Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

1 Kasım 1922 tarihinde mecliste görüşülüp, karara bağlanan ve Türkiye halkı milli iradeye dayanmayan hiçbir kuvvet ve heyeti tanımadığı gibi, İstanbul’daki şahsi hâkimiyete dayalı hükümet şeklini 16 Mart 1920’den itibaren ve ebediyen kaldırmıştır, şeklinde tezahür eden saltanatın kaldırılması, aşağıdaki milletvekillerinden hangisi tarafından karar gününün bayram olması talep edilmiştir?


Rıza Nur
İsmail Suphi
Seyyid Bey
Hüseyin Avni
Rauf Orbay

2.Soru

Atatürk dönemi eğitim ve öğretmen yetiştirme çabaları hakkında geniş bilgi almak için okunabilecek ''Atatürk Dönemi Öğretmen Yetiştirme Politikası'' adlı kitabın yazarı kimdir?


Afet İnan
Cemil Öztürk
Kemal Beydilli
Mehmet Öz
Kenan Olgun

3.Soru

Cumhuriyetin ilanı ve halifeliğin kaldırılması sürecine aşağıdaki kişilerden hangisinin itirazda bulunmadığı söylenebilir? 


İsmet Paşa (İnönü) 
Rauf Bey (Orbay) 
Ali Fuat Paşa (Cebesoy) 
Refet Paşa (Bele) 
Kazım Paşa (Karabekir) 

4.Soru

Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti hangi tarihte kurulmuştur?


10 Nisan 1931
23 Nisan 1930
15 Nisan 1931
11 Temmuz 1932
3 Mart 1924

5.Soru

1923-1924 yılı verilerine göre Türkiye’de mevcut ilkokul sayısı 4.894’tü. Bu okullarda eğitim alan öğrenci sayısı 341.941 iken bu müesseselerde görev yapan öğretmen sayısı ise 10.238’dir. Bu rakamlar ile Osmanlı Devleti’nin yıkıldığı tarihlerde okur-yazar oranının nasıl bir noktada olduğu değerlendirilmektedir?


%2 ila %3
%9 ile %15 arasında
%10 ila %20 seviyesinde
%15 ila %25 arasında
%6 ila %10 arasında

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Halkevleri'nin şubelerinden biri değildir?


Güzel Sanatlar Şubesi
Temsil Şubesi
Spor Şubesi
Sosyal Yardım Şubesi
Şehircilik Şubesi

7.Soru

Mustafa Kemal Atatürk, Yunan askeri takibinin devam ettiği dönemde İzmir Valiliği için kimi görevlendirmeyi hükümete önermiştir?


Ankara Valisi Abdulkadir Bey

Bursa Valisi Memduh Bey

Eskişehir Valisi Recai Bey

Konya Valisi Abdülhalik Bey

Malatya Valisi İsmail Bey


8.Soru

1933’te kurulan, Atatürk’ün köşe taşlarını koyduğu “Devletçilik” in temel öğesi ve sürükleyici kurumu olan, bugünkü anlamda bir kalkınma bankası gibi kurulan ve çalışan, çağını aşan Türkiye’ye özgü bir banka modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Halkbank

Vakıfbank

Sümerbank

Etibank

Ziraat Bankası


9.Soru

Aşağıdaki görevlerde bulunmuş devlet adamlarından hangisi Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra milli şehit (şehid-i milli) ilan edilmiştir?


Sinop Mebusu Rıza Nur Bey
İzmir Mebusu Vasıf Çınar Bey
Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Bey 
Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey
İçişleri Bakanı Ali Kemal Bey 

10.Soru

Lozan Barış Antlaşması sonrasında Türkiye'nin hangi Balkan ülkesi ile sorunu devam etmiştir?


Bulgaristan
Yunanistan
Arnavutluk
Romanya
Sırbistan

11.Soru

Atatürk’ün çeşitli tarihlerde birçok defa gerçekleştirdiği yurt gezilerinin aşağıdaki işlevlerden hangisine sahip olduğu savunulamaz?


