Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki mebuslardan hangisi saltanatın kaldırılması teklifini meclise sunmuştur?


Vasıf Bey

Rıza Nur Bey

Mehmed Seyyid Bey

Zeki Bey

Halid Bey


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları arasında yer almaz?


Kazım Karabekir
Cafer Tayyar Eğilmez
Feridun Fikri Düşünsel
Ali Fuat Cebesoy
Mustafa Necati Uğural

3.Soru

I. Bir yandan Batılı devletler ile anlaşmalar yapılırken diğer yandan Sovyet ile yakınlaşılıp anlaşma zemini aranmasıII. Boğazların silahlandırılması ile Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri'nin kurulumu işinin, Türkiye'nin ekonomik anlamda Almanya güdümüne girmesinden endişelenen İngiltere'ye verilmesiIII. Bulgaristan'ın bölgedeki mevcut durumun korunmasına tepki göstermesi üzerine endişelenen Yugoslavya ile dostluk ve saldırmazlık anlaşması imzalanmasıYukarıdaki bu gelişmeler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi genç Türkiye'nin dış politikadaki tavrını en iyi özetler.


Günü kurtaran çözüm arayışları içerisinde olması
Bağımsızlığından taviz vermemek iç her yola başvurması
İlk olarak barışçıl ilkelere başvurması
Ülkelerarasi çekişmelerden taraf olarak faydalanması
Milli menfaatleri için devletlerarası sorunlardan faydalanması

4.Soru

Laikliğin Türkiye’de kuruluşunda önemli aşamalardan birini oluşturan Halifeliğin kaldırılması hangi tarihte gerçekleştirilmiştir?


1 Kasım 1922
3 Mart 1924
29 Ekim 1923
13 Ekim 1923
11 Ekim 1922

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk dönemlerinde (1923-1938 yılları) ortaya çıkan siyasi inkılaplara karşı ilk tepkilerden biri değildir?


Fındıcak İsyanı

Şeyh Said İsyanı

İzmir Suikastı

Menemen-Kubilay Olayı

Serbest Cumhuriyet Fırkası Olayı


6.Soru

Yeni kurulan devletin mevcut rejiminin ne olduğu ve neye benzediği yönündeki tartışmalar 1930'lu yıllarda yeniden gündeme gelmiştir. Aydınlar bu konudaki görüş ve düşüncelerini hangi dergide açıklamışlardır?


Kadro Dergisi
Yurt ve Dünya Dergisi
Adımlar Dergisi
Barış Dünyası Dergisi
Yürüyüş Dergisi

7.Soru

Türk toplumunun yarattığı ve kuşaktan kuşağa taşıdığı milli kültür olan ve Milli devletin dayanaklarını oluşturan alanlar arasında aşağıdakilerden hangisi ana başlık olarak yer almaz?


Güzel Sanatlar

Dil

Tarih

Kültür

İnkılap


8.Soru

Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur. Bu toplumun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluma dayanan cumhuriyette o kadar kuvvetli olur” ifadesi milliyetçilik ilkesinin hangi özelliğini öne çıkarmaktadır?


Atatürk’ün millet tarifini
Atatürk’ün milliyetçilikte kuvvete önem verdiğini
Atatürk’ün milliyetçilik anlayışında esasın millî kültür üzerine yapılandırılması gerektiğini
Atatürk’ün Cumhuriyetçi olduğunu
Atatürk’ün ırkçılığa yönelmediğini

9.Soru

“Uçurum kenarında yıkık bir ülke... Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar... Yıllarca süren savaş... Ondan sonra, içeride ve dışarıda saygı ile tanınan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet ve bunları başarmak için arasız inkılaplar, işte Türk genel inkılabının kısa bir ifadesi.” Atatürk bu konuşmayı hangi yıl, nerde yapmıştır?


1935 yılında Cumhuriyet Halk Fırkasının kongresinde

3 Mart 1924 hilafetin kaldırılmasında

30 kasım 1925 de Tekke ve Zaviyelerin kapatılmasında

5 Şubat 1937 Anayasanın 1. maddesinin eklenmesinde

20 Ocak 1921’ de Anayasa görüşmelerinde


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde monarşiyi sınırlandırmamıştır?


