Bürolarda Temel Kavramlar Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi; kâr amacı olan ve mülkiyetin ve sermayenin özel kişilere ait olduğu tüm ekonomik girişimleri ifade etmektedir?


Sivil toplum örgütleri

Sivil toplum kuruluşları

Devlet dışı örgütler

Kamu sektörü

Özel sektör


2.Soru

I. Spekülatif bağlılık

II. Duygusal bağlılık

III. Devam bağlılığı

IV. Normatif bağlılık

V. Rasyonel bağlılık

Yukarıdakilerden hangileri, Meyer ve Allen'ın örgütsel bağlılık sınıflandırmasında yer almaktadır?


I, II ve III

II, III ve IV

III, IV ve V

I, III ve V

II, IV ve V


3.Soru

I. Bilgi

II. Etki

III. Beceri

IV. Tepki

V. Tutum 

Yukarıdakilerden hangileri, yetkinliği oluşturan ögeler arasında yer alır?


I, II ve III

I, III ve V

II, III ve IV

III, IV ve V

II, IV ve V


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ev eşyaları, mobilya gibi ürünler için kullanılan dağıtım politikasıdır?


Yoğun dağıtım

Sabit dağıtım

Global dağıtım

Sınırlı dağıtım

Seçici dağıtım


5.Soru

I.Ürün olduğu anda başlar.
II. Satmaya çalışır.
III. Eylem işidir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri satış özelliklerindendir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I, II ve III

 I ve II


6.Soru

Geleneksel pazarlama anlayışını benimsemiş bir firma pazarlama anlayışını ilişkisel pazarlama anlayışına dönüştürmek isterse aşağıdaki değişikliklerden hangisini yapmalıdır?


Uzun dönemli bir bakış açısı geliştirmelidir.

Tek satış üzerine odaklanmalıdır.

Ürün özellikleri üzerine odaklanmalıdır.

Olaylara göre kesintili şekilde müşteri ilişkileri geliştirmelidir.

Müşteri beklentilerini karşılamaya dönük yapılabilir sınırlı vaatlerde bulunmalıdır.


7.Soru

Hangisi finans yöneticisinin kontrol görevleri kapsamındadır?


Tedarikçiler.

Kreditörler.

Yatırımcılar.

Devlete yönelik işler.

Yönetim kurulu.


8.Soru

Bilimsel yönetim yaklaşımını kurduğu söylenebilecek mühendis aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Frederic W. Taylor

James Watt

Adam Smith

Henry Fayol

Carl Durkheim


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pahalı, lüks, markalı ürünler için kullanılan dağıtım politikasıdır?


Yoğun dağıtım

Global dağıtım

Satış sonrası dağıtım

Sınırlı dağıtım 

Seçici dağıtım


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası rollerden biridir?


Kaynak bulan rolü

Girişimci rolü

Sözcü rolü

Gözlemci rolü

Temsilcilik rolü


11.Soru

İşletmelerin faaliyet gösterdiği çevrede yer alan ve işletme faaliyetleri ve yöneticilerin kararları üzerinde etkisi olan işletme dışı faktörler arasında, en etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?


Finansal sistem

Finansal piyasa

Reel piyasa

Finansal varlık

Çalışma sermayesi


12.Soru

  1. Rekabet gücü
  2. Bilgi
  3. Kararlılık
  4. Beceri
  5. Olumlu tutum

Yukarıdakilerden hangileri yetkinliği oluşturan ögelerdendir?


I, II, IV

II, III, V

I, III, IV

II, IV, V

I, II, V


13.Soru

Örgütün dikey farklılaşma düzeyinin azaldığı uygulamaya ne ad verilmektedir?


Küçülme

Kademe azaltma

Dış kaynaklardan yararlanma

Doğru ölçeği bulma

Personeli güçlendirme


14.Soru

Para iadesi, özel indirim, kupon gibi kısa dönemli fiyat indirimi taktikleri yerine kullanılabilecek fiyatlandırma stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?


Pazarın Kaymağını Alma

Pazara Nüfuz Etme

İndirimli Fiyatlama

Rekabetçi Fiyatlama

Sabit Fiyatlama


15.Soru

Ödemenin ve teslimin hemen yapıldığı piyasalara ne ad verilmektedir?


Sermaye piyasası

Örgütlenmemiş finansal piyasa

Birincil piyasa

Spot piyasalar

Vadeli piyasalar


16.Soru

Faizlendirme süresi 2 yıl, faizlendirme sıklığı 6 ay olan %8 bileşik faizden yararlanmak için bankaya 100.000 TL yatıran kişinin vade sonunda karı kaç TL olur?


36.000 TL

38.000 TL

40.000 TL

42.000 TL

44.000 TL


17.Soru

Geleceğe yönelik faaliyetler doğrultusunda öngörüde bulunma işine verilen isim aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Planlama

Örgütleme

Yöneltme

Kontrol

Kaynaklar


18.Soru

Hangisi iş analizi ile ilgili kavramlardan biridir?


İş Tatmini

Motivasyon

Örgütsel Bağlılık

Çatışma

İş Tanımı


19.Soru

"Örgüt içinde bir veya birkaç kişi tarafından diğer bir kişiye yönelik olarak, sistematik bir biçimde düşmanca ve ahlak dışı yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen yıldırma eylemidir."

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bulunmaktadır?


Mobbing

Çatışma

Stres

Normatif bağlılık

İş tatmini


20.Soru

Finansal tablolarda yer alan her bir hesap kaleminin, toplam içerisindeki payını yüzde olarak ifade eden analiz tekniği hangisidir?


Rasyo analizi.

Dikey analiz.

Yatay analiz.

Trend analizi.

Eğilim analizi.