Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Emeklilik yaşının erkeklerde 60, kadınlarda 58'e çıkarıldığı ve İşsizlik Sigortası kurumlaştırıldığı 4447 Sayılı Sosyal Güvenlik Yasası hangi süreçte yürürlüğe girmiştir?


17 Ağustos 1999 Depremi
Yedinci Plan Dönemi
1994 Yılı Büyük Krizi
Altıncı Plan Dönemi
Beşinci Plan Dönemi

2.Soru

İktidar ve muhalefetin tartıştıkları yegâne mevzu halkın dini hassasiyetinin istismarı olmuştur. Çok partili dönemin başlangıcında yer alacak aktörler ile laiklik ve cumhuriyetçilik taraftarlığı konusunda ön uzlaşı sağlayan iktidar partisi ilk genel seçimlerin ardından 1947 kongresinde laiklik ve inkılapçılık ilkelerinde radikal uygulamalardan vazgeçme kararı almak durumunda kalmıştır. Bilhassa kırsal kesimde bu durumun yarattığı sakıncalar Türkiye Büyük Millet Meclisinde dile getirildiği zaman da parti yöneticilerinin tepkisini çekmiştir. Savaşın sonunda oluşturulacak yeni düzende yer alabilmek için girişilen çok partili düzen deneyimi halkı, dolayısıyla halkın beklentilerini de öne çıkaracaktır. Tek parti döneminin uygulamada çoğunlukla halk için halka rağmen şeklinde tezahür eden halkçılığı ise bu dönemde halk için halk ile beraber şekline dönüşmeye mecbur olmuştur.1930’lu yıllarda halkçılık yukardaki paragrafa göre nasıl yorumlanmıştır?


Tek parti döneminin uygulamada çoğunlukla halk için halka rağmen şeklinde tezahür eden halkçılığı ise bu dönemde halk için halk ile beraber şekline dönüşmüştür.
Halkın dini hassasiyetlerini tartışma konusu yapmak.
Halkın beklentilerini de öne çıkması.
1947 kongresinde laiklik ve inkılapçılık ilkelerinde radikal uygulamalardan vazgeçme kararı.
İktidar ve muhalefetin tartıştıkları yegâne mevzu halkın dini hassasiyetinin tartışılması.

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde halkın oyu ile iktidarın el değiştirmesinde (Demokrat Parti iktidarı) doğrudan etkili olmuştur?


Varlık vergisi
12 Temmuz Beyannamesi
Milli koruma kanunu
Müstakil grup kurulması
Toprak mahsulleri vergisi

4.Soru

I.Türkiye, Ağustos 1959’da AET’ye müracaat etmiştir.
II.AET, 1960 Mayıs’ında Türkiye ve Yunanistan ile aynı anda görüşmelere başladı.
III. 27 Mayıs darbesinden sonra Milli Birlik Komitesi, AET ile görüşmeleri askıya almıştır.
IV.Türkiye 1981’de AET’ye tam üyelik hakkı kazanmıştır.
V.AET ile Eylül 1963’te bir ortaklık anlaşması imzalanmıştır.
Türkiye-AB ilişkileri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


I ve II

I, II ve III

I, II ve IV

I, III ve IV

I, II ve V


5.Soru

Temel ham maddeleri yurt içinde üretilen veya üretilecek olan sınai tesislere,
Büyük sermaye ve ileri teknoloji gerektirmeyen projelere,
Kuruluş kapasitelerinin iç tüketimi karşılayacak düzeyde tutulmasına öncelik verilmelidir.
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri 1934-1938 yıllarını kapsayan Planlı Sanayileşme dahilindeki “Birinci Sanayi Planı” ilkelerindendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


6.Soru

Türk Kültür Derneği kurulumunda neyi amaçlamıştır?


Orta Asya Devletleri ile iletişimi amaçlamış
Türk müzikleri çalışmaları amaçlamış
Spor müsabakaları organize etmeyi amaçlamış
Sosyal yapıyı güçlendirmeyi amaçlamış
Kültürel faaliyetleri organize etmeyi amaçlamış

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çok partili döneme geçiş sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi ile Demokrat Parti yöneticileri arasında ki çekişmeler sonucu ortaya çıkan siyasi düzenlemelerden biridir?


Basın Yasası’nın liberalleştirilmesi
Bölge esasına dayalı parti kurulmasının yasaklanması
Değişmez genel başkanlığın kaldırılması
Üniversitelere özerklik verilmesi
Din eğitimine kısıtlamalar getirilmesi

8.Soru

Aşağıdaki özelliklerden hangisi, Osmanlı’nın 19. yüzyılın ortalarından itibaren yapımını başlattığı demiryollarının nitelikleri arasında yer almaz?