Tek adam imajını kökleştirmek
Devlet yöneticileri ile halkı kaynaştırarak devlet – halk bütünleşmesini sağlamak
Halkın sıkıntılarını ve beklentilerini yerinde görmek, ilk ağızdan dinlemek
Geziler esnasında basın – yayın organlarına verilen demeçler vasıtasıyla hem iç hem dış kamuoyunu bilgilendirmek
Yapılmakta olan ve yapılacak işlerde asıl muhatabın halk olduğunu göstermek

12.Soru

Musul sorunu, Milletler Cemiyeti konseyi tarafından hangi tarihte görüşülmeye başlandı?


30 Eylül 1924

24 Temmuz 1932

29 Eylül 1934

13 Eylül 1932

6 Kasım 1925


13.Soru

Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi kızı Afet İnan ve Cumhurbaşkanlığı umumi kâtibi Tevfik Bıyıklıoğlu’nun yardımlarıyla hazırlattığı devlet, demokrasi ve vatandaşlık gibi temel hususlardaki görüşlerini yansıttığı, okullarda gençlere vatandaşlık bilgisi vermek üzere hazırlanan ders kitabı aşağıdakilerden hangisidir?


Geometri Kitabı
Vatandaş için Medeni Bilgiler
Zabit ve Kumandan ile Hasbihal
Sosyal Bilgiler
Tarih Kitabı

14.Soru

Atatürk’ü anlamak için onun 1920-1938 yılları arasındaki uygulamalarına esas teşkil eden ilkelerinin yanı sıra bu ilkelerin hayata geçirilmesi sırasında ısrarla takip ettiği uygulama esasları aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir?


Tam bağımsızlık, Laiklik, müspet ilme ve akla tabi olmak.
Tam bağımsızlık, çağdaşlık, müspet ilme ve akla tabi olmak.
Milliyetçilik, çağdaşlık, müspet ilme ve akla tabi olmak.
Tam bağımsızlık, çağdaşlık, Devletçilik.
Tam bağımsızlık, İnkılapçılık, müspet ilme ve akla tabi olmak.

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi savaşın hemen akabinde yapılan idari düzenlemelerden biri değildir?


Tehcir suçu iddiasıyla tutuklu bulunanların serbest yargılanması
Pasaportlardaki padişah izninin yerini TBMM namına ibaresinin alması
Tapu senetlerindeki "sened-i hakani"nin yerine "milli" ifadesinin konulması
Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'in ailesine vatana hizmetten maaş bağlanması
Askerlerin bulundukları yerlerin ziraat odalarınca yeni usullere yönelik eğitilmeleri

16.Soru

Köy öğretmen okulları hangi yıl açılmış ve Köy enstitülerinin açılmasında ön ayak olmuştur?


1940

1942

1944

1946

1948


17.Soru

Osmanlı Devleti zamanında çiftçileri en çok zorlayan ve Cumhuriyet döneminde kaldırılan vergi seçeneklerdekilerden hangisidir?


Aşar Vergisi
Cizye Vergisi
Öşür Vergisi
Haraç Vergisi
Avarız Vergisi

18.Soru

Türkiye’nin kuruluş döneminde halkın moralini yükseltmek amacıyla desteklenen sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Resim
Müzik
Sinema
Bale
Tiyatro

19.Soru

İngiltere, Türk birliklerinin kontrolünde olan hangi bölgeyi Mondros Mütakeresi’ne aykırı olarak 15 Kasım 1918 tarihinde işgal etmiştir?


Hatay

12 Adalar

Musul

İstanbul

Van


20.Soru

Atatürk ilkelerinden olan Laiklik dünya genelinde ilk nerede ve nasıl ortaya çıkmıştır?


Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde Atatürk tarafından

Çin’de otoriteyi elinde tutan Budist rahiplere karşı ortaya çıkmıştır

Amerika’da güney ayaklanmalarını bastırmak için oluşturulmuştur

Avrupa’da Katolik Kilise’nin merkezi ve baskıcı  yapısına karşı ortaya çıkmıştır

Rusya’da Ortodoks Kilise’nin merkezi ve baskıcı yapısına karşı ortaya çıkmıştır.