Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkiye’nin 1974 sonrasında ABD’den uzaklaşarak Sovyetler Birliği ile yakınlaşmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Türkiye’nin AB’ye girmek istemesi
Sovyetler Birliği’nin Türkiye’ye siyasi yönetimini uygulatmak istemesi
ABD’nin Türkiye’ye silah ambargosu uygulaması
Türkiye’de kamuoyunun ABD’ye tepkili olması
ABD’nin iç politikaya dönmesi

2.Soru

Dinin siyasete alet edilmesini önlemek amacı ile 23 Temmuz 1953 de çıkarılan yasa aşağıdakilerden hangisidir?


Laiklik

Atatürk’ü Koruma Kanunu

Köy Enstitüleri Kanunu

Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunması Kanunu

Köy Mektepleri Kanunu


3.Soru

1945 Potsdam Konferansında SSCB'nin Müttefiklerin gündemine soktuğuTürkiye'den toprak ve boğazlardan üs talebine aşağıdaki devletlerden hangisi karşı çıkmıştır?


Amerika Birleşik Devletleri
Fransa
İspanya
Portekiz
İngiltere

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1960 ihtilali sonrası Devlet Planlama Teşkilatı'nın hazırlayıp sunduğu "Plan Hedefleri ve Stratejisi"nde yer alan hedeflerden biri değildir.


Özgürlükçü ve çoğuldu demokrasi içinde kalkınma planı yapılacak
Hükümetler yalnız hazırlanan planlar doğrultusunda politikalar geliştirecek
On beş yıllık bakışla beşer yıllık planlar hazırlanacak
Plan tüm sektörleri kapsar nitelikte olacak
Karma ekonomi düzeni içinde plan, kamu kesimi için emredici, özel kesim yönüden yol gösterici nitelikte olacak

5.Soru

1939 yılında şuan Türkiye sınırları içerisinde bulunan hangi il Türkiye yönetimine geçmiştir?


Hatay

Van

Sinop

İzmir

Adana


6.Soru

Türkiye’nin ikili ilişkilerinde ekonomik meselelere çok daha fazla önem verilmesi gerektiği tezine dayanan ve yeni ihracata dayalı büyüme modelini benimsediği kararlar aşağıdakilerden hangisidir?


14 Ağustos 1974

15 Temmuz 1960

5 Nisan 1994

24 Ocak 1980

28 Şubat 1997


7.Soru

1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlatılmasındaki başlıca sebep aşağıdakilerden hangisidir?


Yunanistan'da darbeyle iktidara gelen Albaylar Cunta'sının Ada'yı Yunanistan'a bağlama isteği
Adada yaşayan Türk-Yunan nüfusu arasındaki gerilimin artması
Ada'daki Rumların silahlı mücade başlatması
Atatürk'ün Selanik'teki evine Yunanlılar tarafından bomba atıldığına dair yalan haberin yayınlanması
Garanti Anlaşması koşullarına uyulmaması

8.Soru

12 Mart Muhtırasından sonra Demirel hükûmetinin istifası üzerine kurulan teknokratlar hükûmeti hangi siyasetçi tarafından kurulmuştur?


Nihat Erim
Recep Peker
Şükrü Saraçoğlu
Bülent Ulusu
Turgut Özal

9.Soru

Türkiye'nin II. Dünya Savaşı sırasında izlediği politikanın kısa vadeli sonucu ne olmuştur?


Sovyetler Birliği ile ilişkilerin gelişmesi
Avrupa ülkeleriyle ilişkilerin gelişmesi
Orta Doğu'nun en güçlü devleti haline gelmesi
Yalnızlık ve Batı'dan dışlanmışlık
Orta Asya Türkleri'nin hamisi haline gelmesi.

10.Soru

Mal darlıklarını gidermek, enflasyonu aşağı çekmek, dış ticaret açığını küçültmek ve büyüme hızını yükseltmek gibi hedefleri kapsayan ve Dördüncü Plan Döneminde uygulanan istikrar programının adı aşağıdakilerden hangisidir?


