Çalışma Ekonomisi 1 Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Grafikte yer alan ve "I" simgesi ile gösterilen eğrilerin adı nedir?


Bütçe Kısıtı

Farksızlık Eğrisi

Phillps Eğrisi

Arz Eğrisi

Talep Eğrisi


2.Soru

Hatice Hanım kendi evinde ev işleriyle meşgul olmakta bu nedenle iş aramamaktadır.  Ayrıca işbaşı yapmaya da hazır değildir.

Türkiye İstatistik Kurumu tanımına göre Hatice Hanım'ın emek piyasalarındaki konumu hangi sınıflandırma kapsamında değerlendirilir?


Bağımlı nüfus

Cesareti kırılmış işgücü

İstihdamda

İşgücüne dahil olmayan

İşsiz


3.Soru

Emek piyasalarında işçinin bulduğu işin kendisine en uygun iş olup olmadığı konusunda değerlendirme yapmasının güçlüğü piyasaların hangi özelliği ile ilgilidir?


Piyasaların çok sayıda olması

İşgücünün heterojen olması

İşlerin heterojen olması

Piyasalarda bilgi eksikliği olması

İşçi- işveren arasında pazarlık güçlerinin eşit olmaması 'Piyasalarda bilgi eksikliği olması' özelliği ile ilgilidir.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi emek talebini etkileyen unsurlardan biri değildir?


Diğer üretim faktörlerinin fiyatları

Ürün talebindeki değişmeler

Verimlilik değişmesi

İşveren sayısı

İşçi sayısı


5.Soru

Emek piyasası ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?


Emek piyasası hakkında genellikle hem işveren hem de işçi bakımından bir bilgi
eksikliği söz konusudur.

Emek piyasasında işçinin pazarlık gücü nispi olarak azdır

Tek bir emek piyasası yoktur, farklı birçok iş için binlerce piyasa vardır.

Emek piyasasına arz edilen emek büyük ölçüde homojendir.

Emek piyasalarının başlıca fonksiyonu ücretlerdeki düzenlemeler yoluyla emek arz ve talebinin dengelenmesi ve eşitlenmesidir


6.Soru

"İnsanın bizzat üretime katılma fonksiyonu" olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


İstihdam

Emek

Arz

Talep

Çalışma


7.Soru

Ücret oranındaki artış emek talebini hiç etkilemiyorsa emek talep esnekliği hangi değeri alır?


Sonsuz

Sıfır

Bir

İki

Üç


8.Soru

Bir malın, diğer mal ve hizmetlere göre arzu edilebilirliği hakkında kişilerin psikolojik hislerine ve sezgilerine ne ad verilir?


Tercih

Alternatif

Eğilim

Karar

Zorunluluk


9.Soru

Toplam üretim maliyeti içinde emek maliyetinin payı %80 iken ücretlerde %10’luk bir artış olursa bunun ürün maliyetine yansıması % kaç olacaktır?


10

8

6

4

2


10.Soru

Ücret artışı veya azalışı sonucunda firmanın optimal üretim düzeyinin değişmesine bağlı olarak emek talebinde meydana gelen değişmeye ne ad verilir?


İkâme etkisi

Gelir etkisi

Ölçek etkisi

Dışlanma etkisi

Fayda etkisi


11.Soru

Sermaye sabitken emek girdisinin bir birim  arttırılması sonucunda toplam üründe meydana gelen değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?


Eş-maliyet Doğrusu

Kısa Dönem Emek Talep Eğrisi

Emeğin Marjinal Ürün Geliri

Üretim Fonksiyonu

Emeğin Marjinal Ürünü


12.Soru

6. I. İş aramayıp çalışmaya hazır olanlar

II.  İş buma ümidi olmayanlar

III. Mevsimlik çalışanlar

TÜİK'e göre, yukarıdakilerden hangileri işgücüne dahil olmayanlar grubunda yer alır?


