Çalışma Ekonomisi 1 Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Toplam Ücret Ödemesi aşağıdakilerden hangisi ile hesaplanır?


L X H

W X L

W X r

r X H

K X L


2.Soru


Şekilsel olarak emek  talep eğrisinin  üzerinde seçilen herhangi bir noktanın altında kalan alan firma için aşağıda verilen ekonomik kavramlardan hangisini temsil eder? 


Toplam Ücret Ödemesi 

Toplam Hasılat

Ortalama Hasılat 

Toplam Maliyet 

Ortalama Verim 


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışma ekonomisinin cevabını aradığı sorular arasında bulunmaz?


Endüstri toplumlarının çoğunda, geçtiğimiz yüzyıl boyunca, neden kadınların işgücüne katılımı sürekli bir artış göstermiştir?

Göçün, yerel işgücünün ücret ve istihdamı üzerine etkisi nedir?

Asgari ücretler nitelik düzeyi düşük çalışanların işsizlik oranını arttırır mı?

İş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerinin istihdam ve gelirlere etkisi nedir?

Ekonominin büyümesi için hangi yollara başvurmak gerekir?


4.Soru

Aşağıdakiler işlemlerden hangisi bizi 'işgücüne katılma oranına' ulaştırır?


Çalışma çağı dışındaki nüfus / Çalışma çağındaki nüfus x 100

İşgücü / Aktif nüfus x 100

İşsizler / İşgücü x 100 

İstihdam edilenler / Aktif nüfus x 100

İstihdam edilenler + İşsizler


5.Soru

Emek talebinin ücret değişmelerine karşı duyarlılığının bir göstergesi olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Emek talep bağımlılığı

Emek talep boşluğu

Emek talep esnekliği

Emek talep arzı

Emek talep sabitliği


6.Soru

Bir malın diğer mal ve hizmetlere göre arzu edilebilirliği hakkında kişilerin psikolojik hisleri ve sezgilerine ne ad verilir?


Alışveriş

Moda

Tüketim

Tercih

Pazarlama


7.Soru

Üretme katılma fonksyonu olarak ifade edlen emeğin üretimde kullanılır hâle gelmesi, yan istihdam edilmesi için emekle ilgili birbirin tamamlayıcı iki fonksyonun bir araya gelmesi gerekir. Bunlar nelerdir?


Emek arzı ve emek talebi

Ücret yapısı ve emek piyasaları

Devlet ve emek piyasaları

Emek arzı ve devlet

Emek piyasaları ve verimlilik


8.Soru

"Emek Talep Esnekliği Toplam Ücret Ödemesi İlişkisi" düşünüldüğünde toplam ücret ödemesi nasıl hesaplanmaktadır?


Marjinal verim ile ücret toplanarak

Ücret oranı ile işçi sayısı çarpılarak

Toplam ücret ortalama ücrete bölünerek

İşçi sayısı ile işveren sayısı toplanarak

Ortama ürün ve marjinal ürün toplanarak


9.Soru

Emek talep esnekliği emeğin ikame edilebilirliğine bağlıdır. Boşluğa yerleştirilmesi gereken ifade hangi seçenekte doğru verilmiştir?


Özelliklerine

Gerekliliğine

Talep edilirliğine

Üretime katkısına

İkame edilebilirliğine


10.Soru

2. Çalışma ekonomisi emek piyasalarının işleyişi ve bu piyasalarda ortaya çıkan sorunlarla ilgilenen bir disiplindir. bu bağlamda, aşağıdakilerden hangisi emek piyasasını diğer piyasalardan ayıran temel özelliklerden biri değildir?


Emeğin istihdamı çalışan ve çalıştıran arasında kişisel bir ilişkiyi ifade eder.

Emek piyasasında işçi ve işveren bakımından tam bilgi vardır.

Emek piyasasında grup ilişkilerini etkileyen bir çok faktör bulunur.

Emek piyasasına arz edilen emek büyük ölçüde heterojendir.

Tek bir emek piyasası yoktur.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi emek talebinin diğer üretim faktörlerinin fiyatlarındaki değişmelere ne ölçüde duyarlı olduğunun göstergesidir?


Emek maliyetinin toplam maliyet içindeki payı

Emek talebinin çapraz ücret esnekliği

Üretim faktörlerinin arz esnekliği

Ürün talebinin esnekliği

Emek- talep esnekliği


12.Soru

''İktisatın temel konularından ' .............................' Kanunu’na göre miktarı azalan şey değerlenecektir. Bu durum farksızlık eğrilerinin konveks (dış bükey) olmalarına neden olur.'' şeklinde verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi kavram getirilmelidir? 


Nedret

Okun 

Marshall 

Singer- Prebish 

Say 


13.Soru

Yukarıdaki grafikte hangi ücret düzeyine kadar ikâme etkisi baskın olduğu için ücret arttığında çalışma süresi de artacaktır?


W1

W2

W3

W4

W5


14.Soru

Fimanın üretim sürecinde üretime dahil etmiş olduğu faktörler arası ikâme
yoksa yani firma  Q1 kadar üretimi elde etmek için eşit oranlı faktör kullanma durumunda ise  bu durumda elde edilecek olan eş ürün eğrisinin biçimi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ifade edilmektedir? 


U

I

V

T


15.Soru

Aşağıda sıralanan kavramlar arasında hangileri İşgücüne katılma oranını etkileyen faktörler arasında sayılabilir? 

I. Ücret 

II. Emek piyasasının koşulları

III. Eğitim düzeyi

IV. Kentleşme,

VI. Kadınların çalışmasına yönelik sosyal tutumlar,

VII. Boş zamanı daha değerli kılan teknolojik yenilikler ve demografik faktörler


I,II,III,IV,V, ve VI

II,III,Vve VI

III,IV,V ve VI 

I,III,IV ve V

II,III, IV ve VI 


16.Soru

Sermayenin maliyeti ve ücret oranı veri iken bir firmanın belirli bir miktardaki parasıyla (üretim bütçesi) satın alabileceği bütün farklı sermaye ve emek kombinasyonlarını aşağıdakilerden hangisi gösterir?


Kısa Dönem Emek Talep Eğrisi

Emeğin Marjinal Ürün Geliri

Piyasa Emek Talep Eğrisi

Eş-maliyet Doğrusu

Eş-Ürün Eğrileri


17.Soru

Talep edilen emek miktarındaki yüzdelik değişimin; ücret oranındaki yüzdelik değişime oranına ne ad verilir?


Emek arz esnekliği

Emek talep esnekliği

Emek talep eğrisi

Emek arz eğrisi

Emeğin çapraz talep esnekliği


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ücret oranındaki bir değişmeye bağlı olarak sermayenin emek yerine kullanılması nedeniyle emek talebinde meydana gelen değişmedir?


İkame etkisi

Ölçek etkisi

Emek talep eğrisi

Eş maliyet doğrusu

Azalan verimler kanunu


19.Soru

Üretim faktörlerinden birisi sabit tutulurken diğer faktörün miktarı arttırıldığında toplam üründeki artışın bir noktadan sonra azalacağını ifade eden görüş aşağıdakilerden hangisidir?


Marjinal Teknik İkame Oranı

Eş Ürün Eğrisi

Ölçek Etkisi

Azalan Verimler Kanunu

Emeğin Marjinal Ürün Geliri


20.Soru

Aşağıdakilerden hangi kavram "çalışma çağında yani on beş ve daha yukarı yaş grubunda olup kurumsallaşmamış nüfus" olarak tanımlanmaktadır?


İşgücü

Aktif nüfus

İstihdam

Çalışma çağındaki nüfus

İşsizler