Çalışma Ekonomisi 1 Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Klasik ücret teorilerinden biri de Ücret Fonu Teorisi’dir. Teorinin oluşmasını sağlayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


Adam Smith

John Stuart Mill

Turgot

 Malthus

James Mill


2.Soru

Malın değerinin tek belirleyicisinin emek olduğunu ve işverenin işçiye ürettiği değerin altında ücret vererek artık değer sağladığını ileri süren Marksist ücret teorisi aşağıdakilerden hangisidir?


Ücret Fonu Teorisi

Doğal Ücret Teorisi

Artık Değer Teorisi

Marjinal Verim Teorisi

Pazarlık Gücü Teorisi


3.Soru

I. Sermaye nüfus oranını değiştirmek
II. Çalışan işçi sayısını azaltmak
III. Ücret fonu düzeyini azaltmak
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri J. S. Mill’e göre iş gücünün durumunu düzeltmenin yoludur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I-II

II-III


4.Soru

KEPT’in bir versiyonu olan ‘İkili Emek Piyasaları’ görüşünde emek piyasalarının yapıları açısından farklı özellik taşıyan sektörlerden oluştuğu kabul edilir. İkili Emek Piyasalarında kaç sektör vardır?


3

1

5

2

4


5.Soru

Tam rekabet piyasalarında kısa dönemde denge ücretinden sapmalar olabilse de uzun dönemde arz ve talep güçlerinin piyasayı tekrar denge ücretine getireceğini ifade eden kural aşağıdakilerden hangisidir?


Etkin ücret teorisi

Artık değer teorisi

Ücret fonu teorisi

Tunç kanunu

Tek ücret kanunu


6.Soru

Sermaye ve diğer bütün faktörler sabitken ücret oranı ile firmanın emek talep miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?


Kısa Dönem Emek Talep Eğrisi

Uzun Dönem Emek Talep Eğrisi

Piyasa Emek Talep Eğrisi

Eş-Ürün Eğrileri

Marjinal Teknik İkâme Eğrisi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi beşeri sermaye ile ilgili yanlış bir ifadedir?


Beşeri sermaye yatırımının iki temel boyutu olduğu kabul edilir: zorunlu eğitim ve işyerinde eğitim.

Beşeri sermaye yatırımı için borç bulmanın, fiziksel sermaye yatırımı için borç bulmaktan daha zor olduğu ifade edilir.

Beşeri sermaye yatırım kararının, parasal olmayan faktörlerden (kişisel tercihler, beklentiler, toplumsal önyargılar, toplumsal roller, bireyin sosyalleşme süreci, ayrımcılık vb.) büyük ölçüde etkilendiği kabul edilir.

Beşeri sermaye modeli, beşeri sermaye yatırımı yapan bireylerin işgücü piyasasında, işyeri eğitimine nasıl yatırım yaptıklarını, bireylerin yaş-kazanç profillerini ve kadın-erkek ücret farklılıklarını analiz eder.

Bireyin sadece zorunlu olmayan eğitim (lise, üniversite, lisansüstü, sertifika, kurs vb. eğitim programları), için yaptığı harcamalar ‘resmi beşeri sermaye yatırımı’ olarak tanımlanır.


8.Soru

İlave işçinin istihdam edilmesi ile para birimi cinsinden toplumun sağladığı ekstra üretimi gösterir. Son işçinin verimliliği ürün fiyatı ile çarpılması ile aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?


Ücret Katılık Değerine

Marjinal Ürün Değerine

Arz Fazlası Değerine

Talep Fazlası Değerine

Denge Ücret Değerine


9.Soru

Malın değerinin tek belirleyicisinin emek olduğunu ve işverenin işçiye ürettiği değerin altında, asgari düzeyde ücret verdiğini savunan teori hangisidir?


Marksist ücret teorisi

Klasik teori

Maltusun Nufus teorisi

Doğal ücret teorisi

Ücretin tunç kanunu


10.Soru

Firmaya özgü eğitim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


özel eğitimden geçen işçilerle firma arasında daha uzun süreli iş sözleşmeleri yapılacaktır

eğitimi sağlayan firmadan bir başka firmaya kolaylıkla transfer edilebilir

rekabetçi bir piyasada işverenin bu tip bir yatırımın getirisini elde etmesine olanak yoktur

 eğitimi alan işçiye diğer firmalarda ödenen ücret ödenecektir

Sadece eğitimin verildiği işyerinde değil, tüm işkolunda/sektörde geçerli olan bir  eğitimdir.


