Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi I. Abdülhamit (1774-1789) döneminde yapılan yeniliklerden biridir?


İlk defa çiçek aşısı uygulandı
Surat topçuları ocağını geliştirdi
İstihkam okulu açıldı
Karantina ve Posta örgütü kuruldu
Kara Harp okulu açıldı

2.Soru

Osmanlı Devleti'nin en köklü ancak bir o kadarda zararlı kurumu olan Yeniçeri Ocağı hangi padişah döneminde tamamen ortadan kaldırılmıştır?


III. Selim
I. Abdulhamid
II. Mahmut
III. Mustafa
I. Mahmut

3.Soru

Doğu Anadolu’yu savunma amaçlı olarak 4 Aralık 1918’de kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?


Vilayat-ı Şarkıyye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti

Trakya Paşaeli Müdafaa-i Heyet-i Osmaniye Cemiyeti

İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti

Adana Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti

Anadolu Kadınları Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi,Mondros Ateşkes Antlaşması’nın uygulanması ile ortaya çıkan durumlardan biri değildir?


Rusya’nın Trabzon ve Kars dolaylarını alması

Fransızların Adana ve Mersin yöresine yerleşmesi

İtalyanların Antalya ve Fethiye dolaylarına asker çıkarması

İtilaf donanmasının İstanbul’a  yerleşmesi

İşgal bölgelerinde Kuva-i Milliye örgütlerinin kurulmaya başlaması


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde Mustafa Kemal Paşa’ya 19 Eylül 1921’de “Gazi” unvan ve “Mareşal” rütbelerinin verildiği savaş doğru olarak verilmiştir?


Kütahya ve Eskişehir Muharebeleri
I. İnönü Muharebesi
Sakarya Meydan Muharebesi
Başkomutanlık Meydan Muharebesi
Antep'in Kurtuluşu

6.Soru

Lozan Barış Antlaşması'nda aşağıdakilerden hangisinde Misak-i Milli hedefleri gerçekleşmemiştir?


Türkiye-Irak sınırı
Azınlıklar
Türkiye-Suriye sınırı
Boğazlar
İktisadi konular

7.Soru

II. Abdülhamid’in İslamcılık politikası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 


Arap yarımadası, Mısır, Suriye ve Yemen’deki Arap milliyetçi akımlarına karşı geliştirilmiş, birleştirici bir siyasi akımdır. 
Ermeni ayrılıkçı hareketinin önlenmesini hedeflemektedir. 
Panslavizm’e karşı geliştirilen bir politikadır. 
Pancermenizm ile benzer nitelikler göstermektedir.
Osmanlı Devleti sınırları içindeki gayrimüslim tebaayı İslam bayrağı altında toplamayı amaçlamaktadır. 

8.Soru

I. Türklerin itibarının artması II. Yunanlıların incinebileceği III. İzmir’de sabotaj tehlikesinin bulunması TBMM Hükümeti, Lozan Konferansı’nın İzmir’de yapılmasını çok istemiş ancak İtilaf devletleri anlaşmanın tarafsız bir bölge olan Lozan’da toplanmasını kararlaştırmıştır. İtilaf devletlerinin, konferansın İzmir’de yapılmasına karşı çıkmasında yukarıda verilen gelişmelerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?


Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III
I, II ve III

9.Soru

19. yüzyılda dünya ticaretinin yüzde ellisini elinde tutan ülke aşağıdakilerden hangisidir?


İngiltere
Rusya
Fransa
İtalya
Avusturya

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Lozan'dan sonra sorun olan konulardan biri değildir?


