Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Mondros Ateşkes Mütarekesinin ardından, Padişah Vahdettin de mütarekenin metnini öğrendiği zaman: “Şartların çok ağır olmasına rağmen kabul edelim, biz sonra hoşgörüsüne nail olacağız” dediği ülke aşağıdakilerden hangisidir?


İngiltere

Almanya

Fransa

İtalya

Amerika


2.Soru

Atatürk Nutuk’ta Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durumu “Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu grup I. Dünya Savaşı’nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir mütareke imzalanmış, ordunun elinden silah ve cephaneleri alınmış, millet yorgun ve fakir bırakılmıştır. Milleti savaşa sürükleyenler kendi hayatlarını kurtarma kaygısına düşerek memleketten kaçmışlar, Padişah ve hükümet ise aciz ve korkak idi” şeklindeki sözleriyle nitelendirmiştir.Atatürk’ün bu düşünceleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?


Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nı kaybetmiştir
Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesine yol açan kişiler olmuştur
Hükümet, Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü durum karşısında çaresiz kalmıştır
Padişah, devletin kurtarılmasına yönelik girişimlerde bulunmuştur
Osmanlı ordusunun cephanelerine el konmuştur

3.Soru

I. Ardahan

II. Muş

III. Kars

IV. Artvin

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Yeşilköy Antlaşması ile Rus egemenliğinde kalmıştır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, III ve IV

Hepsi


4.Soru

Cumhuriyet döneminde ilk elektrik santralinin kurulmasına öncülük yapan banka aşağıdakilerden hangisidir?


Ziraat Bankası
İş Bankası
Etibank
Sanayi ve Maadin Bankası
Osmanlı Bankası

5.Soru

Osmanlı İmparatorluğun da,eskiden ülke ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük pay sahibi olan küçük aile işletmeleri ortadan kalkmasının temel nedeni neydi?


Aile işletmelerinin ,ailenin bireyleri arasın da bölüşülerek etkisizleşmesi,

Yabancı mal tüketme kültürünün gelişmesi,

Osmanlı ülkesinde daha büyük işletmelerin kurulması,

Osmanlı da pazar için üretim ekonomisi anlayışının gelişmemesi,

Kapütilasyonlar nedeni ile yabancı mallarla rekabet edilememesi,


6.Soru

I. İngiliz malları, yerli malların yerini aldı.

II. Her yıl belirli bir miktarda tarım ürünü ithal ediliyordu.

III. Köylüler maraba konumunda çalışmak durumunda kalmışlardır.

Yukarıdakilerden hangileri 1838 Ticaret Anlaşması'nın direk sonuçları arasında gösterilebilir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


7.Soru

Türkiye’de ilk düzenli posta teşkilatı ne zaman kurulmuştur?


1840

1841

1842

1843

1844


8.Soru

Yunan işgal hazırlıkları ve Mavri Miracıların iddialarına karşı Cafer

Tayyar Bey’in yardım ve desteği ile 1 Aralık 1918’de

aşağıdakilerden hangisidir?


Trakya Paşaeli Müdafaa-i Heyet-i Osmaniye Cemiyeti

Vilayat-ı Şarkıyye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti

İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti

Adana Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti

Anadolu Kadınları Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti


9.Soru

I. Dünya Savaşı öncesinde ücreti Osmanlı Devleti tarafından ödenmiş olmasına rağmen İngilizlerin Sultan Osman zırhlısını vermemek için bahaneler icat ettikleri göz önünde bulundurulduğunda seçeneklerdekilerden hangisi söylenebilir?


İngilizler, Osmanlı Devleti'ni kendisine bağlı kılarak yanında savaşa sokmak istemektedir.
İngilizler, gemiyi savaş esnasında kendi ordusunda kullanmak istemektedir.
İngilizler geminin yapımını henüz tamamlamamışlardır.
İngilizler, Osmanlı devletinin savaş öncesinde güçlenmesini istememektedir.
İngilizler Boğazların güvenliğini Osmanlı Devleti adına sağlamak istemektedir.

10.Soru

Anadolu’nun Batılı devletlerin ham madde kaynağı ve Pazar alanı olmaktan çıkması aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmıştır ?


