Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sürekli değişkendir?


Cinsiyet
Medeni durum
Mezun olunan okul türü
Yaş
Kardeş sayısı

2.Soru

Örneklem hacminin belirlemesinde aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi dikkate alınır?


Evrenin %20’sini örneklem olarak alma

Korelasyon çalışmalarında en az 30 birim

Nedensel karşılaştırmalarda her gruptan 30’ar birim

Deneysel araştırmalarda her grupta 15’er birim

Hepsi


3.Soru

Mills’in eylem araştırmalarının diyalektik döngüsü hangi aşamayla başlamaktadır?


Eylem planı geliştirme aşaması

Verileri yorumlama aşaması

Bir odak alanı tanımlama aşaması

Verileri analiz etme aşaması

Veri toplama aşaması


4.Soru

Bir olguyu açıklamaya, kestirmeye ve kontrol etmeye yarayan ilişkili ilkeler bütününe ne ad verilir?


Bilgi

Bilim

Kuram

Hipotez

Kanun


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eylem planı hazırlama süreci içerisinde değildir?


Planlanan etkinliğin veya yeniliğin tanımlanması

Gerekli olabilecek kaynakların tanımlanması

Eylem araştırması grubu görev tanımlarının ve grup üyelerinin tanımlanması,

Araştırma sorularının geliştirilmesi

Geçerlik ölçütlerinin tanımlanması


6.Soru

Bir yöntemin sınırlılığını ortadan kaldırmak için birden fazla veri toplama yönteminin birarada kullanılmasına ne ad verilmektedir?


Yöntem çeşitlemesi
Veri çeşitlemesi
Araştırmacı çeşitlemesi
Kuram çeşitlemesi
Katılımcı çeşitlemesi

7.Soru

"Geçerliği kabul edilmiş sistemli bilgiler bütünü" aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


Bilgi
Veri
Bilim
Yöntem
Olgu

8.Soru

Seçeneklerden hangisi nitel bir araştırmanın,  çocuğun okul öncesi davranışı ile ilgili bir hipotezi incelemek için sadece okul öncesi dönemdeki çocuklarla araştırma yapılması gerektiğine ilişkin özelliğidir ?


Doğal ortama duyarlılık

Araştırmacının katılımcı rolü

Bütüncül yaklaşım

Araştırmacının katılımcı rolü

Bütüncül yaklaşım


9.Soru

Belli bir araştırma için geliştirilen bir tanıma uyan ve üzerinde özellikleri ile ilgili ölçüm, sayım veya gözlemlerin yapılacağı gerçek nesne, birey veya olayların her birine ne ad verilir? 


Evren

Birim

Bilim

Nitel Bilim

Nitel Veri


10.Soru

2010-2011 öğretim yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin eğitim teknolojisi standartlarını karşılama düzeylerinin belirlenmek isteniyor. Bu amaçla 3255 öğrenciden 345 öğrenci örneklem olarak alınıyor. Bu araştırmanın genel evreni aşağıdakilerden hangisidir?


2010-2011 öğretim yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 3255 öğrenci içinden ulaşılabilen 345 öğrenci
2010-2011 öğretim yılında Anadolu Üniversitesine devam eden öğrenciler
2010-2011 öğretim yılında Eğitim Fakültesinde eğitim teknolojisi standartlarını karşılayan öğrenciler
2010-2011 öğretim yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 3225 öğrenci
2010-2011 öğretim yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 3225 öğrenciden her biri

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırmanın özelliklerinden biri değildir?


Derinlemesine betimleme yapılır

Kuram ve denence ile son bulur

Nedensellik ilişkini açıklar

Öznel bakış açısı mevcuttur

Örüntüler ortaya çıkarılır


12.Soru

  1. Çeşitli veri toplama teknikleri karşılaştırılması
  2. Verilerin kontrolünü yapan bir gözlemci/okuyucu ile grup oluşturması
  3. Veri çeşitlemesinde olduğu gibi iki ya da daha fazla veri toplama tekniğinin kullanılması
  4. Ön yargılarını ya da varsayımlarını yansıtması

Yukarıda verilen stratejilerden hangisi ya da hangileri "onaylanabilirlik" ile ilgilidir?


I, II

II, III

III, IV

I, IV

I, III


13.Soru

I. Genelleme II. Tahmin III. Yorumlama IV. Derinlemesine betimleme Yukarıdakilerden hangileri nicel araştırmanın amaçlarından değildir?


I-III
I-IV
I-II
II-III
III-IV

14.Soru

Araştırılmak istenen problem diliminin bütün içindeki yerinden alınarak tanıtıldığı problemi tanımlama aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Bütünleştirme
Sınırlandırma
Tanımlama
Belirleme
Açıklama

15.Soru

Araştırmacının, ya doğrudan gözleyerek ya da ondan seçilmiş bir örnek küme üzerinde yapılan gözlemlerden yararlanarak, hakkında görüş bildirebileceği topluluk bütünü aşağıda verilen kavramlardan hangisi ile açıklanmaktadır?


Genel evren

Çalışma evreni

Tamsayım

Örneklem

Örneklem hacmi


16.Soru

"Emre yaptığı eylem araştırmasında iki tane ölçek kullanmış ve verilerin kontrolünü yapan bir gözlemci/okuyucu ile grup oluşturmuştur." Örnek olaydaki araştırmacı eylem araştırmasının geçerlik ve güvenirliği için hangi ölçütün sağlanmasına yönelik hareket etmiştir? 


İnanırlık 

Transfer Edilebilirlik

Güvenilmeye Layık Olma

Onaylanabilirlik

Paylaşılabilirlik 


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Olasılıklı örnekleme yöntemleri içerisinde yer alır? 


Örnekleme

İkilem 

Küme Örneklemesi

Rastlantı

Farazi Örnekleme


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "olasılıklı olmayan" örnekleme yöntemlerinden biridir? 


Küme Örnekleme

Birim

Evren 

Yargısal (Amaçlı) Örnekleme

Nitel Veri 


19.Soru

'...... : Belirli bir araştırma için
geliştirilen bir tanıma uyan ve
üzerinde özellikleri ile ilgili ölçüm
veya gözlemlerin yapılacağı
gerçek nesne, birey veya
olaylardır.'

Boş bırakılan yer için en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Evren

Birim

Örneklem

Örnekleme

Tamsayım


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırmanın planlama aşamalarından biri değildir?


Problemin seçilmesi ve hipotezlerin ifade edilmesi
Kavramsal çerçevenin oluşturulması
Araştırmacının rolünün belirlenmesi
Bulguların betimlenmesi ve yorumlanması
Analitik genellemelere ulaşılması