Çalışma Ekonomisi 1 Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Tabloda kısa dönemde üretim yapan bir firmanın Emek Miktarı (L) ve Üretim (TP) değerleri yer almaktadır. Üretilen ürünlerin satış fiyatı da ? 4 olarak belirlenmiştir. Bu firmanın Marjinal Ürün Gelirini gösteren sütun yeni tablo aşağıdakilerden hangisidir?2.Soru

1. I. Göçüm yerel işgücünün ücret ve istihdamı üzerine etkisi nedir?

II. Asgari ücretler nitelik düzeyi düşük çalışanların işsizlik oranını artırır mı?

III. İş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerinin istihdam ve gelirlere etkisiz nedir?

IV. Cömert bir işsizlik sigortası işsizlik süresini uzatır mı?

Çalışma ekonomisi, modern toplumların karşı karşıya oldukları sosyal ve ekonomik sorunların çoğunu anlamamıza ve bu sorunlara çözümler bulunmasına katkı sağlar. bu bağlamda yukarıdakilerden hangileri çalışma ekonomisi disiplinin cevabını aradığı sorulardandır?


I, II ve III

II, III ve IV

I, III ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


3.Soru

Ücretlerde bir yükselme olması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?


Satışlar azalır.

Emek talebi düşer.

Toplam maliyet artar.

Daha fazla sermaye kullanılabilir. 

Firmalar ikame konusunda ısrarcı davranırlar.


4.Soru

Ücret artışı veya azalışı sonucunda firmanın optimal üretim düzeyinin değişmesine bağlı olarak emek talebinde meydana gelen değişme aşağıdakilerden hangisidir?


Ölçek Etkisi

İkame Etkisi

Emek Talep Etkisi

Emek Arz Etkisi

Sermaye Etkisi


5.Soru

Herhangi bir ücret düzeyinde piyasa genelinde daha çok insan ikame etkisi altında olduğundan, piyasa emek arz eğrisi ____________ eğimli olmaktadır. Ancak ücret oranı yükseldikçe giderek daha çok sayıda insan gelir etkisi altına girebileceğinden eğrinin artış hızı__________________.Boşluklara yerleştirilmesi gereken kelimeler hangi seçenekte doğru verilmiştir?


Pozitif – sabit kalacaktır

Negatif – yükselecektir

Negatif – yavaşlayacaktır

Pozitif - yavaşlayacaktır

Negatif – sabit kalacaktır


6.Soru

Ücrette meydana gelen artışın emek talebini nasıl değiştireceğini açıklayan kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ifade edilmektedir? 


Emek Talep Esnekliği 

Arz esnekliği 

Gelir esnekliği 

Fiyat esnekliği 

Çapraz fiyat esnekliği 


7.Soru

İstihdam edilenler ile işsizlerin toplamı bize aşağıdakilerden hangi bilgiyi verir?


İşsizlik oranı

İşgücü

İşgücüne katılma oranı

İstihdam

Emek verimliliği


8.Soru

Son işe alınan işçinin toplam üründe sağladığı artışın parasal karşılığına ne ad verilir?


Üretim Fonksiyonu

Emeğin Marjinal Ürünü

Emeğin Marjinal Ürün Geliri

Eş-maliyet Doğrusu

Marjinal Teknik İkâme Oranı


9.Soru

Boş zaman olarak değerlendirilen bir saatlik sürenin fiyatı aşağıdakilerden hangisidir?


ÜFE Oranı

TÜFE Oranı

Saatlik ücret

Sermayenin kira bedeli

Yan ödemeler toplamı


10.Soru

Kısa dönemde “emek” talebi emek verimliliğine ve ürün fiyatına bağlıdır, burada kısa dönemin bazı özellikleri vardır aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden birisi değildir?


Firma üretimde kullandığı emeği artırabilir.

Sermaye miktarı ve üretim kapasitesi değişmez.

Firmanın üretimde kullandığı girdilerin bazıları artırılabilir.

Üretim ile yeni makine alma ve yeni bina inşasına yönelir.

Emek talebi emek verimliliği ve ürün fiyatına bağlı olarak açıklanır.


11.Soru

Son işe alınan işçinin toplam üründe sağladığı artışın para karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?


M

W

MR

MPL

MRPL


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi neoklasik emek piyasasaı akımı öğeleri arasında bulunmaz?


İşgücü arzı

Ücret

Demografi

Sermaye arz edenler

İşgücünün marjinal verimliliği


13.Soru

'Neoklasik Çalışma/ Boş Zaman Modelinde bireyin boş zaman ile gelir arasındaki tercihini gösteren eğriye .......denilir ve bu eğri.......şeklindedir'

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan kısımları aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar?


bütçe kısıtı/ negatif eğimli

üretim imkanları eğrisi/ pozitif eğimli

marjinal ikame oranı eğrisi/ yatay eksene paralel

farksızlık eğrisi/ orijinden bakıldığında dışbükey

geriye kıvrımlı emek arz eğrisi/ dikey eksene paralel


14.Soru

Ayşe Hanım haftada 10 saat evde çocuklarına bakmakta, 80 saat ev işleri yapmakta ve 10 saat yemek pişirmektedir.

Neo-klasik Çalışma/Boş Zaman  Modeli'ne göre Ayşe Hanım haftada kaç saat çalışmaktadır?


10 saat çalışmaktadır

100 saat çalışmaktadır

20 saat çalışmaktadır

80 saat çalışmaktadır

Çalışmamaktadır


15.Soru

Düşük ücret düzeylerinde ikâme etkisi sebebiyle pozitif, yüksek ücret düzeylerinde ise gelir etkisi sebebiyle negatif eğimli olan eğri aşağıdakilerden hangisidir?


Piyasa emek talep eğrisi

Piyasa emek arz eğrisi

Geriye kıvrımlı bireysel emek arz eğrisi

Bütçe kısıtı eğrisi

Farksızlık eğrisi


16.Soru

Aşağıdakilerden hangi kavram emek arzı ve talebinin karşılaştığı ve emeğin fiyatı olan ücretin belirlendiği yer olarak ifade edilir?


Çalışma ekonomisi

Emek piyasası

İstihdam

Ücret yapısı

İnsan sermayesi


17.Soru

Emek talep esnekliği değerinin sonsuz olması durumunda aşağıdaki durumlardan hangisi söz konusudur?


Ücret oranındaki artış emek talebini hiç etkilemiyor

Ücret oranındaki artış emek talebini oransal olarak daha az etkiliyor

Ücret oranındaki artış emek talebindeki artışa eşit oluyor

Ücret oranındaki artış emek talebini oransal olarak daha fazla etkiliyor

Cari ücretin üzerinde hiç bir işçi istihdam edilmiyor


18.Soru

Ed<1 yani emek talep esnekliği 1'den küçükse emek piyasasına ilişkin olarak aşağıdaki seçeneklerden verilen yorumlardan hangisi doğru olarak değerlendirilir? 


Esnek olmayan talep 

 Emek talebi  tam inelastiktir.

 Birim emek talebi  esnekliğinden söz edilebilir.

Esnek Talep 

Tam Esnek Talep 


19.Soru

Üretim sürecine katılan üretim faktörleriyle elde edilen üretim arasındaki ilişkiyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


İşgücüne katılma oranı

Bağımlılık oranı

Verimlilik

Demografik faktör

Üretim-tüketim dengesi


20.Soru

Ücret oranının artması, emek talebini nasıl etkiler?


Artırır.

Azaltır.

Önce azaltır sonra artırır.

Önce artırır sonra azaltır.

Hiç etkilemez.