Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye İktisat Kongresinde kabul edilen Misak-ı İktisadi ile gerçekleştirilmek istenen hedeflerden biri değildir?


Halkı serbest girişimciliğe yönlendirmek

Faydalı yenilikleri halka sevdirmek

Halkı sürekli tüketime yönlendirmek

Halkı taassuptan uzak tutmak

İlim ve sanat hayatını yenilik üzerine tesis etmek


2.Soru

Türkiye’de çok partili siyasi hayatın ilk koalisyon hükûmeti hangi partiler arasında kurulmuştur?


Demokrat Parti - Cumhuriyet Halk Partisi
Adalet Partisi - Cumhuriyet Halk Partisi
Adalet Partisi - Milli Selamet Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi - Milli Selamet Partisi
Demokratik Sol Parti - Anavatan Partisi -Milliyetçi Hareket Partisi

3.Soru

Nüfusun % 80’i köylerde yaşayan ülkede gençleri bulundukları mahallerde eğitip üretici yaparak köyden şehre göçü engellemeyi hedefleyen Köy Enstitüleri deneyimi kim tarafından gerçekleştirilmitir?


Mustafa Kemal Efendi

İsmail Hakkı Tonguç

Faruk Nafiz Çamlıbel

Faruk Efendi

İsmail Efendi


4.Soru

7 Temmuz 1945 tarihinde Nuri Demirağ adlı sanayicinin birinci meclis dönemi muhaliflerinden bazı şahsiyetleri yanına alarak kurduğu partinin adı nedir?


Milli Kalkınma Partisi
Sanayi ve Kalkınma Partisi
Serbest Cumhuriyet Fırkası
Hürriyet Partisi
Türkiye İşçi Partisi

5.Soru

Demokrat Parti döneminin aşağıdaki uygulamalarından hangisi, tek parti dönemi icraatları arasında yer alan Atatürk ve eserini (rejimi) her yönden koruma ve ileri götürmek gibi uygulamaların söylem boyutunda kaldığını ve halka yayılmadığını gösterir?


Atatürk’ü Koruma Kanunu’nun çıkarılması
Köy Enstitülerinin kapatılması
Tarımsal gelirlerin artışı
Tarımsal kalkınmaya öncelik verilmesi
Dini hassasiyetlerin politikaya alet edilmesi

6.Soru

Okullarda din dersi hangi yıl içerisinde zorunlu hale getirilmiştir ?


1945

1960

1962

1950

1948


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti'nin ekonomik alanda izlediği temel prensiplerden biri değildir?


Tarıma öncelik verilmesi
Sanayileşmenin özel kesim öncülüğünde yürütülmesi
Dış ekonomik ilişkilerde devlet müdahalesinin asgari düzeye indirilmesi
ABD'den askeri ve ekonomik yardımların arttırılması
Liberal bir ekonomi politikasının izlenmesi

8.Soru

Dolmabahçe Sarayı'ndaki Veliahd Dairesi 1937 yılında aşağıdakilerden hangisine dönüştürülmüştür?


Resim ve Heykel Müzesi
Etnografya Müzesi
Atatürk'ün dinlenme dairesi
Devlet Konservatuarı
Milli Saraylar Müdürlüğü

9.Soru

I. Türk lirasının değeri düşürülecek II. Para arzı sıkı kontrol altına alınacak III. Kamu iktisadi kuruluşları ürünlerinin fiyatları artırılacak ve açıkları kapatılacak IV. İthalat rejmi yeniden düzenlenecek V. Yatırım projelerinde kısa vadeli ve verimli olanlara öncelik verilecek Menderes hükümetinin zor durumda olan ekonomiyi kurtaramayacağını anlayarak üyesi bulunduğu Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı'ndan yardım talep etmesi üzerine kuruluş uzmanlarının sunduğu 1958 tarihli İstikrar Paketi'nde yer alan bu önlemler neyi göstermektedir.


Hükümetin genel hatlarıyla ekonomi alanında hedeflerine ulaşamadığını
Hükümetin ekonomi alanında yabancı kuruluşların etkisinde kaldığını
Hükümetin yalnız önerilen alanlarda başarız olduğunu
Hükümetin ekonomi konusunda üyesi bulunduğu kuruluşların tavsiyelerine açık olduğunu
Hükümetin ekonomide sağladığı başarıyı yabancı kuruluşlara borçlu olduğu

10.Soru

Genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarından oluşan "Milli Güvenlik Konseyi“ devletin temel kurumlarının işlemez hâle getirildiği, siyasilerin kısır çekişmelerinin ülkeyi sıkıntılardan kurtarmak için gerekli tedbirlerin alınmasına engel olduğu, toplumda Atatürkçülük yerine irticai ve sapkın ideolojilerin hakim olduğu” suçlamalarını yaparak meclis ve hükûmeti feshetti ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırdı. Bahsedilen açıklama hangisi ile ilgilidir?


