Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1962 yılında yaşanan Küba Füze Krizi'nin sonuçlarından biri değildir?


ABD ve SSCB arasında "Yumuşama" dönemine girilmesi
Blok politikasının gevşemesi
Türkiye'den Jüpiter füzelerinin sökülmesi
Türkiye-ABD ilişkilerinin sarsılması
Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den toprak talep etmesi

2.Soru

Uluslararası ilişkilerde, tarihî dostluk ve tarihî düşmanlık yerine, değişen şartlar ve karşılıklı yarar ilişkileri esas alınarak hareket edilmesi, Atatürk'ün dış politika uygulama esaslarından hangisine uygundur?


Gerçekçilik
Tam bağımsızlık
Barışçılık
Akılcılık
İnkılapçılık

3.Soru

I. SSCB ile 1972 ve 1978 imzalanan İyi Komşuluk İlkeleri ile İyi Komşuluk ve Dostça İşbirliği Bildirileri II. Avrupa Birliği'ne üyelik çalışmaları III. Yeni Ulusal Savunma Doktrini IV. 1967 ve 1973 Arap-İsrail Savaşı'nda Arap tarafının desteklenmesiV. 1972'de İslam Konferansı Örgütü'ne üye olunması gibi gelişmeleri Türkiye'nin dış politikada benimsediği hangi prensibi akla getirir?


Bloklaşma
Çok yönlülük
Tarafsızlık
Sorunsuzluk
İçe kapalılık

4.Soru

1959 yılında Millet Partisi Başkanı kimdir?


Nihat Erim

Fahri Korutürk

Bülent Ecevit

Osman Bölükbaşı

Nihat Erim


5.Soru

Döviz Çıpasına dayalı Enflasyon Programının terk edildiği kriz aşağıdakilerden hangisidir?


1980

1994

1999

2000

2001


6.Soru

29 Ekim 1923’te “Türkiye Devleti’nin hükûmet şekli cumhuriyettir” ifadesi anayasada yerini almıştır. Böylece Atatürk’ün “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” düşüncesi nasıl bir rejimi ortaya çıkarmıştır?


Saltanat yönetimi pekiştirilmiştir.
Saltanat yönetimi terk edilerek milletin yönetime katılacağı bir rejim kurulmuştur.
Yöneticinin yetkilerinin arttırılacağı bir rejim kurulmuştur.
Halkın katılımının kısıtlı olduğu bir rejim kurulmuştur.
Saltanatın ve milletin ortak yönetimi şeklinde bir rejim benimsenmiştir.

7.Soru

Türkiye’nin Batı Bloku içindeki yeni konumu açısından önem taşıyan ve Türkiye ile Yunanistan’a SSCB’ye karşı askeri yardım verilmesini öngören olay aşağıdakilerden hangisidir?


Montrö Antlaşması
Türk-Amerikan Antlaşması
Marshall Planı
Truman Doktrini
Postdam Konferansı

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Stalin dönemi SSCB dış politikasının Türkiye’den talepleri arasında yer almaz?


Montrö Sözleşmesi’nin değiştirilmesi
Boğazların Karadeniz’e kıyıdaş olmayan ülkelere kapatılması
Türkiye’nin doğu sınırlarında SSCB lehine değişiklik
Boğazların ortak savunulması
Türkiye’nin ABD ve İngiltere’yle ilişkilerini geliştirmesi

9.Soru

Menderes Hükümeti ile muhalefet arasında tartışma ve eleştirilere neden olan en önemli konu aşağıdakilerden hangisidir?


Umumi af çıkarılması
Ücretli hafta sonu tatili uygulaması
İşçiye grev hakkı verilmesi
Dinin siyasete alet edilmesi
Atatürk’ü Koruma Kanunu’nun çıkarılması

10.Soru

Radyo ve Televizyon yayınında devlet tekelini kaldıran düzenleme hangi yıl yapılmıştır?


1987
1990
1993
1995
2000

11.Soru

Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kaç yılında kurulmuştur?


1930
1931
1932
1933
1934

12.Soru

Adalet ve Kalkınma Partisi hangi yılda kurulmuştur?


2001

2002

2003

2004

2005


13.Soru

Türkiye’nin 1959 yılında Avrupa Ekonomik Teşkilatı’na müracaatı aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile sekteye uğramıştır?


Üçlü İttifak çalışması

27 Mayıs Askeri Darbesi

İngiltere Fransa ilişkileri

Sevr Antlaşması

Montrö Antlaşması


14.Soru

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyetin ilk dönemlerinde; dini, idari, siyasi ve kültürel anlamda Türk tarihinde son derece önemli değişim ve dönüşüme işaret eden esaslar ortaya koymuştur. Aşağıdakilerden hangisinin bu esaslardan olduğu söylenemez?


İslam dininin siyasi hayatın bir parçası olmaktan kurtarma gerekliliği

Ülke hayatında orduyu siyasetten ayırma ilkesi

Kanunların toplumun ihtiyaçlarına paralel olarak geliştirilmesi

Türk milliyeti bağının esas alınması

Ümmet birliğinin oluşturulması


15.Soru

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çıkardığı ilk kanunlarda halkın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik aşağıdakilerden hangisine öncelik verilmiştir?


Konutlaşma

Kentleşme

Tarım reformu

Ulaşım

Sağlık


16.Soru

Ali Fuat Cebesoy Moskova’ya Büyükelçi olarak hangi tarihte gönderilmiştir?


26 Temmuz 1922

15 Mayıs 1923

18 Mart 1921

19 Şubat 1921

23 Ekim 1923


17.Soru

Yüksek İslam Enstitülerinin ana amacı nedir?


Kanun yapmak

Fetva vermek

Dini düzenlemeler yapmak

Din adamı yetiştirme

Dini anlaşmazlıkları çözmek


18.Soru

Kıbrıs konusunda Ada’daki Rumlar, Yunanistan’la birleşme kararı almıştır. Bu oluşumun adı nedir?


Katalan

Enosis

İra

Fark

Lişker


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çok partili dönemin ilk adımı olarak kurulan Demokrat Parti’nin kurucuları arasında yer almaz?


Celal Bayar
Fuat Köprülü
Refik Koraltan
Nuri Demirağ
Adnan Menderes

20.Soru

Demokrat parti dönemi ve sonrasında ekonomik hakların gelişiminde en çok dile getirilen kaygı aşağıdakilerden hangisidir?


Komünizm
Devletçilik
Şeriat
Bağımsızlık
Ekonomik ilerleme