Çalışma İlişkileri Tarihi Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I.   İşçilere Hafta Tatili ve Genel Tatil Günlerinde Ücret Ödenmesi Hakkında Kanun

II. Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki İlişkilerin Tanzimi Hakkında Kanun

III. Öğle Dinlenmesi Kanunu

Yukarıdaki kanunlardan hangileri Türkiye’de 1946-1963 döneminde bireysel iş ilişkilerine ilişkin yapılan düzenlemeler arasındadır?


I ve II

I, II ve III

Yalnız I

Yalnız II

II ve III


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’na göre grev yasağı olan sektörlerden değildir?


Oteller

Bankalar

Hastaneler

Huzurevleri

Kamu kuruluşlarınca yürütülen ulaştırma hizmetleri


3.Soru

I. Çalışalar

II. İşverenler

III. Ücretliler

1961 Anayası'na göre yukarıdakilerden hangilerine sendikalaşma hakkı tanınmıştır?


Yalnız I 

I ve II

Yalnız II

II ve III

Yalnız III 


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de II. Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde uygulanan iktisat politikalarından biri değildir?


Özel girişime ağırlık verildi.

Dış iktisadi ilişkilere açık politikalar izlendi.

Sanayi alanında devletçi politikalar desteklendi.

İktisadi Devlet Teşekkülleri özel sermayeye destek sağladı.

Tarım, madencilik, inşaat ve altyapı yatırımlarına öncelik verildi.


5.Soru

Seçeneklerden hangisi zamana bağlı esnekliği gerçekleştirmenin araçlarından değildir?


kayan iş süreleri 

vardiyalı çalışma

yoğunlaştırılmış iş haftası

izin sürelerinin esnetilmesi

çağrı üzerine çalışma


6.Soru

Demokrat Parti’nin 1946 parti programı incelendiğinde hangi iki ilkenin programda ağırlıklı olduğu görülebilir?


Sosyalizm-liberalizm

Liberalizm-demokrasi

Sosyalizm-demokrasi

Kapitalizm-liberalizm

Kapitalizm-demokrasi


7.Soru

1946-1960 döneminde İş Kanunu kapsamında kalan tarım kesimi bakımından çalışma süreleri aşağıdakilerden hangisine göre belirlenmiştir?


Asgari ücret saptamaları

Toplulukla iş ihtilafları

Yasal düzenlemeler

Örf ve adetler

Sigorta kolları


8.Soru

1960 sonrasında işveren örgütlenmesinde artış ve merkezileşme yaşanmıştır. İşveren sendikalarının birleşmesi sonucunda oluşan üst kuruluş 1962 yılında adını değiştirerek hangi adı almıştır?


Türk-İş

MİSK

MESS

DİSK

TİSK


9.Soru

Türkiye’de ilk kez 1978 yılında Hükümet ile Türk-İş arasında imzalanan belge seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Kamu Toplu Sözleşmesi

Çerçeve Sözleşme

Toplumsal Anlaşma

Sosyal Protokol

Ekonomik Anlaşma


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde iktisat politikalarında yaşanan değişimlerden birisidir? 


Altyapı yatırımlarının askıya alınması. 

Ticarette içe dönülmesi. 

Özel girişime ağırlık verilmesi. 

Yerli sermayenin öneminin artması. 

Tarımdan ziyade sanayileşmeye öncelik verilmesi .


11.Soru

1954 yılında yasayla zorunlu kılınan öğle dinlenmesi uygulaması en az kaç nüfuslu şehir ve kasabalarda geçerliydi?


2 bin nüfuslu

4 bin nüfuslu

6 bin nüfuslu

8 bin nüfuslu

10 bin nüfuslu


12.Soru

Hangi dönemde, yaşanan ilk petrol şoku sonucu dünya ekonomisinde dramatik düzeyde bir gerileme olmuştur?


1940lar

1950ler

1960lar

1970ler

1980ler


13.Soru

İşçi alımının ve işten çıkarmaların piyasa koşullarına hızla uyarlanması şeklinde ifade edilen esnek çalışma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


uzaklaştırma stratejileri 

ücret esnekliği

işlevsel esneklik

sayısal esneklik

zamana bağlı esneklik


14.Soru

Seçeneklerden hangisi grev dışı işçi eylemlerinden birisi değildir?


İş yavaşlatma

İşi bırakma

İşyeri işgali

Direniş

Lokavt


15.Soru

Malların ithal edilmesi yerine ülke içinde üretilmesi anlamına gelen iktisat politikasının adını nedir?


İthal İkamesi

Karma Ekonomi

İhracata Yönelik Sanayileşme

Devletçilik

Milli İktisat Politikası


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Çalışma ilişkilerini etkileyen ve koşullandıran etmenlerden biri değildir?


Toplumsal gelişme 

İktisadi gelişme 

Yasal gelişme 

Sanatsal gelişme

Siyasal gelişme


17.Soru

Hangisi kanun dışı grev değildir?


Siyasi amaçlı grev

Genel grev

Dayanışma grevi

İş yeri işgali ve direnişi kapsayan grev

Toplu menfaat uyuşmazlıklarının çözümlenmesi amaçlı grev


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ile Türkiye'de sendika özgürlüğü rejiminden sendika hakkı rejimine geçilmiştir?


Çalışma Bakanlığının Kuruluşu

İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun Kuruluşu

Cemiyetler Kanunu'nda Değişiklik Yapılması

5018 sayılı Sendikalar Kanunu'nun Çıkarılması

İş Mahkamaleri Kanunu'nun Çıkarılması


19.Soru

Osmanlı İmparatorluğu'nda modern anlamdaki ilk sosyal güvenlik pratiklerinden sayılabilecek olan Askeri Tekaüt Sandığı kaç yılında kurulmuştur?


1866

1878

1885

1894

1908


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de çok partili dönemde kadın işgücünün en çok bulunduğu meslek gruplarından biri değildir?


Hizmetle ilgili meslekler

Büro ile ilgili meslekler

Tarımla ilgili meslekler

Sanatkârlar, imalât ve tamirat işçileri

Satışla ilgili meslekler