27 Mayıs Darbesi
12 Mart Muhtırası
12 Eylül Darbesi
28 Şubat Postmodern Darbesi
27 Nisan Muhtırası

11.Soru

27 Mayıs 1960'ta ordunun idare el koyduktan sonra oluşturduğu 38 kişilik oluşumun adı nedir?


Milli Güvenlik Kurulu
Milli Birlik Komitesi
Vatan Cephesi
Milli Güvenlik Konseyi
Tahkikat Komisyonu

12.Soru

I. Demokrat parti döneminde kurulmuştur. II. Hükümet tarafından kurulmuştur. III. Muhalefet faaliyetlerini denetlemek için kurulmuştur. IV. Devlet memurlarına siyaset yapma yasağı getirilmiştir. V. Devlet memurları üye olabilir. Yukarıda belirtilen özelliklerden hangisi tahkikat komisyonu için geçerlidir?


I-I-III
I ve III
III-IV-V
V ve V
I-III-V

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 27 Mart’ta Nihat Erim başkanlığında kurulan ‘Teknokratlar Hükümeti’nin ilk uygulamalarından biridir?


Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu desteklendi.
11 ilde sıkıyönetim ilan edildi.
Tüm basın yayın organlarına serbestlik getirildi.
Sendikal çalışmalar serbest bırakıldı.
Türkiye İşçi Partisi kuruldu.

14.Soru

“Genel seçimler için hazırlık yapan partilerin üzerinde uzlaştıkları konular bir bakıma on yıllık tartışmaların satır başları niteliğindeydi: Atatürk reformlarının korunması, dinin siyasete alet edilmemesi, bölücü propaganda yapılmaması, aşırı sağ, sol ve ırkçılığa, totalitarizme ve ayrımcılığa karşı gelinmesi...” Yukarıdaki konular hangi dönemin beklentisini yansıtmaktadır?


1946-1950
1950-1960
1980-1990
1960-1971
1993-2000

15.Soru

12 Kasım 1942’de TBMM’de kabul edilen Varlık Vergisi ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?


Tedavülden para çekerek Enflasyonla mücadele etmek,
Savaş yıllarında çok para kazanmış olanlardan vergi almak,
Devletin gelirlerini artırmak,
Çiftçiyi korumak,
Ticaret hayatında yerlileşmeyi artırmak

16.Soru

Türk-Amerikan ikili anlaşmalarının tek bir anlaşma altında toplanması çalışmaları çerçevesinde 1969’da Türkiye ile ABD arasında imzalanan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?


Dostluk ve Tarafsızlık Anlaşması
Katma Protokol
Ortak Savunma ve İşbirliği Anlaşması
Bükreş Anlaşması
Paris Anlaşması

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, 12 Eylül 1980’den önce kurulan Milliyetçi Cephe Hükümetleri arasında yer almaz?


Cumhuriyetçi Güven Partisi
Milli Selamet Partisi
Adalet Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Doğru Yol Partisi

18.Soru

Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi cumhutiyetin ilanından öncegerçekleşmiştir?


Afganistan ile dostluk anlaşması
Balkan Paktı
Sadabat Paktı
Bağdat Paktı
Türk - Sovyet dostluk anlaşması

19.Soru

İkinci Dünya Savaşı hazırlık ve savaş süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Türkiye, İtalya’nın Akdeniz’de yayılma politikasından endişe duymuştur.

İkinci Dünya Savaşı, Almanya’nın Polonya’ya saldırmasıyla fiilen başlamıştır.

Türkiye, savaş boyunca çatışma ortamından kaçınan bir politika izlemiştir.

Türkiye 1945 yılı Şubat ayında Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmiştir.

Savaş öncesi Türkiye, SSCB ile ilişkilerini koparmıştır.


20.Soru

1927 tarihli sayıma göre Osmanlı toplumunun yüzde kaçı tarımla geçimini sürdürmekteydi?


% 77,8

%32,5

%56,9

%67,7

%84,5