Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Birinci TBMM'ye Türk ve Müslüman olmayanların dışında kimsenin katılmamış olması, birinci meclisin hangi özelliğe sahip olduğunu gösterir?


Milli
Heterojen
Geçici
Demokratik
Teokratik

2.Soru

Mustafa Kemal Paşa 7-8 Ağustos 1921 tarihinde yayınladığı Tekâlif-i Milliye Emirleri ile neyi amaçlamıştır?


Ordunun birlik ve düzenini sağlamayı,

Askerlerin ordudan kaçmasını engellemeyi,

Anadolu da Kuva-i milliyeye karşı olanları etkisizleştirmeyi,

Savaşın gerektirdiği mal ve hizmetlerin halktan sağlanmasını,

Ordu adına köylerden zorla para ve erzak toplanılmasını engellemeyi,


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinin işgali altında olması nedeniyle seçim yapılamayan yerlerden biri değildir?


Adana

Çatalca

Gelibolu

Tekirdağ

Kırklareli


4.Soru

Meclis-i Mebusan aşağıdaki tarihlerden hangisinde tekrar açılmıştır?


1919

1920

1921

1922

1923


5.Soru

Türk ordusunun temel stratejisi olmuş olan Mustafa Kemal Paşa’nın askerlik literatürüne giren; “Hatt-ı Müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşların kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez” sözü hangi savaşta söylenmiş bir sözdür?


Balkan Şavaşı

Başkomutanlık Meydan Muharebesi

Birinci Dünya Savaşı

Sakarya Meydan Muharebesi

Trablusgarp savaşı


6.Soru

Osmanlı Devleti'nde 1876 yılında ilan edilen Kanun-i Esası'nın kabul edilmesi ile hangi olay arasında benzerlikler vardır?


Coğrafi Keşifler
Rönesans
Sened-i İttifak
31 Mart Vak'ası
Mehmet Ali Paşa İsyanı

7.Soru

ll. Meşrutiyet Dönemi Meclislerinden hangisi en uzun ömürlü meclistir?


1908
19012
1914
1918
1820

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde kurtuluş savaşında dış yardımda bulunan devletler bir arada verilmiştir?


Azerbaycan-Fransa-Kıbrıs Türkleri
Kıbrıs Türkleri-İtalya-Almanya
ABD-İtalya-Rusya
Rusya-Almanya-İtalya
Azerbaycan-Hint Müslümanları-ABD

9.Soru

I. İtibar-ı Milli Bankası; II. Bank-ı Osmani; III. Kredi Lyone; IV. Deutsche Bank. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri yerli sermaye ile kurulan banka veya bankalardır?


Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I, II ve IV
I, II, III ve IV

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kurulan partisidir?


Hürriyet ve İtilaf Fırkası
Halk Fırkası
Türkiye Halk İştirakiyun Partisi
Türkiye Komünist Partisi
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

11.Soru

Hangi anlaşmayı müteakiben Osmanlı Devleti sınırları dahilinde gayrimüslimlerin oranı yüzde yirmiye inmiştir?


Hünkar İskelesi Anlaşması

Paris Anlaşması

Uşi Anlaşması

Londra Anlaşması

Berlin Anlaşması


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Mısır meselesinin sonucudur?


Osmanlı devletinin başka ülkelerin müdahalesine açık hale gelmesi
Osmanlı Devlet adamlarının Avrupa devlet adamlarına benzer kıyafetler giymesi
Osmanlı devletinde yenilik çalışmalarının durması
Yeniçeri isyanını teşvik etmesi
Osmanlı ekonomisinin güçlenmesi

13.Soru

İlk demir yolu imtiyazı  Osmanlı Devleti tarafından  1856’da  hangi yabancı devlete verilmiştir?


Almanya,

İngiltere,

Avusturya,

İtalya,

Fransa,


14.Soru

Damat Ferit Paşa hangi nedenden dolayı istifa etmek zorunda kalmıştır?


Özellikle basın organlarında Meclis-i mebusanın açılmasını isteyen yazıların çıkmaya başlaması
İzmir'in işgal edilmesi
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin kurulması
İstanbul ile Anadolu arasındaki iletişimin kopması
Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Müfettişi olarak Anadolu'ya geçmesi

15.Soru

Seçeneklerden hangisi Amasya Genelgesi'nde yer alan maddelerden bir tanesi değildir?


Vatan ve milletin istiklali tehlikededir
İstanbul hükumeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir
Doğu illerinden Erzurum'da bir kongre toplanacaktır
Sivas'ta milli bir kongre toplanacaktır
Manda ve himaye kabul edilemez

16.Soru

Türk tarafının Lozan'da boğazlar konusunu görüşmek için Rusya, Ukrayna ve Gürcistan'ı ısrarla çağırmasının asıl sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Rusya, Gürcistan ve Ukrayna'nın da Karadeniz üzerinde söz sahibi olması
Boğazlar ile ilgili görüşmelerde birden fazla devlete karşı yalnız kalmamak ve elini güçlendirmek
Rusya, Gürcistan ve Ukrayna'nın da desteğini alarak Misak-ı Milli sınırlarına ulaşmayı arzulamak
Herhangi bir saldırı durumunda kendisine müttefik olabilecek devletleri yanında bulundurmak
Rusya, Ukrayna ve Gürcistan ile siyasi ve askeri alanda yapılacak işbirliğini görüşmek

17.Soru

Mustafa Kemal Atatürk'ün saltanatın kaldırılmasına yönelik ısrarlı tutumu onun hangi konuda tavrını ortaya koymaktadır?


Bağımsızlık
Çağdaşlık
Gelişmişlik
Milli egemenlik
Hürriyet

18.Soru

Birinci TBMM de  yer alan ,İslamcı sosyalizmi savunan öncülüğünü de Hakkı Behiç Beyin yaptığı, Ankara ve Eskişehir’de  birer merkezi olan , Çerkez Ethem Beyinde çıkardığı   “Seyyare-Yeni Dünya” adlı bir “İslam Bolşevik Gazetesi” ile destek olduğu grup aşağıdakilerden hangisidir?


Halk Zümresi Grubu,

Islahat Grubu,

Tesanüd Grubu,

Yeşil Ordu grubu,

İstiklal Grubu,


19.Soru

Mondros Mütarekesi’ne göre İtilaf Devletleri güvenliğini tehdit eden bir durum ortaya çıktığında Osmanlı Devleti’nin istediği bölgesini işgal edebilecekti. Bu Mütareke maddesine ek olarak “6 doğu ilinde karışıklık çıktığı takdirde bu illerin herhangi bir kısmı işgal edilebilecek” şeklinde ayrıca bir madde konmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Doğu illerinde güvenliği sağlamak
Osmanlı Devleti’ne doğuda asayiş konusunda yardımcı olmak
Doğuda bir Ermeni Devleti kurulmasını sağlamak
Kendi aralarında Doğu illerini paylaşmak
Osmanlı Devleti’nin hükümranlık hakkına fiilen son vermek

20.Soru

Seçeneklerden hangisi mecliste oluşan Yeşil Ordu grubuna ilişkin özelliklerden bir tanesi değildir?


Gizli bir örgüt olarak nitelendirilmiştir
Mustafa Kemal Paşa'ya hayranlık duyan bir grup milletvekili tarafından kurulmuştur
İslam Bolşevik Gazetesi çıkardıkları gazetelerden bir tanesidir
Dağılma sürecinde üyelerinin çoğu Türkiye Komünist Partisi'ne geçmişlerdir
Ankara ve Eskişehir'de merkezleri bulunmaktadır