Çalışma Ekonomisi 1 Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bütçe kısıtının şekli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Pozitif eğimli bir doğrudur

Negatif eğimli bir doğrudur

Orijinden bakıldığında dış bükeydir (konveks)

Orijinden bakıldığında iç bükeydir (konkav)

Belli bir noktaya kadar pozitif, sonra negatif eğimlidir


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aktif nüfusu oluşturmaktadır?


İşgücü + işgücünde olmayanlar

İstihdam edilenler + İşsizler

İşgücü + işsizler

İstihdam edilenler + İşgücü

İşgücünde olmayanlar + istihdam edilenler


3.Soru

Bir ülkenin aktif nüfusü 75 milyon,işgücüne dahil olmayan nüfusu 25 milyon ise işgücünün toplam nüfusu kaçtır?


25 milyon 

100 milyon

75 milyon 

60 milyon 

50 milyon


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Kurumsal Nüfus" tanımı içinde yer alan nüfus gruplarından biridir?


Özel nitelikli hastanede kalanlar

Hanelerde ikamet edenler

Kadınlar

Ücretsiz aile işçileri

Devlet memurları


5.Soru

Üzerindeki her noktada farklı gelir ve boş zaman kombinasyonları ile aynı fayda düzeyini gösteren eğriye ne ad verilir?


Farksızlık eğrisi

Bütçe kısıtı

Çalışma kararı dengesi

Gelir etkisi

İkame etkisi


6.Soru

Bütçe kısıtının eğimi aşağıdakilerden hangisine eşittir?


Ücrete

Çalışma zamanına

Boş zamana

Fiyata

Ücret dışı gelire


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi emek talebini etkileyen ücret dışı unsurlardan birisidir?


İşveren Sayısı

İşçi Sayısı

Ürün Arzındaki Değişmeler

Firmanın Sermayesinin Değişmesi

Diğer Üretim Faktörlerinin Çeşitliliği


8.Soru

9. Aktif nüfus içerisinde istihdam edilenlerin görece ağırlığını gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?


Çalışan oranı

Eksik istihdam oranı

İşgücüne katılım oranı

İstihdam oranı

İşsizlik oranı


9.Soru

Diğer şeyler sabitken  daha önce güvensiz olan maden işçiliği kamunun zorunlu iş güvenli önlemleri sayesinde güvenli hale gelirse bu durum maden işçiliği arzının nasıl etkiler?


Maden işçiliği arz eğrisi üzerinde aşağıdan yukarıya doğru hareket olur

Maden işçiliği arz eğrisi üzerinde yukarıdan aşağıya doğru hareket olur

Maden işçiliği arz eğrisi sağa doğru kayar

Maden işçiliği arz eğrisi sola doğru kayar

Çalışma koşullarının maden işçiliği arzı üzerinde etkisi olmaz


10.Soru

Firmaların üretimde ne kadar emek ve ne kadar sermaye kullanacakları sorusu “faktörler arası ikame ve eş-ürün eğrileri” kavramı ile ilgilidir, buradaki önemli konu nedir?


Faktörlerin birbirleri yerine kullanılıp kullanılmayacağına bağlı olmasıdır.

Ayakkabı fabrikalarının makinelerinin bir kısmının bozulması demektir.

Bozulan makineler yerine çok sayıda işçinin sermaye fiyatına göre konulması demektir.

Üretim seviyesini düşürmemek demektir, bunun için gerekli olan üretim maliyetlerini belirlemek gereklidir.

Orijininden kaymış eş-ürün eğrilerinin dış bükey yapılarını korumak için azalan teknolojileri sağlamak gereklidir.


11.Soru

"Fiyatlar yükseldiğinde ürün talebi ____________ ise fiyat artışı satışlarda büyük miktarda azalmaya neden olacak ve emek talebi _______________. Fiyatlarda meydana gelen düşüş ise mala olan talebi arttıracağından emek talebinde de önemli ölçüde bir ____________ olacaktır." Boşluklara yerleştirilmesi gereken kelimeler hangi seçenekte doğru verilmiştir?


esnek / artacaktır /artış

esnek değil / düşecektir /düşüş

esnek / düşecektir / artış

esnek değil / düşecektir / artış

esnek değil / artacaktır / artış


12.Soru

Emek talebini etkileyen diğer faktörler sabitken ürün talebinin azalmasını aşağıdakilerden hangisi ile gösterebiliriz?


Bu durum emek taledini etkilemez, aynı kalır

Emek talep eğrisi üzerinde yukarıdan aşağıya hareket olur

Emek talep eğrisi üzerinde aşağıdan yukarıya hareket olur

Emek talep eğrisi bütün olarak sola doğru kayar

Emek talep eğrisi bütün olarak sağa doğru kayar


13.Soru

_______________________ sermayenin maliyeti ve ücret oranı veri iken bir firmanın belirli bir miktardaki parasıyla satın alabileceği bütün farklı sermaye ve emek kombinasyonlarını gösterir.

Verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?


Eş-maliyet doğrusu

Emek talep eğrisi

Denge istihdam düzeyi

Emeğin marjinal ürünü

Eş- ürün eğrisi


14.Soru

'........................ veri faktör miktarlarında ve teknoloji düzeyinde üretilebilecek çıktı miktarını gösteren matematiksel bir eşitliktir' cümlesinde boş bırakılan kısmı aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar?


Kar Fonksiyonu

Hasıla Fonksiyonu

Üretim Fonksiyonu

Maliyet Fonksiyonu

Bütçe Fonksiyonu


15.Soru

Ücret oranındaki değişim emek talebindeki değişime eşitse emek talep esnekliği aşağıdakilerden hangisidir? 


Ed=0

Ed<1

Ed=1

Ed>1

Ed=∞


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ücret oranı ile emek miktarı çarpılarak bulunur?


Toplam ücret ödemesi

Çapraz ücret esnekliği

Emek talep esnekliği

Türetilmiş talep miktarı

İstihdam miktarı


17.Soru

Ücret oranındaki bir değişmeye bağlı olarak, sermayenin emek yerine kullanılması nedeniyle emek talebinde meydana gelen değişmeye ne denir?


Ürün talep esnekliği

Verimlilik değişmesi

İkame etkisi

Ölçek etkisi

Artan maliyetler kanunu


18.Soru

I- Negatif eğimlidirler. II- Orijinden bakıldığında içbükeydirler. III- Eğrinin üst kısımlarında sermaye faktörünün marjinal verimi düşüktür. IV-Orijinden uzaklaştıkça daha düşük üretim düzeyini gösterirler. V-Eş-ürün eğrileri kesişmezler.  Yukarıda eş-ürün eğrileriyle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


I, II ve III

I, II ve IV

I, III ve IV

I, II ve V

I, III ve V


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir mesleğin emek arzını etkileyen faktörler arasında yer almaz?


Ücret

Diğer ücret oranları

Ücret dışı gelir

Bireylerin boş zamanı tercih etmeleri

Firmaların üretim kararları


20.Soru

Firma cari ücret düzeyinde bütün işçileri istihdam etmeye istekli fakat bu ücretin üstünde hiç bir işçi istihdam etmeyecekse emek talep eğrisinin şekli aşağıdakilerden hangisidir?


Belli bir istihdam düzeyinde dikey eksene paraleldir

Belli bir ücret düzeyinde yatay eksene paraleldir

Belli bir ücret düzeyine kadar negatif ondan sonra pozitiftir

Belli bir ücret düzeyine kadar pozitif ondan sonra negatiftir

Negatif eğimli ve yatık bir eğridir