Bilgi Ekonomisi Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi rekabet avantajı yaratan unsurlardan biri değildir?


Doğal kaynaklar

İletişim sistemleri

Üniversite araştırma kurumları

Modern ulaşım sistemleri

Uzmanlaşmış nitelikli iş gücü


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitimin genel amaçları arasında yer almaz?


İnsan gücü geliştirme
Sosyal eşitlik
Gelir dengesi
Ulusal kimliği geliştirme
Eğitim ve öğretim kalitesinin ve etkinliğinin artırılması

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitim yatırımları özelliklerinden biri değildir?


Eğitim yatırımları sürekli yatırımlardır
Eğitim süresine göre elde edilen gelir de farklılık göstermektedir.
Eğitim yatırımları insan yaşamının sonuna kadar sürebilmektedir.
Eğitim yatırımları insanın aldığı eğitim kalitesini farklılaştırabilir.
Eğitim yatırımları insan yaşamı süresince farklılaştırılabilir

4.Soru

İlk mekanik tezgah ne zaman kullanılmıştır?


1664

1784

1832

1904

1916


5.Soru

Doğadaki en küçük parçacığın atom olduğunu ilk söyleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Demokrit
Heraklit
El cabir
Pisagor
Thales

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgi sektörünün temel anlamda etkileri arasında sayılamaz?


Üretime etkisi   
Tüketime etkisi
Kaynak dağılımına etkisi
Kaynak Bölüşümüne etkisi
Adalet etkisi

7.Soru

Rekabetçi gelişme aşamalarından, ilerlemeye değil, aksine çöküşe yönelik olan aşamadır. Bu aşamanın sürükleyici gücünü, geçmişten almaktadır.  Yukarıda tanımı yapılan aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Faktör güdümlü gelişme aşaması

Yenilik güdümlü gelişme aşaması

Refah güdümlü gelişme aşaması

Sermaye güdümlü gelişme aşaması

Yatırım güdümlü gelişme aşaması


8.Soru

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi bilgi sektöründe kadın istihdamına yönelik diğerlerinden farklı bir etkiye sahiptir?


Erkek iş gücünün tarım ve sanayi sektörlerinde daha yoğun olarak istihdam edilmeleri
Pek çok işin fiziksel bir güç gerektirmemesi
Bazı mesleklerde esnek çalışma saatleri
Eğitim düzeyinin yükselmesi
Bilgiye dayalı mesleklerin genellikle yerleşim bölgelerinde bulunması

9.Soru

Machlup’un bilgi endüstrisi üretim faaliyetleri arasında yer alan bilgi makineleri aşağıdakilerden hangisini kapsar?


Kamu kütüphaneleri için yapılan harcamalar

Toplantı ve kongereler

Mühendislik ve mimarlık

Sigorta şirketleri

Radyo ve televizyon alıcılar


10.Soru

I. Bilgi üreticileri   II. Bilgi dağıtıcıları   III. Bilgi işlemciler       Yukarıdakilerden hangisi Porat'ın analizinde yer alan bilgi işçileri ana gruplarından biridir?


I ve II

I ve III

I, II ve III

Yalnız I

Yalnız III


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal sistemlerin işlevleri arasında değildir?


Ekonomik
Sosyal
Politik
Kültürel
Duygusal

12.Soru

Aşağıdaki bilgi toplumundaki sosyo-ekonomik yapının öğeleri ve özelliklerinden hangisi doğru olarak verilmiştir?


Ürünler: Faydalı mallar ve hizmetler
Endüstriyel Yapı: Sanayi yapısı matrisi
Ekonomik Yapı: Meta ekonomisi
Sosyo-Ekonomik İlke: Fiyat ilkesi
Sosyo-Ekonomik Özne: Şirket

13.Soru

Eğitimin özel getirisini belirlemek için kullanılan yöntemlerden biri olan yaş-kazanç profili karşılaştırmalarından aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?


Eğitim düzeyi ile kişisel gelir arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır
Eğitim düzeyi yüksek bireylerde maliyetler de buna paralel olarak yüksektir
Tüm eğitim düzeyleri için çalışanların ortalama gelirini gösteren eğriler, yaş ve deneyime bağlı olarak azalmaktadır
Daha yüksek bir eğitim düzeyine sahip olmak, çalışma hayatının başlangıcında gelirin daha hızlı yükselmesine neden olur
Daha yüksek bir eğitim düzeyine sahip olmak, emeklilikte elde edilen gelirin de yüksek olmasını sağlamaktadır

14.Soru

İnternete erişimi olan kişilerle olmayan kişilerin arasındaki boşluğa ne ad verilir?


Trafik

Spam

Dijital Bölünme

Erişim Engeli

Kesinti


15.Soru

Bilgi toplumunda eğitimin öğrenme odaklı ve yaşam boyu sürecek bir etkinlik olması bilgi toplumunun stratejik önceliklerinden hangisi ile yakından ilişkilidir?


Bilgi ekonomisi uygun ortam yaratmak
Bilgi ekonomisi için entelektüel sermaye oluşturmak
Ulusal bilişim-enformasyon altyapısı oluşturmak
Güçlü ve etkin, aynı zamanda küresel bağlantılı ulusal yenilik sistemi oluşturmak
Bilgi ekonomisi uygun yapılanma geliştirmek

16.Soru

I. Üretkenlik ve yenilikçiliği arttıran ve özendiren yüksek kaliteli iş çevresinin yaratılması

II. Yeni endüstrilerin kurulmasıyla kentsel refah artışının sağlanması

III. Sadece kentsel ve bölgesel üretkenliği ile dinamik süreçlerin oluşturulması

Kentsel rekabet ve yenilik kapasitesi yaratabilmek ile ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


17.Soru

P.Drucker tarafından orkestra tipi örgütlenme olarak isimlendirilen bilgi toplumunun işletme organizasyonu P. Senge’e göre nasıl adlandırılmaktadır?


Ağ organizasyonu

Çılgın organizasyon

Öğrenen organizasyon

Demokratik şirket

Akıllı işletme


18.Soru

Bilgi sektörüne dair yapılan ilk çalışmaların içeriği genellikle hangi yönde olmuştur?


İstihdamdaki payının hesaplamasına

Sektörlerin sınıflandırılmasının yeniden yapılmasına

İkinci dünya savaşı sonrası yeni ekonomileri tanımlamaya

Endüstri devrimlerini yeniden sınıflandırmaya

Üretim faaliyetlerinin yeniden sınıflandırılmasına


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi akli düşünce anlamına gelmektedir?


Mitos

Logos

Atom

Teos

Epos


20.Soru

Eğitim faaliyetlerinin diğer ekonomik birimler üzerinde dolaylı olarak ortaya çıkardığı olumlu ya da olumsuz etkiler aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?


Eğitimin yatırım özelliği
Eğitimin tüketim özelliği
Eğitimin dışsallıkları
Eğitimin yarı kamusal mal özelliği
Eğitimin erdemli mal özelliği