Çalışma Ekonomisi 1 Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Tam rekabetçi olan bir firma için aşağıdakilerden hangisi belirlenmelidir?


İstihdam düzeyi

İşçi ücretleri

Üretim miktarı

Kullanılacak para birimi

Yıllık net kar düzeyi


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, işgücünün heterojen olması nedeniyle işçi ücretlerinde farklılaşmaya neden olan konulardan biridir?


Emek piyasalarında rekabet edebilen ve edemeyen grupların var olması

Bir işverenin, aynı işi yapan kadın ve erkek işçilerine farklı ücretler ödemesi

Sendika üyesi işçilerin sendika üyesi olmayanlardan daha yüksek ücret alması

İşin, spesifik bir işyerinde bir süre eğitim almayı gerektirmesi

Belli bir sektörde emek arzının yüksek, talebin düşük olması


3.Soru

İktisatta yer alan hangi konuya göre miktarı azalan şey değerlenmektedir?


Neoklasik Çalışma

Boş Zaman Teorisi

Nedret Kanunu

Emek Piyasası

İkame Etkisi


4.Soru

Ücret Katılığını aşağıdakilerden hangisi açıklamaktadır?


Emek arz veya talep eğrilerindeki kaymaya bağlı olarak veri ücret düzeyinde emek arz miktarının emek talep miktarından fazla olması durumudur.

Emek arz veya talep eğrilerindeki kaymaya bağlı olarak veri ücret düzeyinde emek talep miktarının emek arz miktarından fazla olması durumudur.

Parasal ücretlerin; sendikalar, toplu sözleşme düzeni veya işverenlerden kaynaklanan sebeplerle azalamaması halidir.

Emek arz ve talebini eşitleyen ücrettir. İşsizliğin olmadığı bu ücret düzeyine piyasayı temizleyen ücret de denilir.

Tam rekabet piyasalarında kısa dönemde denge ücretinden sapmalar olabilse de uzun dönemde arz ve talep güçlerinin piyasayı tekrar denge ücretine getireceğini ifade eden kuraldır.


5.Soru

Aşağıdaki piyasaların hangisinde kaynak dağılımı en etkin biçimde sağlanır?


Oligopol

Tekel

Tam rekabet

Monopson

İki yanlı tekel


6.Soru

Üretim maliyetlerinin ve ürün fiyatının yükselmesi ile birlikte satışların azalmasına ve emek talebinin düşmesine neden olan durum aşağıdakilerden hangisidir?


Ücret sabitlenmesi

Ücretlerin dengelenmesi

Ücretlerin azalması

Ücretlerin artması

Ücretlerin planlanması


7.Soru

Son işçinin verimliliği ile firmanın marjinal gelirinin (son üretilen malın satımından elde edilecek
gelir) çarpımına eşittir. İşlemi aşağıdakilerden hangisini sonucunu verir?


Marjinal ürün değeri

Denge ücreti

Talep fazlası

Arz fazlası

Marjinal Ürün Geliri


8.Soru

Endüstrideki üretimin büyük bir kısmının az sayıda firma tarafından üretildiği piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?


Tekel

Tam rekabet

Oligopol

Monopson

İki yanlı tekel


9.Soru

Tam rekabet piyasalarında kısa dönemde denge ücretinden sapmalar olabilse de uzun dönemde arz ve talep güçlerinin piyasayı tekrar denge ücretine getireceğini ifade eden kurala ne ad verilir?


Denge ücreti kanunu

Tek ücret kanunu

Asgari ücret kanunu

Tam rekabet kanunu

Tekel kanunu


10.Soru

Tam rekabetçi emek piyasasında denge kararlı bir dengedir ve piyasada ücretler yükseldiğinde denge bozulur sonuç ne olur?


Yüksek ücret çalışanlar için cazip hale gelir ve belli bir çalışan bu yüksek ücrette çalışmak ister.

Piyasa tekrar dengeye gelir ve çalışanlar yüksek ücret karşısında kayıtsız kalır.

İşverenler bu yüksek ücreti vermeye razı olurlar ve ücretler yükselir.

