Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Final 24. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İngilizler İstanbul'u hangi tarihte fiilen işgal etmişlerdir?


6 Mart 1920

16 Mart 1920

26 Mart 1920

6 Nisan 1920

16 Nisan 1920


2.Soru

I. Toplanış şeklinin yerel, alınan kararların ulusal nitelikte olması.II. Manda ve himayenin kesinlikle reddedilmiş olması.III. Misak-ı Milli'nin şekillenmesi.Seçeneklerdeki özelliklerden hangisi veya hangileri Erzurum Kongresi'nin özelliklerindendir?


Yalnız I
I ve II
Yalnız II
I ve III
II ve III

3.Soru

Kurtuluş Savaşı'nda orduya en büyük destek, bağımsızlık için her şeyi feda etmeyi bir vatani görev olarak gören Anadolu insanının gönüllü katkılarından ve yardımlarından sağlanmıştır. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


Osmanlı Devleti büyük bir dış borcun altına girmiştir.
Anadolu insanı hiç bir ülkenin manda ve himayesi altına girmeyi kabul etmemiş ve bağımsızlık için her şeyini ortaya koymuştur.
Meclisten yetki alan başkomutan Mustafa Kemal Paşa, ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için Tekalif-i Milliye emirlerini yayınlamıştır.
Osmanlı Devleti'nin son yıllarında mali duruma kötüye gittiği ve kontrol edilemez duruma geldiği için Osmanlı parası değer kaybetmiştir.
Rusya, Brest-Litowsk Antlaşmasından sonra Ankara hükümetinde yardımda bulunmuştur.

4.Soru

Damat Ferit Paşanın istifasıyla aşağıdakilerden hangisi sadrazamlığa atanarak yeni bir hükümet kurmuştur?


Ali Rıza Paşa

Tevfik Paşa

Rauf Bey

Kara Vasıf Bey

Fevzi Paşa


5.Soru

Mondros Mütarekesi Antlaşmasına göre Doğu Anadolu' da bir Ermeni Devleti kurulması niyetleri hangi maddede bulunmaktadır?


Dördüncü maddeye göre İtilaf devletlerinin bütün esirleri ile Ermeni esirleri kayıtsız şartsız İstanbul'da teslim edilmesi.
Onuncu maddeye göre Toros tünelleri, İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi.
Onikinci maddeye göre haberleşme ağının İtilaf Devletleri memurlarına bırakılması.
Yedinci maddeye göre güvenliği tehdit edecek bir durum ortaya çıktığında ülkenin dilediği yöreleri işgal imkanı tanıyan ve Osmanlı Devletinin hükümranlık hakkını fiilen bitirmek.
Yirmi dördüncü maddeye göre altı vilayette karışıklık çıktığında herhangi bir kısmını işgal edebilecekti.

6.Soru

TBMM tarafından Lozan’a gönderilen heyet aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?


İsmet Bey, Şükrü Saraçoğlu, Kazım Karabekir
İsmet Bey, Hasan Saka, Ali Fuat Paşa
İsmet Bey, Rıza Nur, Hasan Saka
İsmet Bey, Rıza Nur, Recep Peker
İsmet Bey, Refet Paşa, Ali Fuat Paşa

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde "Vilayet-i Sitte" doğru olarak verilmiştir?


Van- Elazığ-Diyarbakır-Erzurum-Sivas-Bitlis
Van- Kayseri-Diyarbakır-Erzurum-Sivas-Siirt
Van- Harput-Diyarbakır-Erzincan-Sivas-Bitlis
Van- Elazığ-Diyarbakır-Erzurum-Sivas-Bitlis
Harput- Elazığ-Diyarbakır-Erzurum-Kayseri-Bitlis

8.Soru

1.Meclisteki Yeşil Ordu Grubunun bir kesimi tarafından kurulan,Afyon’da, Yozgat’ta Sivas’ta, Çorum’da, Akdağmadeni’nde yoğun çalışmalarla birçok taraftar toplayan,Dönemin içişleri ve milli Eğitim bakanlığı tarafından üyeleri görevlerinden atılan parti aşağıdakilerden hangisidir?


Halk Fırkası,

Türkiye Kominist Partisi,

Hürriyet ve İtilaf Partisi,

Serbest Cumhuriyetci Parti,

Türkiye Halk İştirakiyûn Partisi,


9.Soru

Osmanlıda ilk kağıt para hangi isimle anılmıştır?


Gümüş Akçe
Sultani
Beşlik
Altılık
Kaime

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'daki gelişmelere paralel olarak yaşanan buhranın sebepleri arasında yer almaz?