Sened-i İttifak
Islahat Fermanı
Tanzimat Fermanı
Kanun-ı Esasi
Şerr-i Hüccet

11.Soru

“Herkes için eşit güvenlik sistemi çerçevesinde silahlanma eşitliğini tanıyan” Mac Donald planını hazırlayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?


Japonya
Rusya
İtalya
Fransa
İngiltere

12.Soru

I. Seferberliğin kaldırılması II. Batı Cephesi Karargahının lağvı III. Hazar Kurtuluş ve Konuş Projesinin uygulamaya konulması, gibi gelişmeler savaşın hemen ardından uygulamaya konulan bir dizi düzenleme arasında hangi başlık altında toplanabilir?


İdari düzenlemeler
Askeri düzenlemeler
Siyasi düzenlemeler
Ekonomik düzenlemeler
Demografik düzenlemeler

13.Soru

Sadabad Paktı ne zaman imzalanmıştır?


1 Temmuz 1937

8 Kasım 1938

1 Kasım 1937

8 Temmuz 1937

8 Temmuz 1939


14.Soru

Türk dış politikasına yön veren aşağıdaki unsurlardan hangisi doğrudan Türkiye'nin stratejik konumu ile ilgilidir?


Yeni devletin uluslararası hukuka bağlılığı
Görüşmeler yoluyla barışın sağlanması için çaba harcanması
Siyasi, iktisadi, mali, askeri ve kültürel açıdan bağımsızlık ilkesinin benimsenmesi
Devletin içinde bulunduğu şartları gerçekçi, bir yaklaşımla değerlendirmek
Ulusal ve uluslararası güvenlik önlemi olarak gerektiğinde başka devletlerle ittifak yaparak ülkenin güvenliğinin sağlanması

15.Soru

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 yılı başından 17 Mayıs 1938’e kadar yaptığı yurt gezilerinin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Devlet yöneticileri ile halkı kaynaştırarak devlet halk bütünleşmesini sağlamak

Halkın sıkıntılarını ve beklentilerini yerinde görmek, ilk ağızdan dinlemek

Yapılmakta olan ve yapılacak işlerde asıl muhatabın halk olduğunu herkese göstermek

Dış kamuoyuna ülkenin durumu hakkında gözdağı vermek

Halka, yöneticilerinin onunla bir ve beraber olduğunu göstermek. Tespit edilecek meseleleri yürütme makamının dikkatine sunarak devletin sorun çözmesine katkı vermek


16.Soru

Yabancı bir ordunun yardımı ile köklü bir değişikliğe gidilmesi sonucu gerçekleşen inkılaba örnek olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?


Bulgaristan Sosyalist İnkılabı
Bolşevik Rus İnkılabı
Amerikan inkılabı
İtalyan faşizmi
Çin İnkılabı

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 9 Şubat 1934 tarihinde Atina'da Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında imzalanan ve bu devletlerin sınırlarını karşılıklı olarak garanti eden siyasi anlaşmadır?


Dostluk ve Güvenlik Antlaşması
Briand-Kellog Paktı
Balkan Antantı
Sadabat Paktı
Dostluk, Saldırmazlık, Hakemlik ve Uzlaştırma Anlaşması

18.Soru

Türkiye'nin önderliğini yaptığı statükocu devletler kendi aralarındaki ikili antlaşmaları birleştirerek Balkan Paktını kurdular.Aşağıdaki devletlerden hangisi bu pakta yer almıştır?


Sırbistan
Rusya
Bulgaristan
Romanya
Macaristan

19.Soru

Saltanatın kaldırılması yönünde önerge veren ve 80 kişiden oluşan heyet kimin önderliğinde oluşturulmuştur?


Rauf Bey
Mustafa Kemal Paşa
Tevfik Paşa
Ali Fethi Bey
Rıza Nur Bey

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet Hükümetinin savaş sonrası ekonomik düzenlemeler kapsamında öncelik verdiği konuların başında gelmektedir?


Üretimi arttırma
Sağlık hizmetleri
Hukuki meseleler
Sosyal yardım komisyonları
İdari boşluğu kapatma