Musul sorunu
Kapitülasyonlar
Hatay sorunu
Boğazlar sorunu
Nüfus mübadelesi

11.Soru

I. Saray'ın ve Ordunun ihtiyacını karşılamak için fabrikalar kuruldu.

II. II. Meşrutiyet'e kadar olan zamanda daha çok gayri Müslim halk sanayi alanında etkin olmuştur.

III. Sanayi gücünü elinde bulunduran kesim çoğunlukla asker ve sivil bürokratlardı.

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'ndeki sanayi gücü ile ilgili doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


12.Soru

I. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası Yunanistan’ın kurulması II. Mehmet Ali Paşa isyanı karşısında Osmanlı Devleti’nin çaresiz kalması III. Hünkar İskelesi Anlaşması’yla Rusya’nın Boğazlara inmesi Yukarıdaki gelişmeler hepsi birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?


Osmanlı Devleti ordusu isyanları bastırabilecek güçte değildir
Osmanlı Devleti, Rusya’nın sömürgesi haline gelmiştir
Fransız İhtilali’nin yaymış olduğu Milliyetçilik akımlarının olumsuz etkileri görülmektedir
Osmanlı Devleti, Avrupa’nın yardımına ihtiyaç duyar hale gelmiştir
Osmanlı Devleti askeri tavizler vermek durumunda kalmıştır

13.Soru

Osmanlı Devleti’nde kurulan hangi meclis ilk kez yasama ile yürütme görevleri birbirinden ayrılmış, yasama organına yürütmeyi denetleme ve kontrol etme gücü verilmiştir?


Meclis-i Ali-i Tanzimat
Meclis- Ahkam-ı Adliye
Meclis-i Vala
Şura-yı Devlet
Meclis-i Tanzimat

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Lozan'da Azınlıklarla ilgili alınan kararlardan biri değildir?


Batı Trakya Türkleri ile İstanbul Rumları yerlerinde kalacaktır.
Azınlıkların okullarının denetimi Türk makamlarınca yapılmayacaktır.
Türkiye'de bulunan bütün azınlıklar Türk vatandaşı sayılacaktır.
Yunanistan'daki Türklerle, Anadolu'daki Rumlar yer değiştirecektir.
Patrikhane İstanbul'da kalacaktır.

15.Soru

Cezayir 1830 yılında aşağıdaki devletlerden hangisi tarafından işgal edilmiştir?


İngiltere
Fransa
Almanya
Hollanda
Rusya

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırıldığı tarihtir?


26 Ağustos 1922

23 Eylül 1922

11 Ekim 1922

13 Kasım 1922

1 Kasım 1922


17.Soru

Mondros Ateşkes metni kaç maddeden oluşuyordu?


25

30

35

40

45


18.Soru

Amasya Genelgesi'nde İstiklal Savaşı'nın gerekçeleri ve yönteminin ortaya konmasının yanı sıra "Milletin istiklalini yine milletin azmi ve kararlılığının kurtaracağı", "milli heyet" ve "milli bir kongre" den bahsedilmiş olması Türk tarihinde ilk defa neyin habercisi olarak ifade edilebilir?


Demokrasiye dayalı yeni bir yapılanmanın
Osmanlı devletinin milleti koruyacak güce sahip olmayışının
İtilaf devletlerinin gücünün kabul edildiğinin
Savaş sonrası Osmanlı hanedanının yeniden yönetimde görülmek istenmesinin
Azınlıklara daha fazla imtiyaz verilmek istenmesinin

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “Tersane Konferansı” sonrasında alınan ve Osmanlı Devleti’ne kabul ettirilmeye çalışılan maddeler arasında yer almaz?


Sırbistan ve Karadağ bağımsız olacak.
Bulgaristan özerk hale gelecek.
Edirne, Kırklareli ve Dimetoka Osmanlı Devleti’ne bırakılacak.
Romanya’ya bağımsızlık verilecek.
Osmanlı Devleti bu kararları kabul etmezse zorlama yoluna gidilecek.

20.Soru

Aşağıda verilen teşkilatlanmalardan hangisi Milli Mücadelede yararlı cemiyetlerdendir?


Redd-i İlhak Cemiyeti
Etnik-i Eterya Cemiyeti
Mavri Mira Cemiyeti
Makabi Cemiyeti
Kürt Teali Cemiyeti