Devletin sınırlarının genişlemesiyle birlikte merkezi otoritenin güçlenmesi
Avrupa'nın güçlü merkezi hukümetler kurmaları, sömürgecilik yoluyla zenginleşmeleri
Coğrafi keşifler sonucunda Osmanlı'nın hakimiyetindeki ticaret yollarının önemini kaybetmesi
Hanedan ve devlet adamlarının iyi yetişmemiş olması
Yeniçeri Ocağı'nın ve askerlik teşkilatının bozulması, savaşta elde edilen ganimetlerin azalması

11.Soru

Osmanlı Devleti'nde 1914 yılı sonuna göre İstanbul'dan sonraki en büyük kent aşağıdakilerden hangisidir?


Ankara

İzmir

Bursa

Adana

Konya


12.Soru

Mondros Mütarekesi hangi tarihte imzalanmıştır?


30 Ağustos 1918
1 Eylül 1918
13 Eylül 1918
13 Ekim 1918
30 Ekim 1918

13.Soru

Montro Sözleşmesi'yle aşağıdakilerden hangisinde Türkiye'nin egemenlik hakları korunmuştur?


Türkiye Irak sınırı
Azınlıklar meselesi
Savaş tazminatı
Boğazlar meselesi
Kapitülasyonlar konusu

14.Soru

Atatürk'ün, “Savaş, hayati ve zaruri olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye düşmedikçe,savaş bir cinayettir” sözünü göz önünde bulundurarak seçeneklerdeki savaşlardan hangisinin zaruri bir nedenle gerçekleştirilmiş olduğu söylenebilir?


Almanya'nın I. Dünya Savaşı'na girmesi
İtalya'nın I. Dünya Savaşı'na girmesi
Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'na girmesi
Yunanistan'ın Türk Kurtuluş Savaşı'na girmesi
Japonya'nın II. Dünya Savaşı'na girmesi.

15.Soru

''Lozan Konferansı'na gidecek heyetten Kapitülasyonlar ve Ermeni Yurdu konularında kesinlikle taviz verilmemesi istenmiştir''Bu durum Türkiye'nin Lozan'da,özellikle aşağıdakilerden hangisini kabul ettirmeye çalıştığının somut bir göstergesidir?


Özgür ve bağımsız bir devlet olduğunun
Ulusal egemenliğe dayalı bir devlet düzenine geçileceğinin
Ekonomide devletçi uygulamaya ağırlık verileceğinin
Laik devlet yapısına sahip olunacağının
İnsan haklarına dayalı bir düzene geçileceğinin

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından işgal edilerek Meclisi Mebusan’ın kapatılmasına neden olan gelişmedir?


Mustafa Kemal’in Erzurum mebusu olarak meclise seçilmesi
Padişahın meclisin açılışına katılmaması
Meclisi Mebusanda Misak-ı Milli’nin kabul edilmesi
Seçim sonuçlarına göre mecliste milliyetçilerin çoğunluğu oluşturması
Müslüman olmayanların seçimlere katılmaması

17.Soru

Meclisi Mebusan’ın açılması aşağıdakilerden hangisinde kararlaştırılmıştır?


Amasya Genelgesi
Erzurum Kongresi
Sivas Kongresi
Havza Genelgesi
Amasya Görüşmeleri

18.Soru

"Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Türkiye işgal altında olan bir kısım topraklarını savaşmadan diplomatik yoldan geri almıştır."Aşağıdakilerden hangisi, savaşılmadan kurtarılan yerlerden biridir?


Edirne
İzmir
Eskişehir
Adana
Sinop

19.Soru

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin İslamcılık siyasetini savunan ve takip eden devlet adamları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? 


 Mithat Paşa – Cevdet Paşa 
Said Halim Paşa – Tevfik Paşa 
Talat Paşa – Enver Paşa 
Enver Paşa –Mithat Paşa 
Cevdet Paşa – Şirvanizade Rüştü Paşa 

20.Soru

Ermenilerin "sözde soykırım" olarak nitelendirdikleri 24 Nisan 1915 tarihinde ne olmuştur?


Ermeni komite merkezleri kapatılmış, suçlular tutuklanmıştır.
Osmanlı -Rus savaşı bitmiştir.
İngilizler Ermenileri ayaklandırmışlardır.
Ruslar Ermenilerle işbirliği yapmışlardır.
Osmanlı Devleti Ermeni komiteleriyle görüşme yapmıştır.