Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Misak-ı Milliyi kabul eden son Osmanlı Mebusan Meclisi de diğer meclislerin akıbetine uğramıştır. İtilaf devletlerinin Meclisi basarak etkili milletvekillerini Malta’ya sürgüne göndermeleri sağlıklı bir çalışma ortamının kalmadığını ortaya koymuştu. İtilaf Güçlerinin baskısı karşısında görev yapamayan meclis Padişah Vahdettin tarafından kaç tarihinde kapatılmıştır?


1918
1919
1920
1921
1922

2.Soru

Milli Mücadele Döneminde Anadolu’da Osmanlı Kaimeleri kullanılmış, Ankara Hükümeti para basma yoluna gitmemiştir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Ankara Hükümeti’nin elinde para basımı için yeterli altyapının bulunmaması
Para basımı için yeterli zamanın olmaması
Yeniden para basımının yeni ekonomik yükler doğuracak olması
Kaimelerin halk arasında padişaha ait olduğunun kabul görmesi
Milli Mücadele Döneminde Anadolu’da enflasyonun çok yüksek olması

3.Soru

III. Selim döneminde hazırlatılan raporlarda aşağıdaki hangi alanda yenileşme (reform) yapılması hakkında ortak görüş belirmiştir? 


Askeri
Ekonomik
Mali
İdari
Sosyal 

4.Soru

12 Ocak 1920’de  İstanbul’da açılan Meclis-i Mebusana (Son Osmanlı Meclisi) Mustafa Kemal nerenin milletvekili olarak seçildi?


Erzurum,

Amasya,

Ankara,

Samsun,

İstanbul,


5.Soru

Meclis-i Mebusan hangi tarihte kapatılmıştır?


1915

1916

1917

1918

1919


6.Soru

Mithat Paşa önderliğinde 1863’de kurulan ilk Osmanlı ulusal bankası  aşağıdakilerden hangisidir?


Halk Bankası,

Vakıflar Bankası,

Ziraat Bankası,

Şeker Bankası,

Garanti Bankası,


7.Soru

İtilaf Devletleri içerisinde antlaşma imzalayarak savaştan çekilen ilk ülke seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Fransa
İtalya
Yunanistan
Rusya
Bulgaristan

8.Soru

I. İstanbul'da henüz Halife'nin olması II. Lozan'da elde edilebilen şartların ülkenin güvenliği açısından yeterli bulunmaması III. Ankara'nın İstanbul ve İzmir'den daha gelişmiş olması Bu durumlardan hangisi ya da hangileri Ankara'nın başkent seçilmesinde rol oynamıştır?


Yalnız I
Yalnız II
I, II ve III
I ve II
II ve III

9.Soru

Amasya Genelgesi hangi tarihte askeri ve sivil makamlara gönderilmiştir?


19 Mayıs 1919
22 Haziran 1919
27 Haziran 1919
30 Haziran 1919
3 Temmuz 1919

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşması'nın maddelerinden biri değildir?


Boğazların yönetimi Osmanlı Devleti'nde olacaktır.
Doğu Trakya, İzmir ve çevresi Yunanistan'a bırakılacaktır.
Osmanlı vatandaşlarından İtilaf devletleri vatandaşlığına geçenler, tekrar Osmanlı vatandaşı olamayacaklardır.
Doğu Anadolu'da Ermeni Devleti ve onun güneyinde bir Kürt Devleti kurulacaktır.
Osmanlı Devleti gerektiğinde azınlıklara verilen hakları tekrar geri alabilecektir.

11.Soru

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 seçimlerinden önce ülke sorunlarına çözüm bulmak ve yenileşmeyi gerçekleştirmek amacıyla yayınladığı program, aşağıdakilerden hangisidir? 


Altın Işık Bildirisi 
Altı İlke 
Halkçılık Bildirisi 
Başkanlık Divanı Bildirisi 
Dokuz Umde (İlke) 

12.Soru

Osmanlı dönemi idari taksimatında Van, Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Sivas ve Bitlis, vilayetleri; günümüzde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun hemen tamamını içine alan kısıma verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Vilayat-ı Sitte

Vilayat-ı Sette

Vilayat-ı Satta

Vilayat-ı Sitta

Vilayat-ı Setti


13.Soru

Mustafa Kemal Paşa’ya 19 Eylül 1921’de “Gazi” unvanı ve “Mareşal” rütbelerinin verildiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?


Sakarya Meydan Muharebesi

Trablusgarp Savaşı

İstiklal Savaşı

Kütahya ve Eskişehir Muharebeleri

İnönü Muharebeleri


14.Soru

. "Sakarya Meydan Savaşı öncesinde M. Kemal'i başkomutanlık görevine getiren meclis tüm yetkilerini de üç aylık bir süreyle M. Kemal'e devretmiştir." Meclisin tüm yetkilerini devralan M. Kemal'in bu yetkilere dayanarak çıkarttığı ilk yasa aşağıdakilerden hangisi olmuştur?


İstiklal Mahkemeleri Yasası,

Hiyanet-i Vataniye yasası,

Teşkilat-ı Esasiye Yasası,

Takriri Sükun Yasası,

Tekalif-i Milliye Yasası,


15.Soru

II. TBMM döneminde vekiller heyeti başkanlığına kim getirilmiştir?


Mustafa Kemal
Fethi Bey
Refet Bey
İsmet Paşa
Şükrü Naili

16.Soru

Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’taki egemenliğini ve Kuzey Afrika’daki siyasi varlığını sona erdiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?


Londra Antlaşması
Uşi Antlaşması
Bükreş Antlaşması
İstanbul Antlaşması
Paris Antlaşması

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Görüşmelerinde Türk Heyeti içerisinde yer almamıştır?


Hariciye Vekili İsmet Paşa

Sağlık Vekili Dr. Rıza Nur

Mustafa Kemal Paşa

Hasan Saka

Celal Bayar


18.Soru

Lozan Barış Konferansı'na aşağıdaki devletlerden hangisi katılmamıştır?


Macaristan
İngiltere
Fransa
Rusya
Romanya

19.Soru

I. Suriye sınırı II. Kapitülasyonlar III. Boğazlar IV. Batı Trakya V. Irak sınırı Yukarıdaki meselelerden hangisi Lozan’da Misak-ı Milli’ye uygun olarak çözümlenmiştir?


I
II
III
IV
V

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu hakkında doğru bilgilerden biridir?


Erkek Öğretmen Okulu konferans salonunda 143 milletvekilinin katılımı ile ilk toplantısını yaptı.

Mustafa Kemal Paşa Grup başkanlığına seçildi.

Grubun bir başkanı, iki başkan yardımcısı ve on üyeden oluşan bir idare heyeti olacaktı.

Grup, masraflarını karşılamak üzere her üyeden üç lira ödenti alacak, grup üyelerinin yarıdan bir fazlası mevcut olmadıkça görüşmelere başlanılmayacaktı.

Grup genel kurulu en az ayda bir kez toplanacaktı.