Bilgi Ekonomisi Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I.   Liderlik Başarısızlığı

II.  Mali Engeller

III. Zayıf Koordinasyon

IV. Günceli Kaçırma

Yukarıdakilerden hangisi e-Devlet engellerinin kategorileri arasında sayılabilir?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I, II ve III

Yalnız IV


2.Soru

  1. Eğitim
  2. Ar-Ge
  3. Bilgi Makineleri
  4. Bilgi Hizmetleri

Machlup, yaptığı analizlerde bilgi endüstrisindeki üretim faaliyetlerini gruplara ayırmıştır. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri bu gruplardan biridir?


Yalnız I

I ve II

II ve IV

I, II ve III

I, II, III ve IV


3.Soru

Aynı teknoloji, ürün ya da hizmetin kullanıcı sayısı arttıkça, bir teknoloji, ürün ya da hizmet kullanıcısının toplam faydasında, sosyal faydanın özel faydayı aşarak oluşturduğu artışa işaret eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Dijital bölünme

Ağ dışsallıkları

Birikimli teknoloji

Ölçek paradoksu

Dışsal bölünme


4.Soru

Ulusal Rekabet Avantajları Teorisine göre rekabet avantajı yaratma açısından aşağıdakilerden hangisi pasif bir unsurdur?


Modern ulaşım ve iletişim sistemi

Çeşitli alanlarda uzmanlaşmış nitelikli işgücü

Doğal kaynak, iklim, kuruluş yeri gibi temel faktörler

Üniversite araştırma kurumları

Mühendis donanımı ve bilgisayar mühendisliği


5.Soru

Elektronik tüketim malları endüstrileri faaliyeti hangi birinci bilgi sektörünü oluşturan alt endüstri için kullanılır?


Bilgi Dağıtımı ve Haberleşme Endüstrileri

Risk Yönetimi Endüstrileri

Bilgi Malı Endüstrileri

Çeşitli Kamu Faaliyetleri

Bilgi Sektörünü Destekleyici Hizmetler


6.Soru

Eğitimin sosyal eşitlik amacı nedir?


Ekonomik kalkınma için sahip olunan yeteneklerin, bilimsel ve teknolojik kapasitenin, tüm sektörlerde çalışanların bilgi ve yeteneklerinin arttırılması ile verimliliği arttırmaktır.
Farklı bölgelerde yaşayan gruplar arasındaki eğitim farklılıklarını azaltıp, gelir farklılıklarını en aza indirmek ve temel eğitimden her bireyin faydalanmasını sağlamaktır.
Ulusal dili ve ideolojiyi yaymaktır.
Eleştirel düşünebilen, üretici ve yaratıcı bireyler yetiştirmektir.
Öğretim programlarını günün koşullarına göre güncelleyerek eğitimin kalitesini arttırmaktır.

7.Soru

Yenilik güdümlü gelişme aşamasında yenilikçi firmaların ileri ve geri bağlantılarla birbirlerini uyarması yoluyla mevcut endüstriyel küme aşağıdakilerden hangisini kazanmış olur?


Yatay gelişme

Dikey derinlik

Yeni endüstri kümeleri

Bağlantılı ve destek endüstriler

Yeni bir endüstriyel yapı


8.Soru

Schultz Beşeri Sermayeye Yapılan Yatırım adlı makalesinde, beşeri sermaye yatırımlarını kaç temel gruba ayırmıştır?


İki
Üç
Beş
Altı
Yedi

9.Soru

Su ve buhar gücünün daha verimli kullanılmasını sağlayan mekanik tezga^hların  bulunmasıyla başlayan sanayi devirimi hangisidir?


Birinci

İkinci

Üçüncü

Dördüncü

Beşinci


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “Milletlerin Zenginliği” adlı eserinde, eğitim ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin temellerini atmıştır?


Nevison

Glennerster

Bernet

Adam Smith

Spence


11.Soru

I. Etkin ağII. Dikey örgütlenmeIII. Güçlü küresel bağlantılarIV. Açık sosyal örgütlenmeSeçeneklerden hangileri bilgi toplumunun yapılandırılması sürecinde etkin bir sistemin sahip olması gereken unsurlar arasında yer almaktadır?


I ve II
I, II ve III
I, II ve IV
I, III ve IV
I, II, III ve IV

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insanların inanç ve bilgilerini gerekçelendirmelerinin önündeki engellerden biri değildir?


Kabul edilebilir bir dil kullanma zorunluluğu

 

Kuruluşta daha önce yaşanmış durumlar

 

Yenilikçi fikirler

 

Yürürlükteki prosedürler

 

Şirket paradigması


13.Soru

Doğanın pratik gözlemlenmesi yerine, doğanın insan aklı ile açıklama arayışı ilk çağların hangi uygarlığında başlar?


Ege uygarlığı’nda
Batı uygarlığı’nda
Doğu uygarlığı’nda
Anadolu uygarlığı’nda
Trakya uygarlığında

14.Soru

I. Bu aşamada rekabet avantajları, ülkenin ve firmaların yatırım isteği ve yeteneğine dayanır.

II. Bu aşamada firma, dünya pazarlarından elde edilebilen modern teknoloji donanımlarına yatırım yapar.

III. Bu aşamada yerli teknoloji ve yöntemler; gelişme aşamasını tamamlamıştır. 

Verilenlerden hangisi ya da hangileri yatırım güdümlü gelişme aşaması için söylenebilir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


15.Soru

Bilginin elde edilmesi, işlenmesi ve dönüştürül- mesi ile birlikte dağıtımı süreçlerinin kapsamı ____________ olarak tanımlanmıştır.


Gelişme

Yeni ekonomi

Bilgi ağı

Makro ekonomi

Ulusalcılık


16.Soru

I. Hızlı yenilik getirme

II. İlk olma ve ilk başlama

III. Faktör maliyeti

IV. Geniş iç Pazar

V. Sürekli gelişme baskısı

Yukarıda verilen rekabet avantajlarından hangileri statik avantajlardır?


I ve II

II ve III

III ve IV

IV ve V

II ve V


17.Soru

Bilgi toplumunda eğitim aşağıdakilerden hangisine dayanmamaktadır?


Deneme yanılma yöntemi ile öğrenme
Yaşayarak öğrenme
Yaşam boyu öğrenme
Öğrenmeyi öğrenme
Her zaman ve her yerde eğitim

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi e-Devlet engellerinin hukuki temelleri arasında değildir?


İdare Hukuku

Gizlilik ve veri korunması

Yükümlülük

Kamu yönetiminin şeffaflığı

Ceza Hukuku


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Bankası tarafından ülkelerin bilgi ekonomisi olma yolunda kaydettikleri ilerlemeyi ölçmek ve bilgi ekonomisine geçiş çabalarını kolaylaştırmak için geliştirdiği metodolojidir?


DİH

TİN

MEN

KAM

RAN


20.Soru

Bilgi-teknoloji farkı değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


Teknoloji, kullanılabilir bilginin organize olmuş halidir.
Teknoloji, yeni bilginin kullanıldığı ortamdır.
Bilgi, teknolojik donanım olarak şekillenmektedir.
Açık bilgi üretimi teknolojik üretimin altyapısıdır.
Teknoloji bilgi üretiminin ön koşuludur.