray’ın itibar kaybetmesi
Ekonominin bozulması
Rüşvet ve iltimasın artması
Osmanlı- Avrupa ilişkilerinin güçlenmesi

2.Soru

1. Dünya Savaşı'nın çıkmasındaki en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir?


Coğrafi Keşifler
Fransız Devrimi
Viyana Kongresi
Sanayi Devrimi
Osmanlı Devleti'nin parçalanmak istenmesi

3.Soru

12 Ocak 1920’de   Meclis-i Mebusan'ın tekrar açılışına karşı olarak İngiliz'ler İstanbul'u fiilen hangi tarihte işgal etmişlerdir?


16 Ocak 1920

16 Şubat 1920

16 Mart 1920

16 Nisan 1920

16 Mayıs 1920


4.Soru

II. Abdülhamit döneminde hangi politika izlenmiştir?


İslamcılık

Osmanlıcılık

Batıcılık

Türkçülük

Garpçılık


5.Soru

Aşağıdaki yerlerden hangisinde M. Kemal tarafından 19 Mart 1920’deki genelgeyle oluşturulacak meclis için yapılan seçime işgal nedeniyle kısmen katılım sağlanmıştır?


Mersin
Çatalca
Gelibolu
Kırklareli
Tekirdağ

6.Soru

Mustafa Kemal Paşa İstanbul'un işgali nedeni ile aşağıdakilerden hangisine protesto  telgrafı göndermemiştir?


Rusya

İngiltere

Amerika

Fransa

İtalya


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Vilayet Nizamnamesi'nin özelliklerinden biri değildir?


1864'te çıkarılmıştır.

Ülke idaresini vilayet, sancak, kaza ve köy idari birimlerine ayırmaktadır.

Yöneticilerin görev ve sorumluluklarını ayrı ayrı açıklamaktadır. 

Belediye meclisi üyelerinin seçimle geleceklerini belirtmektedir. 

Vergilerin adil ve hızlı bir şekilde toplanması için çıkarılmıştır. 


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk milletinin Mondros Mütarekesi ve işgallere karşı oluşturdukları yapılanmalardan birisi değildir?


Kars Milli İslam Şurası
Vilayat-ı Şarkiyye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti
Trakya Paşaeli Müdafaa-i Heyet-i Osmaniye Cemiyeti
Mavri Mira
İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesinin esasları arasında yer almaz?

 


Anadolu’nun her bakımdan en güvenli yeri olan Ankara''da’ta millî bir kongrenin acele toplanması kararlaştırılmıştır.

 Vatanın ve milletin istiklali tehlikededir.

İstanbul Hükûmeti üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini gereği gibi yerine getirememektedir, bu durum milletimizi yok olmuş göstermektedir.

Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

Hepsi yer alır


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu ve özelliklerinden biri değildir?


Mustafa Kemal Paşa 19 Mart 1920 tarihli genelgede Ankara’da memleket işlerini idare etmek ve denetlemek üzere olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin toplanacağını duyurdu.

Milletvekili olmak isteyenlerin de milletvekili seçimi yasası hükümlerine
bağlı olacaklarını, her sancaktan 5 milletvekilinin seçileceğini duyurdu.

Meclis; 23 Nisan 1920 Cuma günü büyük bir törenle saat 13.45’te en yaşlı milletvekili, Maarif Müdürlüğü’nden emekli Sinop Milletvekili Şerif Bey’in konuşmasıyla açıldı.

Şerif Bey’in açılış konuşmasında kullandığı Büyük Millet Meclisi ibaresi dikkati çekti.

Meclisteki üyelerin 40 yaş grubunda Rusçanın, 50 yaş grubunda ise Arapça ve Fransızcanın belirleyici olduğu dikkati çekiyordu.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan milli mücadele derneklerinin amaçlarından biri değildir?


Saltanata ve hilafete savaş açmak
Halkı mücadeleye teşvik etmek
Bağımsızlıktan yana olmak
İşgaller karşısında halkı örgütlemek
Vatanı bir an önce işgalden kurtarmak

12.Soru

Meclis-i Mebusan ve Ayan Meclis’inin toplanamaması nedeniyle hangi yılın bütçesi onaylanamamıştır?


1916
1917
1918
1919
1920

13.Soru

Etnik-i Eterya ve Mavri Mira Cemiyeti ile Rumlar, Doğu Trakya’yı, Batı Anadolu ve İstanbul’u Yunanistan’la birleştirmek istiyordu. Hınçan ve Taşnak Cemiyeti ise Doğu Anadolu’yu Ermenistan’a katmak istiyor ve Hazar’dan Antalya’ya uzanan Büyük Ermenistan Devleti’nin kurulmasını hayal ediyorlardı.Yukarıda yer alan bilgiler doğrultusunda cemiyetlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?


Osmanlı topraklarını bölmeye yönelik faaliyetlerde bulunmuşlardır
İtilaf Devletleri ile iş birliği kurmuşlardır
Osmanlı Devleti ile ortak çıkarlara sahiplerdir
Huzur ve barış ortamının bozulmasına yol açmışlardır
Çıkarları doğrultusunda teşkilatlanma yoluna gitmişlerdir

14.Soru

Tanzimat Fermanı ile Islahat Fermanı maddeleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz ?


Herkes kanun önünde eşittir.
Hiç bir kimse yargılanmadan cezalandırılmayacaktır.
Herkesin mal, can ve namus güvencesi devletin garantisi altındadır.
Gayrimüslimleri askerî okullara girme hakkı verilmiştir.
Halkın temsilcilerinden oluşan bir parlamento açılacaktır.

15.Soru

Mudanya Mütarekesi kaç gün sürmüştür?


7

8

9

10

11


16.Soru

Kapitülasyonların bütün sonuçlarıyla kaldırılması aşağıdakilerden hangisi yoluyla mümkün olmuştur?


Lozan Barış Antlaşması
Mudanya Mütarekesi
Montreux Boğazlar Sözleşmesi
Ankara Antlaşması
1838 Ticaret Anlaşması

17.Soru

Yeni TBMM "Kurucu Meclis" sıfatıyla açılmak istenmişse de,tepkiler göz önünde tutularak "olağanüstü yetkilerle donatılmış meclis"sıfatıyla açılmıştır.  Buna rağmen, meclisin kurucu bir niteliği taşıdığına aşağıdakilerden hangisi kanıt olabilir?


Meclisin savaşı sevk ve idare etmesi,

Devletin dayanacağı esasları meclisin belirlemesi,

Meclisin güçler birliği sistemini kabul etmesi,

Meclisin ulusal egemenliği gerçekleştirmesi,

Meclisin iç politikada halkçılığı benimsemesi,


18.Soru

Aşağıdaki devletlerden hangisi Lozan’a sadece Boğazlar konusunu görüşmek için katılmıştır?


İngiltere
Fransa
Sovyet Rusya
Yunanistan
Amerika

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemine ait bir oluşum değildir?


Meclis-i Ali-i Tanzimat
Meclis-i Mebusan
Meclis-i Ahkam-ı Adliye
Şuray-ı Devlet
Muhassıllık Meclisleri

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi I. Mahmut Döneminde yapılmamıştır?


Humbaracı Ocağının kurulması
Hendesehane'nin kurulması
Yalova'da Kağıt Fabrikasının kurulması
Ülkenin dört bir yanından kitap ve yazma eserlerin toplanması
Avrupa ülkelerinde elçiliklerin açılması