Sermaye yokluğundan dolayı inşasının yabancı yatırımcılara verilmesi
Demiryollarının teknik ve donanım açısından üstün olması
İlerleyen zamanda devletlerarası ilişkilerde önemli bir rol oynaması
Osmanlı’nın yarı sömürgeleştirilmesine hizmet etmesi
Demiryolları işçilerinin genellikle yabancı uyruklu kişilerden oluşması

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin kurulmasından itibaren Türk Dış Politikasının iki temel dayanağıdır?


Statükoculuk ve Batıcılık
Statükoculuk ve İslamcılık
Statükoculuk ve Türkçülük
Batıcılık ve Türkçülük
Türkçülük ve Batıcılık

10.Soru

I. İktidar partisi II. Meclisteki muhalefet partilerinin temsilcileri III. Sendikalar IV. Basın organları V. Valiler Yukarıdakilerden hangisi 1960 Askeri müdahale sonrasında kurulan ve anayasa çalışmalarını yapan Kurucu mecliste yer almıştır?


I-II-V
II-III-IV
I-IV-V
II-IV-V
II-III-V

11.Soru

Türkiye’nin sosyal ve kültürel gelişimini etkileyen en önemli olay olan Radyo için 1961 Anayasası ne gibi bir önem teşkil etmektedir?


Günlük yayın süresi 12 saate çıkarılmıştır.
Canlı yayın yapılmasına başlanmıştır.
Özel radyo ve televizyonlar hayata geçirilmiştir.
Yapısı geliştirilip bir üst kurul ile desteklenmiştir.
Radyo, tarafsız ve özerk bir statü kazanmıştır.

12.Soru

Küba Füze Krizi'nin çözümüne yönelik ABD'nin SSCB ile çözüme varmak için Türkiye'deki füzeleri sökmesi nasıl sonuçlanmıştır?


Amerika ile olan ilişkilerin gelişmesini sağlamıştır.
Küba krizinin kesin olarak sonlanmasını sağlamıştır.
ABD ile olan ilişkilerin soğumasına neden olmuştur.
SSCB ile olan ilişkilerin soğumasına neden olmuştur.
Füzelerin yerine modern silahların getirilmesiyle sonuçlanmıştır.

13.Soru

Türkiye, Boğazlar üzerindeki egemenlik haklarını tam manasıyla hangi antlaşma ile kazanmıştır?


Lozan Antlaşması
Locarno Antlaşması
Montrö Sözleşmesi
Balkan Antantı
Sadabad Paktı

14.Soru

Devletçi politikanın uygulandığı dönemde gelişen sermaye ilk önce ve çoğunlukla hangi alana yönelmiştir?


Tarım
Turizm
Sanayi
Bankacılık
Sigortacılık

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Lozan anlaşmasından sonra Fransa ile Türkiye arasında yaşanan bir sorundur?


Musul sorunu
Hatay sorunu
Ankara-Adana demiryolu
Boğazlar sorunu
Ege adaları

16.Soru

İnkılapların halka mal edilmesi, derinleştirilmesi ve halkın eğitilmesi için herkesin rahatlıkla çalışmalarına katılabileceği yaygın bir teşkilat olarak 1932 yılında aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?


Millet Mektepleri
Halkevleri
Darülfünun
Köy Enstitüleri
Maarif Vekâleti

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesinin hedeflerinden degildir?


Halkın refahının arttırılmasına ve sosyal düzenin korunması
Sosyal gruplar arasında iş bölümü ve dayanışmayı da esas almak
Sınıf mücadelesinin önlenmesi için adaletli bir gelir dağılımın sağlanması
Bütün vatandaşların çıkarlarının dengeli bir şekilde gözetilmesi
Vatandaşlardan bir kısmının menfaatlerini öne çıkarmak

18.Soru

“Devlet şekli olarak egemenliğin millete ait olmasını, hükûmet şekli olarak seçim ilkesini esas almıştır”.
ifadesi, aşağıdaki hangi yönetim sistemini açıklar?


Mutlakiyet

Monarşi

Krallık

Cumhuriyet

Diktatörlük


19.Soru

Aşağıdaki hangi temel nedenle Türkiye’nin 1974 yılında gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı hukuksal açıdan meşru görülmüştür?


Kendi soydaşlarına karşı katliam yapılması
Garanti antlaşması çerçevesinde yetkisi olması
Nikos Sampson’un adada askeri darbe yapması
Yunanistan’ın askeri cunta yönetimi altında olması
Başpiskopos Makarios’un adadan uzaklaştırılması

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 15 Haziran 1957’de imzalanan İstanbul deklarasyonuna dahil olan ülkelerden biri değildir?


Türkiye

İran

Pakistan

Irak

Mısır