Belli sayıdaki işgücü bu yeni yüksek ücretle çalıştırılmaya başlanır.

Yüksek ücrete işverenler razı olur çalışanlar da aynı yönde hareket eder.


11.Soru

Tam rekabetçi emek piyasalarında denge ücreti ile ilgili olarak hangisi doğrudur?


Emek verimliliğini eşitler

İşsizlik oranı düşüktür

Piyasa katılığı yaratan ücrettir

Piyasa temizleyen ücrettir

Çalışma saatlerini dengeler


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Malthus’un nüfus teorisine göre yanlış bir bilgidir?


Nüfus artışı geometrik bir dizi izleyerek artarken, üretim aritmetik olarak artar.

Nüfus artışı yaşanırken üretim de doğru orantılı olarak artar.

Nüfus teorisi; ücret düzeyinin asgari geçim düzeyinin üstüne çıkmayacağını savunur.

18.yy ‘ın sonlarına doğru ortaya atılmıştır.

Zamanla nüfus artarken üretim azalır.


13.Soru

"Çalışma Ekonomisinin Çerçevesi" şemasını göz önünde bulundurduğunuzda "ayrımcılık" hangi kategori içinde yer almaktadır?


İşsizlik

Verimlilik

Kişisel kazançların dağılımı

Emeğin mikroekonomik yönü

Emeğin makroekonomik yönü


14.Soru

I. Evi taşıması için taşıyıcılara ve nakliye şirketlerine yapılan ödemeler.

II. Yeni taşınılan yerde ev kiralama nedeniyle yapılan harcamalar.

III.  Göç esnasında çalışamamaktan dolayı kaybedilen gelir.

Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri göçün doğrudan maliyetleri arasında yer alır?


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Yalnızca III


15.Soru

I- Demografi, II- İş arayanlar, III- İşgücünün Marjinal Verimliliği, IV- Bireysel tercihler

Neoklasik Emek Piyasası Akımına göre aşağıdakilerden hangisi İşgücü arzı ile ilgilidir?


Sadece I

Sadece II

Sadece III

II ve III

I, II ve IV


16.Soru

Emek talep eğrisinin negatif eğimli olması, aşağıdakilerden hangileri arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu gösterir?


Ücret oranı ile istihdam düzeyi

Emek ile talep

Talep ile ücret

Türetilmiş talep ile toplam ücret ödemesi

Ücret esnekliği ile talep


17.Soru

Ahmet Bey yıl boyu çalışabildiği iş yerinde yüksek miktarda karbonmonoksit gazına maruz kalmaktadır. Ahmet Bey montaj bandında rutin bir iş yapmak istememesine rağmen özel sağlık sigortası ve lojman imkanı nedeniyle işine devam etmektedir. Yukarıda verilen paragrafta, Ahmet Bey'in işinde telafi edici ücret farklılığı (TEÜF) uygulaması nedenlerinden hangisine değinilmemiştir?


İşin statüsünün yüksek ya da düşük olması

Ölüm veya yaralanma riskinin varlığı

Ücret artış ihtimali veya yan ödemelerin varlığı

İşçinin iş hızı üzerinde kontrolünün olup olmaması

Gelir düzenliliğinin olması


18.Soru

"Ürün fiyatı ve ücretlerin veri" olduğu belirtilen bir durum hangi piyasa koşullarının varlığını göstermektedir?


Tam rekabet

Monopol

Oligopol

Oligopson

Düopol


19.Soru

İlave işçinin istihdam edilmesi ile para birimi cinsinden toplumun sağladığı ekstra üretimi gösteren ve son işçinin verimliliği ile ürün fiyatının çarpımına eşit olan kavram aşağıdakilerden hangidir?


Marjinal ürün geliri

Marjinal ürün değeri

Artık Değer

Marjinal karar alma kuralı

Emek verimliliği


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi beşeri sermaye yatırımının toplumsal/kamusal getirilerine örnek olarak gösterilebilir?


Üretim maliyetlerinin artması

Daha yüksek vergi toplama olanağı

Kişinin yeni bilgi ve becerilerinin artması

İşverenin kar elde etmesi

İşyerinde prestijin artması