Çalışma İlişkileri Tarihi Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Umumi Hıfzısıhha Kanunu' na ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?


Yasada, kadınlara doğum öncesi ve sonrası üçer hafta izin verilmesi hükmü bulunmaktaydı. 

Yasada, izin sırasında ücret ödenmesine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktaydı.

Yasada, 18 yaşından küçük çocukların maden ve sanayi kesimlerinde çalıştırılmamaları hükmü getirilmekteydi.

Yasada 12 ila 16 yaş arasındaki çocukların gece çalıştırılmayacakları hükmü getirilmekteydi.

Yasada günlük çalışma süresinin 8 saatten fazla olamayacağı hükmü getirilmekteydi.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  Farnham ve Pimlott'a göre çalışma ilişkileri alanındaki kuramsal yaklaşımlara ilişkin bir ayırımlardan birisi değildir?


Uyuşma kuramı

Çatışma kuramı

Endüstriyel sosyoloji kuramı

Sistem kuramı

 Marksist kuram


3.Soru

Tarihsel çalışmalarda yapılan dönemleştirmeler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Aynı bilim dalı içerisinde farklı ölçütler kullanan araştırmacılar dahi benzer dönemleştirmeler yapacaklardır.

Dönemleştirme yapma ihtiyacı, toplumsal tarihin çok uzun süreçleri kapsamasından kaynaklanır.

Tarihteki dönemleştirme gereksiniminin kaynağı bu dönemlerin arasındaki keskin ayrımlardır. 

Belirli bir alanda yapılan dönemleştirmenin, toplumsal hayatın diğer alanlarındaki dönemleştirmelerle çakışması gereklidir.

Dönemleştirme işlemi incelenen alanın dışındaki alanlarla bağlantı kurulmadan yapılmalıdır.


4.Soru

Türkiye Uluslararası Çalışma Örgütü'ne hangi tarihte üye olmuştur?


1936

1932

1972

1961

1924


5.Soru

Türkiye'de tek parti dönemine gelen dönem hangi yıllar arasında gerçekleşmiştir?


1915-1940

1920-1946

1923-1950

1933-1955

1939-1961


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ücret düzeylerini etkilyen faktörlerdendir? 

I. Sendikal örgütlenme

II. İktisadi faktörler

III. Ülkeler arasındaki antlaşmalar

IV. Savaşlar dolayısıyla emek kıtlığı


I-III

I-II-III

III-IV

II-III-IV

I-II-IV


7.Soru

Teşvik-i Sanayi Kanunu kaç yılında çıkmıştır?


1923

1927

1933

1938

1945


8.Soru

Bir ülkedeki nüfusun üretici durumda bulunan, iktisadi faaliyete katılan kısmına ne ad verilir?


İşgücü

Ücret

Çalışma ilişkileri

İşveren

İş hukuku


9.Soru

I. Büyük ölçekli işletmelerde modern bir çalışma doğmaya başlaması,

II. Devletçi iktisat politikalarının gündeme gelmesi,

III. İktisadi ve siyasi açıdan rejiminin korunması kaygısı.

Yukarıdakilerden hangileri İş Kanunu'nun çıkarılmasında etkili olan faktörler arasında gösterilebilir?


Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


10.Soru

"Cemiyetler Kanunu, İş Kanunu’nu tamamlayarak, onun tanıma ya da yasaklama biçiminde de olsa düzenleme konusu yapmadığı sendikal örgütlenmeyi, “yasaklama” biçiminde düzenlemiş oluyordu."

Bu yasak, Cemiyetler Kanunu’nda hangi yılda yapılan değişiklikle ortadan kalkmıştır?


1942

1944

1946

1948

1950


11.Soru

Cumhuriyet döneminde modern anlamdaki sosyal güvenlik önlemleri içerisinde aşağıdakilerden hangisi öncelikli olmuştur? 


Kadın işçiler 

Çocuk işçiler 

Maden işçileri 

Özel kurumlarda çalışan işçiler 

Asker-sivil bürokratlar 


12.Soru

Osmanlı İmparatorluğu'nda bağımlı çalışanlara yönelik koruyucu nitelik taşıyan sosyal politika önlemleri hangi sektörde yoğunluk göstermektedir.


Madencilik

İnşaat

Tarım

Dokuma

Denizcilik


13.Soru

1946 öncesi dönemde Türkiye Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (UÇÖ) kaç sözleşmesini onaylamıştır?


Bir

İki

Üç

Dört

Beş


14.Soru

İzmir İktisat Kongresi aşağıdaki hangi tarihte düzenlenmiştir?


1920

1921

1922

1923

1924


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tarih bilimini diğer bilim dallarından ayıran en önemli özelliktir?


Sosyal bir bilim olması

Gelecek için öngörülerde bulunması

Bugünü anlamaya çalışması

“Geçmiş” zaman dilimiyle ilgilenmesi

Toplumu anlamaya çalışması


16.Soru

Aşağıdaki önermelerden hangisinde 1913-1915 sayımlarında ücret düzeylerinin ülke ortalamasının üstünde gözükmesinin nedenleri arasında sayılabilir.


Sayımın yalnızca nominal ücretleri yansıtması

Alım gücünün yükseliş trendi içinde olması

Hane halkı birikiminin sermaye döngüsüne katılıyor olması

Büyük toprak sahiplerinin ihracata yönelmeleri

Düzensiz ve süreksiz çalışma praitklerinin sona ermiş olması


17.Soru

Türkiye çalışma ilişkileri tarihinde, toplu iş ilişkileri konusunda dolaysız bir biçimde
düzenlemeler yapan ilk kanun aşağıdakilerden hangisidir?


Esas-ı İktisadi

Maadin Nizamnamesi

Cemiyetler Kanunu

Mecelle

Tatil-i Eşgal Kanunu 


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nda bağımlı çalışanlar arasında, günümüz anlamında ücretliler olmaktan çok, toplumun egemen sınıflarından biri olan asker-sivil bürokrasinin bir parçası olarak ele almanın daha uygun olacağı bir işgücü kategorisidir?


Devlet memurları

Sanayi işçileri

Maden işçileri

İnşaat işçileri

Hizmet işçileri


19.Soru

2. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de kamu kesiminde çalışanların satın alma güçleri de azalırken aşağıdakilerden hangisinin durumu daha avantajlı oldu? 


Bürokratlar 

Memurlar 

İşçiler 

Madenciler 

Deniz işçileri 


20.Soru

Seçeneklerden hangisi tek partili dönemde sanayileşmenin önündeki engeller arasında sayılamaz?


Türkiye’nin sanayileşme için gerekli sermaye ve nitelikli işgücünden mahrum oluşu.

Dönem itibariyle sanayileşme için gerekli olan altyapının henüz mevcut bulunmayışı.

1925 yılında âşârın kaldırılmasının bütçeyi ve dolayısıyla sanayileşme
çabalarını olumsuz yönde etkilemesi.

1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması hükümlerine göre Türkiye’nin 1929 yılına kadar sanayiini koruyacak gümrük tedbirlerini alamamak durumunda kalması.

Sanayileşme için gerekli olan altyapı hazır olmasına rağmen bu altyapının değerlendirilmemesi.