11.Soru

Emek hareketliliğini/ göçünü kısıtlayan unsurlara ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır


Göçün psikolojik maliyeti göç edilen mesafe ile doğru orantılıdır.

Emek göçünün doğrudan, dolaylı ve psikolojik olmak üzere üç tür maliyeti olması.

Doğrudan maliyetler taşınma nedeniyle bireyin parasal olarak
yaptığı yaptığı harcamalardır.

Göçün dolaylı maliyetleri göç esnasında çalışamamaktan dolayı kaybedilen gelirdir.

Evin taşınması için taşıyıcılara ve nakliye şirketlerine yapılan ödemeler,
yeni taşınılan yerde ev kiralama veya satın alma nedeniyle yapılan harcamalar göçün dolaylı maliyetlerine örnektir.


12.Soru

Aşağıdaki teorilerden hangisi Doğal Ücret Teorisinin kısa dönemde ücret değişmelerini açıklamadaki yetersizliklerini gidermek için ortaya atılmıştır?


Ücretin Tunç Kanunu

Nüfus Teorisi

Türetilmiş talep kanunu

Ücret Fonu Teorisi

Doğal Ücret Teorisi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Alfred Marshall ve John R. Hicks tarafından MarshallHicks Türetilmiş Talep Kanunları olarak özetlenen emek talep esnekliğini artıran unsurlar arasında yer almaz?


Üretilen malın fiyat esnekliğinin yüksekliği

Emek maliyetinin toplam maliyet içindeki payının büyüklüğü

Üretimde emeği diğer faktörlerle ikame edebilmenin kolaylığı

Diğer üretim faktörlerinin arz esnekliğinin büyüklüğü

Çapraz ücret esnekliğinin düşüklüğü


14.Soru

Ücret oranı ve ücret dışı gelir veri iken bireyin elde edebileceği bütün gelir ve çalışma süresi kombinasyonlarını gösteren eğriye ne ad verilir?


Farksızlık eğrisi

Bütçe kısıtı

Çalışma kararı dengesi

Gelir etkisi

Bireysel emek arz eğrisi


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi piyasada birbirine karşı rekabet edebilen gruplardandır?


Avukat-Maden İşçisi

Polis-Veteriner

Eczacı-Belediye Personeli

Otobüs Şoförü-Pilot

İktisatçı-Maliyeci


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi klasik doğal ücret teorisinin eleştirildiği alanlardan biri değildir?


Malthus’un Nüfus Teorisi’ne dayandırılmış olması

Azalan verimler kanununun pratik sonuçlarının abartılması

Ücret yükselmelerine bağlı olarak nüfusun otomatik bir şekilde artacağı varsayımı

Avrupa’daki işçilerin ve çiftçilerin içinde bulundukları uzun süreli yoksulluk halini açıklaması

Ücret belirlemesinde sadece emek arzını hesaba katması


17.Soru

19. yüzyılın ‘karamsar’ işgücü piyasası koşullarından türetilen teori hangisidir?


Artık değer teorisi

Ücret fonu teorisi

Klasik teori

Maltus un Nüfus teorisi

Ücretin tunç kanunu


18.Soru

I. Ücret oranındaki bir artış emek talebini hiç etkilemiyorsa emek talep esnekliği 0 olacaktır.

II. Ed= 0 olduğu durumda tam esnek talep söz konusudur.

III. Sendikalar emek talep esnekliğinin yüksek olduğu piyasalarda örgütlenmek isterler.

Yukarıda emek talep esnekliğine ilişkin verilenlerden hangisi/ hangileri doğrudur?


Yalnızca I

Yalnızca II

Yalnızca III

I ve II

I ve III


19.Soru

Grafikte yer alan "Piyasa Emek Arz Eğrisi" hangi noktadan sonra "geriye kıvrımlı" hale gelir?


A

B

C

Piyasa emekarz eğrisi geriye kıvrılmaz

S


20.Soru

I. Emek arz ve talebini eşitleyen ücrettir. II. İşsizliğin olmadığı ücret düzeyidir. III. Piyasayı temizleyen ücret de denilir. IV. Oligopol piyasası için geçerlidir. Denge ücrete ilişkin yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri doğrudur?


I, II ve III

I, II ve IV

I, III ve IV

II, III ve IV

II ve IV