Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

20 Ocak 1921’de kabul edilen anayasada kaç madde yer almıştır?


20

21

22

23

24


2.Soru

Seçeneklerden hangisi Erzurum Kongresi'nde alınan kararlardan bir tanesi değildir?


Mevcut sınırları ile vatan bir bütündür
Milli iradeyi hakim kılmak esastır
Merkezi hükumetin milli iradeye tabi olması zorunludur
İtilaf devletlerinin 30 Ekin 1918 tarihinde imzalanan mütareke tarihindeki sınırlarımız içinde kalan toprakları bölmeye çalışmasına karşı çıkılacaktır
İrade-i Milli adında bir gazete çıkarılacaktır

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde yapılan yenilikler arasındadır?


Nizamı Cedit
Mühendishaney-i Bahri Hümayun
Elçiliklerin açılışı
Avrupa eserlerinin Türkçeye çevirisi
İlk kağıt fabrikasının kurulması

4.Soru

Kutsal yerler sorunu ile başlayan Kırım savaşı ve dış borçlanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


1849-1852 yılları arasında olmuştur
Avrupa devletleri Rusya’nın safında yer almıştır
Edirne Antlaşmasıyla sona ermiştir
Savaş sonrası Paris antlaşması imzalanmıştır
Savaş Hünkar İskelesi antlaşmasıyla sona ermiştir

5.Soru

Mondros Mütarekesinde Osmanlı Devletini aşağıdakilerden kim temsil etmiştir?


Mustafa Kemal Paşa

İsmet Paşa

Rauf Bey (Orbay)

Osmanlı Sadrazamı

Kazım Karabekir Paşa


6.Soru

Amasya Genelgesi’nde “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının kurtaracağı” ve “Milli bir kongrenin toplanması gerektiği” belirtilmiştir. Bu durum aşağıda verilen seçeneklerden hangisiyle ilişkilidir?


Bağımsızlık
Özgürlük
Laiklik
Milli egemenlik
Cumhuriyetçilik

7.Soru

Seçeneklerden hangisi Cumhuriyet Halk Fırkasının yenilenen seçimlere girerken parti programında yer alan vaatlerden bir tanesi değildir?


Askerlik süresinin kısaltılması
Memurların özlük hakları iyileştirilmesi
Vergi reformunun gerçekleştirilmesi
Özel sektör yatırımlarının artmasının teşvik edilmesi
Milletvekili seçilme yaşının yirmibeşe indirilmesi

8.Soru

Nüfusun %80’den fazlasının tarım ile uğraştığı  Osmanlı Devletin de 1800 lü yıllardan itibaran,büyük kentlerin tahıl ihtiyacının  ithalatla karşılanması,1878-1913 döneminde her yıl ortalama 75 bin ton un, 65 bin ton pirinç ve 10 bin ton buğday ithal etmek zorunda kalması ve bu yüzden her yıl yaklaşık 12 milyon altın lira dışarıya ödenmesi aşağıdaki hangi nedenle doğrudan ilişkilidir? 


Tımar arazilerinin boş bırakılması,

Tarım topraklarının susuz ve verimsiz olması,

Güçlü kişilerin devletin tarım topraklarına el koyması,

Hükûmet tarım kesimini veya çiftçiyi koruyacak önlemler alamaması,

Dışarıdan gelen tarım ürünlerinin daha ucuza satılması,


9.Soru

1850’de pamuklu dokuma ürünleri imal etmek üzere kurtulan fabrika aşağıdakilerden hangisidir?


Hereke Fabrikası

Beykoz Tesisleri

Feshane Tesisleri

Yıldız Çini Fabrikası

İstanbul Bakırköy Bez Fabrikası


10.Soru

Sosyalist düşüncenin Anadolu’da yayılmasıyla 1920 sonbaharında Anadolu’da göz ardı edilemeyecek kadar gelişmiş bir “Bolşevik” kitle oluşunca Hükumetin bu kitleyi denetimi altına almak için kurduğu parti seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?


Türkiye Komünist Fırkası
Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası
Cumhuriyet Halk Fırkası
Adalet Fırkası
Milli Fazilet Fırkası

11.Soru

Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlik görevinden istifa etmesinin ardından onu ziyarete gelen 15. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir Paşa'nın, hazır ol durumunda selam verdikten sonra “Kolordum ve ben emrinizdeyim Paşam” ifadesi neyi göstermektedir?


Askerler arasında Milli Mücadele ve Atatürk'e duyulan inancın güçlü olduğunu.
Askerlerin arasında Mustafa Kemal Paşa'nın istifasının bir güvensizlik yarattığını.
Milli Mücade'leye henüz yeterli desteğin olmadığının.
Mustafa Kemal Paşa'nın askerlikten istifa etmek zorunda bırakılması.
Mustafa Kemal Paşa'nın askerlikten istifası nedeniyle otorite boşluğunun doğacağı.

12.Soru

Mondros Mütarekesi hangi tarihte imzalanmıştır?


1916

1917

1918

1919

1920


13.Soru

Osmanlı İmparatorluğunda bulunan vakıf gelirlerini merkeze aktarmak için II.Mahmut Döneminde kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?


Evkaf Nezareti
Maliye Nezareti
İrade-i Cedit Hazinesi
Muhassıllık Meclisleri
Şura-yı Devlet

14.Soru

İngilizlerin, Orta Doğu'daki Osmanlı hakimiyetindeki topraklara egemen olmak istemesi ana stratejisinin sebebi nedir?


Osmanlı Devletinin bu topraklara ulaşamaması.
Orta Doğu'da zengin petrol yataklarının bulunması.
Orta Doğu'nun, İpek yolu'na yakın olması.
Orta Doğu'nun Afrika'ya yakınlığı.
Yeni ticaret hacmi yaratmak.

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TBBM için önerilen isimlerden birisi değildir?


Meclis-i Kebir-i Milli
Meclis-i Kebir
Kurultay
Meclis-i Kuvva-ı Milliye
Meclis-i Mebusan

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi vatanın kurtuluşu dışında amaçlar taşıyan zararlı bir cemiyettir?


İzmir Müdafaa-i Hukuk Osmaniye Cemiyeti
Etnik-i Eterya
Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Vilayet-i Şarkiye cemiyeti
Trakya Paşaeli Cemiyeti

17.Soru

Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi tarihte açılmıştır?


19 Mayıs 1919

23 Nisan 1920

29 Ekim 1920

18 Mayıs 1921

26 Ağustos 1923


18.Soru

Türkiye’nin boğazlar üzerindeki hâkimiyetini tam olarak sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?


Hünkar İskelesi Antlaşması
Montreux Boğazlar Sözleşmesi
Mudanya Antlaşması
İstanbul Antlaşması
Balta Limanı Antlaşması

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Döneminde halkın yerel düzeyde yönetime katılmasını sağlayan ilk girişimlerden biridir?


Meclis-i Mebusan’ın açılması
Meclis-i Ayan’ın açılması
Saltanat Şurasının kurulması
Muhasıllık Meclislerinin kurulması
Meşveret Meclislerinin toplanması

20.Soru

Osmanlı Devleti'nin iç bünyesinde meydana gelen gelişmelerin yanı sıra ,batılı devletlerin takip etmiş oldukları emperyalist politikalar nedenin ile Osmanlı yönetimin de ilk defa İslam politikasına ağırlık veren Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?


Vahdettin
I.Abdülhamit
II.Abdülhamit
Yavuz Sultan Selim
IV.Murat