Osmanlı borçları sorununun çözümlenmesi ile
Teşvik-i Sanayi Kanununun çıkarılması ile
Gümrük vergilerinin yükseltilmesi ile
Kapitülasyonların kaldırılması ile
Tekalif-i Milliye yasasının uygulanması ile

11.Soru

Doğu Anadolu'da, yetiştirdiği ürünün toplamı üzerinden pay alan üreticiye aşağıdakilerden hangi ad verilir?


Irgat

Maraba

İşçi

Ezik

Fukara


12.Soru

 Osmanlı Devleti’nde ilk iktisat kitabının yazılması ve basılması kim tarafından gerçekleştirildi?


M. Cavit Bey,

Ohannes Efendi,

Mikail Paşa,

Ahmet Mithat,

Sehak Efendi,


13.Soru

I. Osmanlı Müslüman tebaasını İslam bayrağı altında toplamak

II. Hristiyanlığın entellektüel gücünün önüne geçmek

III. Müslümanları halifelik makamı etrafında toplayarak mevcut problemleri çözmek

IV. Sünnilik ve Şiilik arasında bir yakınlaşma kurarak Ortadoğu'daki ingiliz planlarını sonuçsuz bırakmak

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri II. Abdülhamid Devri İslamcılık politikasının amaçları arasında yer almaktadır? 


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, III ve IV

Hepsi


14.Soru

Osmanlı Devleti’ne gelen yabancı bankalar, ülkeleriyle Osmanlı Devleti arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeye çalışmışlar; özellikle madencilik ve ulaştırma alanına yatırım yapmayı tercih etmişlerdir. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Ulaştırma ve madencilik alanlarının getirisi daha fazladır
Osmanlı Devleti’nin değerli madenleri kolay bir şekilde dışarıya taşınmak istenmektedir
Osmanlı Devleti, yabancı bankalar aracılığıyla dış ticaretini geliştirmek istemektedir
Yabancı bankalar Osmanlı ulaşımına katkıda bulunmak istemektedir
Osmanlı Devleti yabancı bankalardan madencilik alanında destek istemiştir

15.Soru

Osmanlı Devleti'nde Vakay-i Hayriyye olayı olarak bilinen Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra Avrupa tarzında kurulan orduya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Nizam-ı Cedit
Sekban-ı Cedit
Humbaracağı Ocağı
Tımarlı Sıpahiler
Asakir-i Mansure-i Muhammediye

16.Soru

II. Abdülhamid döneminde Osmanlı okul gemisi Ertuğrul ziyaret ve yakın siyasal ve kültürel ilişkiler kurmak amacıyla aşağıdaki ülkelerden hangisine gönderilmiştir?


İngiltere

Amerika

Çin 

Japonya

Avustralya 


17.Soru

Lozan Konferansında aşağıdaki sınırlardan hangisi kararlaştırılamamıştır?


Suriye Sınırı
Bulgaristan Sınırı
Doğu Trakya Sınırı
Adalar
Irak Sınırı

18.Soru

Sakızlı Ohannes Efendi ve Portakal Mikail Paşa, Mekteb-i Mülkiyede verdikleri derslerde Osmanlı Devleti için sanayileşmeye aşağıdakilerden hangi gözle bakmaktadırlar?


Kaynak İsrafı

Hayal Görmek

İkitisada Yararlı

Üretimi İçin  Gerekliliği

Dinen Mekruh


19.Soru

Dış etkilerle ülkenin kimi yerlerinde hissedilen sosyalist hareketlenmeleri önlemek, hükûmete muhalif sol güçleri denetim altına almak  ve emperyalist düşmana karşı verilecek savaşta Sovyetlerin yardımını daha da artırabilmek için, 18 Ekim 1920’de kurulan parti aşağıdakilerden hangisidir?


Serbest Cumhuriyet Fırkası,

Terakiperver Cumhuriyet Fırkası,

Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası,

Cumhuriyet Halk Fırkası,

Türkiye Komünist Fırkası,


20.Soru

Aşağıdaki adalardan hangisi Lozan Antlaşması’yla Türkiye’ye bırakılmıştır?


Sisam
Sakız
Semadirek
İmroz
Limni