Bilgi Ekonomisi Final 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Üretimde mekanik ve elektronik teknolojilerin yerini dijital teknolojiye bırakmasına sebep olan programlanabilir makinelerin kullanılmaya başlamasıyla gerçekleşmiş olan sanayi devrimi aşağıdakilerden hangisidir?


Endüstri 1.0

 

Endüstri 2.0

 

Endüstri 3.0

 

Endüstri 4.0

 

Hiçbiri


2.Soru

ABD’li Cohen ve Boyer 1973’te, aşağıdakilerden hangisini keşfettiler?


Yabancı genleri bakterilerin içine sokma tekniğini keşfettiler.

Nano teknolojiyi keşfettiler.

Optoelektronik'i keşfettiler.

Yapay zekayı keşfettiler.

Fiber optik kabloyu keşfettiler.


3.Soru

Rekabetin varlığı için, aşağıdakilerden hangisi ön koşuldur?


Ekonomik rekabet

Rekabet özgürlüğü

Rekabetin sürükleyici unsuru

Rekabetin fonksiyonları

Ekonomik çıkar


4.Soru

Hiller ve Belanger'ın modeline göre veri ve bilgilerin yönetimler içinde yer alması ne olarak ifade edilmektedir?


Süreç

Entegrasyon

İşlem

Katılım

Dönüşüm


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgi ekonomisinin özelliklerinden biri değildir?


Analog yerine dijital hatların kullanılması

 

Fiziki varlıkların sanal hale gelmesi

 

Bilgi sınıfının artması

 

Mal üretiminden hizmet üretimine değişim

 

Kaliteli mal üretimi


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yarı kamusal bir maldır?


Savunma
Adalet
Güvenlik
Diplomasi
Eğitim

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi buhar makinesini geliştirerek  sanayiye uygulanabilir hale getirmiştir?


Henry Ford

James Watt

Adam Smith

Toffler

Masuda


8.Soru

Bir teknoloji, ürün ya da hizmetin kullanıcı sayısında görülen artışın o teknoloji, ürün ya da hizmetten elde edilen faydayı artıracağını ifade eden kavrama ne ad verilir?


Ağ Bağlantıları

 

Ağ Dışsallıkları

 

Ağ Nedenleri

 

Ağ İlişkileri

 

Ağ Faydaları


9.Soru

I- Kamu sektörüII- Özel sektörIII- ÜniversitelerIV- Kâr-dışı kurumlar. Yukarıdakilerden hangileri Ar-Ge harcamalarının finanse edildiği ve kullanıldığı kurumlar arasında yer almaktadır?


I ve II
III ve IV
I ve III
I, III ve IV
I, II, III ve IV

10.Soru

Ekonomik faaliyet temelde dört çeşit bilgiyi kapsar: Bilinen şeyi, bilme nedenini, bilgi birikimini ve ....                                                                            Bu cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?


bilginin kökenini

bilginin hızını

bilginin kimde olduğunu

bilginin fiyatını

bilginin ülkesini


11.Soru

Uygarlığın gelişim yolu üzerinde sanayi toplumundan bilgi toplumuna doğru yaşanan köklü dönüşüm ve sıçramayı F. Machlup aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlamıştır?


Post-Kapitalizm

Post-Endüstriyel Toplum

Enformasyon Toplumu

Bilgi Ekonomisi

Dijital Ekonomi


12.Soru

  1. Liderlik başarısızlığı
  2. Dijital bölünmeler ve seçimler
  3. Zayıf koordinasyon
  4. Şeffaflık

Yukarıda verilenlerden hangileri e-Devlet'in ilerlemesini sınırlayan engeller arasında yer alır?


I ve II

II ve III

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


13.Soru

Çoğu kurum, var olan bilgi birikimi (know-how) ile yetinirken yenilikçi kurumlar, yeni hedefleri belirleyerek hangi bilgi türüne yönelir?


Ne İçin Bilgi (Know-What)

 

Niçinin Bilgisi (Know – Why)

 

Nasılın Bilgisi (Know-How)

 

Kimin Bilgisi (Know- Who)

 

Zaman Bilgisi (Know – When)


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgi ve iletişim teknolojisi üreten sektörlerde toplam faktör verimliliğinin büyümesinin sonucudur?


Devletin sunduğu hizmetlerde de bilgi teknolojisinden yararlanmasına

Çalışma koşullarının adaletsizliğinin giderilmesine

İş gücünün öneminin artmasına

Bilgi ve iletişim teknolojisi ürünleri fiyatlarının düşmesine

İletişim teknolojisi ihracatının pahalılaşmasına


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni ekonominin itici gücüdür?


kalkınma hizmetleri

e-devlet

bilgi

Ekonomik gelişmişlik

Doğal kaynak


16.Soru

I. Bölünebilme, II. Fiyatlandırılabilme, III. Tüketimde rekabetin olmaması, IV. Sosyal fayda yayması. Yukarıdaki özelliklerden hangileri nedeniyle eğitim kamusal bir nitelik taşımaktadır?


I ve II
I ve III
II ve III
II ve IV
III ve IV

17.Soru

OECD'nin yapmış olduğu sınıflandırmaya göre, "eğitimciler" ve "iletişim işçileri" aşağıdaki  bilgiye dayalı meslek gruplarından hangisi içinde yar alır?


Bilgi tüketicileri

Bilgi üreticileri

Bilgi işlemciler

Bilgi dağıtıcıları

Bilgi alt yapısı ile ilgili meslekler


18.Soru

“Bilgi endüstrisi”nin sınırlarını çizen ilk iktisatçı kimdir?


Alain Touraine

Marc Uri Porat

Peter Monk

Yonegi Masuda

Fritz Machlup


19.Soru

Belirli bir pratik amaç veya hedefe yönelik olarak yapılan özgün araştırma nedir?


AR-GE

Uygulamalı Araştırma

Geliştirme

Pazarlama

Kontrol


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik birimler arasında, zaman içinde ortaya çıkan bir yarış ve karşıtlık şeklindeki ilişki sürecidir?


Ekonomik rekabet

Rekabetin sürükleyici unsuru

Yenilik süreci

Uyum süreci

Sosyal uyum süreci