Bilgi Ekonomisi Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Japonya’da Haberleşme ve Ekonomi Araştırma Kurumu’nun bilgi endeksi parametreleri arasında yer alan bilgi oranı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


Gıda maddelerine yapılan harcamaların aile bütçesindeki payı

İşgücü başına düşen bilgi akışı

Bir endüstrideki bilgi taşıma kapasitesi

Bilgi harcamalarının toplam harcamalar içindeki payı

Öğrencilerin öğrenim çağındaki nüfusa oranı


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunun sosyo-ekonomik öznesidir?


Şirketler

Devlet

Gönüllü Topluluklar

Hizmet Sektörü

Altyapı


3.Soru

Newtongil Mekanik paradigmada mekanik işleyişine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Evren bütün olarak ele alınır.
Açık bir sistem vardır.
İrrasyonelliğe dayanmaktadır.
Tek yönlü neden-sonuç ilişkisi söz konusudur.
Evren dinamik yasalarla açıklanmaktadır.

4.Soru

14. Yüzyılın sonlarında hümanizmanın keşfi aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmiştir?


Sanayi inkılabı
Rönesans
Reform
Coğrafi keşifler
Aydınlanma çağı

5.Soru

Bilgi toplumunun ekonomik yapısı aşağıdakilerden hangisidir?


Meta ekonomisi

Ağ toplumu

Sinerjik ekonomi

İşbölümü

Üç sektörlü ekonomi


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "bilgi ve öğrenme sürecinde temel üç adımı; bilginin edinimi, paylaşımı ve kullanımı" olarak ifade eder?


Manuel Castells

Peter Drucker

Amrit Tiwana

Don Tapscott

Daniel Bell


7.Soru

I. Doğrudan ağ dışsallıkları   II. Dolaylı ağ dışsallıkları   III. Öğrenme ağı dışsallıkları.                                                                                       Yukarıdakilerden hangisi ağ ekonomisi gruplarından biridir?


Yalnız I

I ve III

I, II ve III

Yalnız II

Yalnız III


8.Soru

Seçeneklerden hangisi Machlup tarafından oluşturulan bilgi endüstrisi üretim faaliyet grubu sayılmaz?


Eğitim

AR-GE

İletişim Medyası

Bilgi makineleri

Pazarlama


9.Soru

Machlup’un analizleri, 1986 yılında  1958 yılından sonraki yılları kapsayacak şekilde hangi iktisatçılar tarafından geliştirilmiştir?


D. Bell

M. U. Porat

P. Monk ve A. Toffler

Y. Masuda 

M. Rogers Rubin ve M. T. Huber


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma çağı düşünürlerinden biri değildir?


Newton

Kant

Wolf

Leibniz

Huntington


11.Soru

Kuantum düşüncesine dayalı bilimsel bilginin ilk uygulama alanı aşağıdakilerden hangisidir?


Mikro elektronik

Mikrobiyoloji

Yeni malzemeler

Nano teknoloji

Mekanik makineler


12.Soru

İnsana ait bilimsel, sistematik ve organize bilginin üretime, tüketime ve paylaşıma uygulamasını konu alan faaliyet biçimi hangi kavramla açıklanabilir ?


Kapitalist ekonomi
Katılımcı ekonomi
Bilgi ekonomisi
Yenilikçi ekonomi
Enformasyon ekonomisi

13.Soru

Seçeneklerden hangisi Porat'a göre birinci bilgi sektörü arasında sayılabilir?


Radyo, televizyon ve kablolu televizyon da dahil olmak üzere yayıncılık

Tiyatro ve sinema

Fotografçılık ve stenografi

Bilgi malı endüstrileri

Telefon, telgraf ve posta hizmetleri


14.Soru

Romer’in 1986 yılında geliştirdiği modelde beşeri sermaye aşağıdakilerden hangisiyle ölçülmektedir?


Eğitim

Sağlık

İşgücü verimliliği

Patent sayısı

Toplam tasarım sayısı


15.Soru

Bir bireyin ya da ailenin bilgi üretimi ve bilgi tüketimi için yaptığı harcamaların toplam bütçesi içindeki payına ne ad verilir?


Bilgi Miktarı

 

Bilgi Oranı

 

Bilgi Kalitesi

 

Bilgi Maliyeti

 

Bilgi Harcaması


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Toplumunu yaratan Teknolojilerden birisidir?


Buhar Teknolojisi

 

İçten Yanmalı motorlar

 

Güneş Enerjisi

 

Nano Teknoloji

 

Ornitoloji


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sistem ilişkilerinin inceleme konusudur?


İçsel ve dışsal ilişkiler
Yeni ve eski düşünceler
Sistem bütünü ve sistem unsurları
Açık sistem ve kapalı sistem
Sosyal yapı ve toplumsal yapı

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi AB Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksinin ana gruplarından biri değildir?


Bağlayıcılık

 

Beşeri Sermaye

 

İnternet Kullanımı

 

Dijital teknolojinin entegrasyonu

 

Dijital teknolojinin kalitesi


19.Soru

Porat'a göre aşağıdakilerden hangisi birinci bilgi sektöründe yer almaz?


Bilgi üretimi ve buluş endüstrileri

Bilgi dağıtımı ve haberleşme endüstrileri

Risk yönetimi endüstrileri

Bilgi işleme ve dağıtım hizmetleri

Kamu sektörünün iç tüketimleri için ürettikleri bilgi


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgi üretiminin toplam üretim içindeki payının ölçülmesinde araştırma, yükseköğretim ve zihni bir mülkiyet olarak bilgi üretimiyle sınırlı tutmuştur?


Machlup

Porat

Bell

Roger

Katz