Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi’nin statüsü 1923-1925 döneminde tartışma konusu olmuştur. Bu tartışmalarda Türkiye’nin Patrikhane’nin statüsüne ilişkin yaklaşımı aşağıdaki hangi seçenektedir?


Patrikhane bir Yunan kurumudur
Patrikhane bir Türk kurumudur
Patrikhane evrensel statüye sahiptir
Patrikhane Milletler Cemiyeti yönetimi altındadır
Patrikhane’nin varlığı Lozan Antlaşması ile son bulmuştur

2.Soru

Askerî başarıların nasıl ekonomik bağımsızlıkla taçlandırılabileceğini görüşmek üzere çiftçi, tüccar, sanayici, işçi, amele, bürokrat, asker gibi toplumun her kesiminden 1135 delegenin katılımı ile düzenlenen toplantı aşağıdakilerden hangisidir?


Türkiye İktisat Kongresi
Maarif Kongresi
Misakı İktisadi
Sivas Kongresi
Misakı Milli

3.Soru

4 Ocak 1932 tarihinde Türkiye ile Anadolu sahillerine yakın ada ve adacıkların durumunu açıklığa kavuşturan anlaşma yapan ülke hangisidir?


Yunanistan

Fransa

İngiltere

İtalya

Rusya


4.Soru

Sadabad Paktı'na aşağıdaki ülkelerden hangisi üye olmamıştır?


İran
Pakistan
Irak
Türkiye
Afganistan

5.Soru

17 Şubat – 4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen Türkiye İktisat Kongresi’nde aşağıdaki alanlardan hangisine yönelik bir karar ve uygulama söz konusu olmamıştır?


Türkiye Devleti'nin uygulayacağı ekonomik modelin tespit edilmeye çalışılması
Ülkenin her yerinden ve ekonomik hayatın her sahasından temsilcilerin katılımının sağlanması
Devlet idaresinde tekellerin oluşturulması
Ekonomik kalkınma sürecinde toplumun üstlenmesi beklenen üretici, yapıcı rolün ortaya konması
Ticaret, doğal kaynakların kullanımında israftan kaçınma, iş hayatında kooperatifçilik gibi konuların görüşülüp formüle edilmesi

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile Fransa arasında sorun olan konulardan biri değildir?


Hatay sorunu
Misyoner okulları sorunu
Adana-Mersin demiryolu sorunu
Nüfus mübadelesi sorunu
Osmanlı borçları sorunu

7.Soru

I. Boğazların trafiğini denetlemek için Boğazlar Komisyonunun kurulması; II. Barış zamanında ticaret gemileri hiçbir formaliteye tabi tutulmaksızın Boğazlardan geçiş özgürlüğünden yararlanması; III. Boğazların askerden arındırılarak silahsızlandırılması. Boğazlar sözleşmesi ile ilgili hükümlerden hangisi Türkiye'nin egemenlik haklarıyla çelişmektedir?


Yalnız I
Yalnız III
II ve III
I ve III
I, II ve III

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi devletçilik uygulamalarının başlamasından önce gerçekleşmiştir?


Sümerbank'ın kuruluşu
İlk kalkınma planının yapılışı
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü'nün kuruluşu
Sanayi Teşvik Kanununun çıkarılması
Merkez Bankasının kuruluşu

9.Soru

Montroreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi hangi tarihte imzalanmıştır?


20 Temmuz 1936

20 Haziran 1936

20 Ağustos 1937

20 Eylül 1937

20 Mayıs 1936


10.Soru

Türkiye Cumhuriyetinde çok partili hayata geçiş ne zaman olmuştur?


I.Dünya savaşından sonra

II.Dünya savaşından sonra

Tevhid-i Tedrisat yasasından sonra

Cumhuriyetin İlanından sonra

Ankara’nın Başkent olmasından sonra


11.Soru

Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda devletin üstlendiği görevleri ifade eden Atatürk İlkesi aşağıdaki şıkların hangisinde belirtilmiştir?


Devletçilik
Milliyetçilik
İnkılapçılık
Halkçılık
Laiklik

12.Soru

Mustafa Kemal Paşa yurt gezisine çıkarak basın mensuplarıyla, ordu komutanlarıyla ve üniversite ile toplantılar yaparak kamuoyu oluşturma çalışmaları yapmıştır. Bu çalışmalar hangi inkılabı gerçekleştirmek için yapılmıştır?