I, I ve III

II ve III

Yalnız III

Yalnız II

Yalnız I


13.Soru

Ücret oranının değişmesi, bütçe kısıtının ve denge çalışma kararının değişmesine neden olur.
Örneğin, ücret oranının yükselmesi bireyin çalışma
kararını etkileyen ve ters yönde çalışan iki etki meydana
getirir. Bu etkiler aşağıdaki seçeneklerden hangileridir?


Bütçe ve İkame Etkileri

Gelir ve Ürün Etkileri

Üretim ve İkame Etkileri

Bütçe Kısıtı ve İkame Etkileri

Gelir ve İkame Etkileri


14.Soru

Emek piyasasında çeşitli ücret düzeyleri ile çalışma süreleri arasındaki ilişkiyi gösteren eğridir. Bu eğriye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Geriye Kıvrımlı Bireysel Emek Arz Eğrisi

Piyasa Emek Arz Eğrisi

 Arz Eğrisi

Ücret Oranları Eğrisi

Ücret Dışı Gelir Eğrisi


15.Soru

İşçinin iş seçerken sadece en yüksek ücreti değil bütün unsurları göz önüne alarak en yüksek faydayı elde etmeyi amaçlaması emek piyasalarının aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?


İstihdamın çalışan ile çalıştıran arasında kişisel bir ilişkiyi ifade etmesi

Emek piyasalarında bilgi eksikliğinin olması

Emek piyasalarına arz edilen emeğin heterojen olması

Tek bir emek piyasasının olmaması

Emek piyasasında işçinin pazarlık gücünün nispeten düşük olması


16.Soru

“Neoklasik emek arzı teorisine'' göre  emek arzının teme belirleyicileri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak ifade edilmektedir? 


Çalışma saati-boş zaman

Boş zaman-verimlilik 

Ücret -verimlilik 

Boş zaman-ücret 

Verimlilik-Çalışma saati 


17.Soru

Aşağıda verilen açıklamalardan hangileri diğer koşullar saabitken; Emek talep esnekliğini belirleyen unsurlar arasında yer almaktadır? 
  I. Emek maliyetinin toplam maliyet içindeki payı ne derece büyükse,
 II. Üretimde emeği diğer faktörlerle ikame edebilmek ne derece kolaysa,
III. Diğer üretim faktörlerinin arz esnekliği ne kadar büyükse emek talebi o ölçüde esnek olacaktır.

IV. Üretilen malın fiyat esnekliği ne derece yüksekse,


I,II,III ve IV 

I,II 

I,II ve III

III ve IV

I,IV 


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışma ekonomisinin makroekonomik konularından birisidir?


Çalışma-Boş zaman kararı

Katılma oranları

İşsizlik

Emeğin kalitesi

Emek arzı


19.Soru

I- Çalışma/boş zaman kararı, II- Katılma oranları, III- Verimlilik, IV- Emeğin kalitesi

Aşağıdakilerden hangisi çalışma ekonomisinin mikroekonomik yönü ile ilgilidir?


Sadece I

Sadece II

Sadece III

Sadece IV

I ve IV


20.Soru

Yukarıda verilen "Farksızlık Eğrileri" grafiğine göre Hasan Bey A noktasında gösterilen bir durumda iken 10 saat daha fazla çalışması istenmiştir (B noktası). Bu fazla çalışmaya 100 liralık artışla razı olmuştur. B noktasında iken 10 saat daha fazla çalışması istendiğinde 200 lira daha fazla ödeme almak istemektedir.

Hasan Bey’in bu durumunu “Neo-Klasik Çalışma/Boş Zaman Modeli” kapsamında açıklayan en doğru ifade hangisidir?


Çok çalışkan olması

Hakkını aramaki istemesi

Farksızlık eğrilerinin kesişmemesi

Farksızlık eğrilerinin bütçesini göstermesi

Farksızlık eğrilerinin konveks (dışbükey) olması