Sermaye Piyasası Kanunu
24 Ocak Kararları
Katma Protokol
Makro Plan
Geçiş Programı

11.Soru

“Türkiye Devleti'nin hükumet şekli cumhuriyettir.” ifadesinin anayasaya girdiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?


19 Mayıs 1919
23 Nisan 1920
29 Ekim 1923
30 Ağustos 1922
20 Nisan 1924

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 18 Şubat 1952’de NATO’ya üye olarak kabul edilmesinin nedenleri arasında yer alır?


Yugoslavya’nın SSCB ile iyi ilişkiler içine girmesi
Komünizmin yayılmasına verilen destek
Türkiye’nin Kore’ye asker göndermesi
Demokrat Parti Hükümeti’nin çabaları
SSCB’nin nükleer kapasitesinin artması

13.Soru

Turgut Özal’ın cumhurbaşkanı olmasından sonra kurulan koalisyon hükümeti hangi partiler arasında kurulmuştur?


SHP - ANAP
ANAP - DYP
DSP - ANAP
DYP- SHP
RP - DYP

14.Soru

Milli koruma kanunu hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?


26 Ocak 1940

10 Ocak 1940

15 Ocak 1940

15 Ocak 1941

20 Kasım 1941


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 1945-1947 dönemi dış politikasında Batı yönündeki açık tercihinin nedenidir?


SSCB’den duyduğu kaygılar
Yunanistan ile yaşadığı sorunlar
Bağlantısızlar Hareketi’ne dahil olabilmek
Yugoslavya’nın SSCB ile ilişkilerinin bozulması
Mısır, Suriye gibi ülkelerdeki Batı karşıtlığını önleyebilmek

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Adnan Menderes başkanlığındaki hükümetin, iktidarının sonuna doğru döviz darboğazını aşmak için aldığı önlemlerden biri değildir?


İthalatta liberasyona devam edilmesi
Milli Korunma Kanunu’nun uygulanmaya konulması
İthal Malları Fiyat Kontrol Dairesi'nin kurulması
Gümrük tarifelerinin yükseltilmesi
Gümrük vergisinde değer esasına geçilmesi

17.Soru

ABD Başkanı Lyndon Johnson’ın Başbakan İsmet İnönü’ye 1964 yılında gönderdiği Johnson Mektubu’nda aşağıdaki konulardan hangisi yer almamıştır?


ABD’ye danışmadan Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahale etmesinin uygun olmayacağı
Türkiye-Yunanistan arasında doğacak çatışmanın NATO tarafından mazur görülmeyeceği
Türkiye’de konuşlandırılmış bulunan Jüpiter füzelerinin söküleceği
Türkiye’ye Sovyetlerin saldırması durumunda NATO’nun yardıma gelmeyebileceği
Kıbrıs’a bir müdahale durumunda Amerikan silah ve teçhizatının kullanılmaması gerektiği

18.Soru

Aşağıdaki mebuslardan hangisi saltanatın kaldırılması teklifini meclise sunmuştur?


Vasıf Bey

Rıza Nur Bey

Mehmed Seyyid Bey

Zeki Bey

Halid Bey


19.Soru

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı kimdir?


Mustafa Kemal Atatürk

İsmet İnönü

Turgut Özal

Süleyman Demirel

Adnan Menderes


20.Soru

Demirel Hükümeti'nin, Ekim 1965’te iktidara geldiğinde özellikle anti- komünist sloganlara büyük önem verdiği halde Sovyetler Birliği ile ekonomik ilişkilere girmekten kaçınmamasının nedeni aşağıdaklirenden hangisidir?


Nakit para darlığı
Sovyetlere Batılı ülkelerden daha çok güvenmesi
Anti-komünist propagandanın yanlış olduğunun anlaşılması
Sovyetlerin Türkiye'yi uluslararası arenada desteklemesi
Sovyetlerin Demirel hükümetine ekonomik teminat vermesi