Latin harflerinin kabulü
Medeni kanunun kabulü
Halifeliğin kaldırılması
Tekke ve zaviyelerin kapatılması
Saltanatın kaldırılması

13.Soru

Dünyanın ve Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu iktisadi sorunları değerlendiren Atatürk ve yakın çalışma arkadaşları ülkenin sosyal ve ekonomik yapısına uygun önlemleri 1930 yılının başından itibaren yürürlüğe koymaya başladılar. Bu dönemde hayata geçirilen ekonomik yasalar ve kurumların toplamı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


Liberalizm
Sosyalizm
Devletçilik
Halkçılık
Kapitalizm

14.Soru

Aşağıdaki hangi kurumun Halk Fırkası’na dönüştürüleceği 9 Umde ile ilan edilmiştir?


İttihat ve Terakki Cemiyeti 
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 
Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
TBMM’deki Müdafaa-i Hukuk Grubu 
Türk Ocakları 

15.Soru

Cumhuriyetin ilanı sonrasında yürürlüğe giren ve 1960’a kadar yürürlükte kalan Anayasa kaç tarihlidir?


20 Mart 1924

20 Nisan 1924

20 Mayıs 1924

20 Haziran 1924

20 Temmuz 1924


16.Soru

9 Şubat 1934'de Balkanlar'da Türkiye’nin önderliğini yaptığı, Balkan Paktı’nı imzalayan statükocu devletler hangileridir?


Türkiye-Yunanistan-Yugoslavya-Romanya
Türkiye-İtalya-Yugoslavya-Romanya
Türkiye-Yunanistan-İtalya-Romanya
Türkiye-Yunanistan-Yugoslavya-Bulgaristan
Türkiye-Bulgaristan-Yugoslavya-Romanya

17.Soru

"23 Nisan 1920 tarihinde fiilen kurulan Yeni Türk Devleti’nin Millî Mücadele’yi yürüttüğü sırada kabul ettiği Teşkilât-ı Esasiye Kanunu (23 maddelik yeni Anayasa), adım adım gerçekleştirilmeye çalışılan devlet yapısının ana ilkelerini ortaya koymaktaydı."Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Teşkilât-ı Esasiye Kanunu'yla beraber Osmanlı Kanun-ı Esasisinin maddelerinin de yürürlükte olması, bu Anayasa’yla geçiş dönemi ihtiyacını karşılanması amaçladığını göstermektedir.
Devletin cumhuriyet vasfının değiştirilemeyeceği gibi maddeler bu geçiş anayasasında gerekli görülmemiştir.
Bu geçiş dönemi anayasası kısa ömürlü olmuş ve kısa sürede yenisi hazırlanmıştır.
Millî egemenliğin devletin ve sistemintemeli olarak kabul edilmesi, daha sonra eklenen düzenlemelerle gerçekleşmiştir.
Halifeliğin ve saltanatın kaldırılması ile yeni anayasa arasında bağlantılar kurulamaz.

18.Soru

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 yılı başından 17 Mayıs 1938’e kadar yaptığı yurt gezilerinin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Devlet yöneticileri ile halkı kaynaştırarak devlet halk bütünleşmesini sağlamak

Halkın sıkıntılarını ve beklentilerini yerinde görmek, ilk ağızdan dinlemek

Yapılmakta olan ve yapılacak işlerde asıl muhatabın halk olduğunu herkese göstermek

Dış kamuoyuna ülkenin durumu hakkında gözdağı vermek

Halka, yöneticilerinin onunla bir ve beraber olduğunu göstermek. Tespit edilecek meseleleri yürütme makamının dikkatine sunarak devletin sorun çözmesine katkı vermek


19.Soru

Saltanatın kaldırılması teklifini yapan, Sinop mebusu kimdir?


Ali Rıza Bey

Rıza Nur Bey

Fevzi Çakmak

Hüseyin Avni Bey

Rauf Bey


20.Soru

Kütahya-Altıntaş Savaşları sırasında 15-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında Ankara’da Mustafa Kemal Paşa’nın açılışını yaptığı, ülke eğitimcileri görüş ve önerilerini devlet yöneticileri ile paylaştıkları kongre aşağıdakilerden hangisidir?


Erzurum Kongresi

Sivas Kongresi

Türkiye İktisat Kongresi

Maarif Kongresi

Halk Fırkası Kongresi