Çalışma İlişkileri Tarihi Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

12 Eylül 1980 askeri darbesiyle sendikal haklarda yaşanan en önemli değişikliklerden birisi hangisidir?


 Birden fazla toplu sözleşme yapılmasının yasaklanması

Bazı iş kollarında grevlerin yasaklanması

İş kolu barajı şartı getirilmesi

Sendikaların siyasallaşmasının yasaklanması

İş yeri işgalinin yasaklanması


2.Soru

Hangi Anayasa ile lokavt hakkı verilmiştir?


1921

1924

1961

1971

1982 


3.Soru

1980 sonrasındaki sendikal gelişmeler hakkında aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkündür?


1982 Anayasası, sendikal haklara önemli sınırlamalar getirir.

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu, sendika ve konfederasyon dışında işçi kuruluşu kurulmasını basitleştirici niteliktedir.

2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, toplu iş sözleşmesi yetkisi için oldukça ufak sınırlamalar getirir.

1982 Anayasası, 1961 Anayasası’ndan farklı olarak lokavta yer vermez.

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile işçi sendikalarının faaliyetleri düzenlenir.


4.Soru

I. Sınıf esasına veya adına dayanan cemiyetler yasaklandı.

II. Bir nevi, İş Kanunu tamamlama görevi görüyordu.

III. Kamu kesiminde çalışanlarının bulundukları iş ile ilgili cemiyetler kuramayacakları kesinleşmiş oluyordu.

Yukarıdakilerden hangileri Cemiyetler Kanunu'nun getirdiği yenilikler arasında gösterilebilir?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


5.Soru

Sigortalı sayısı dönem içerisinde mutlak rakamlarla artmakta ve faal nüfus içerisindeki oranı da küçük artışlar göstermekle birlikte, sigortalıların toplam ücretlilere oranı azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 


Faal nüfus artışı 

İş gücündeki aşamalı azalma. 

Toplam ücretli sayısının sigortalı işçi sayısından daha büyük bir hızla artması. 

Ücretlendirmedeki dengesizlik. 

Asgari ücretlendirmedeki politika yanlışlığı. 


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışma ilişkilerinin yakından etkilediği etmenlerden biri değildir?


Kurumsallaşma

Gelişim

Yoğunluk

Yön

Sonuç


7.Soru

24 Ocak kararlarından kısa bir süre sonra hükümet tarafından oluşturulan Toplu Sözleşme Koordinasyon Kurulu’nun başlıca amacı nedir?


Ekonomi politikalarını belirlemek

Toplu iş sözleşmelerinde izlenecek ana politikaları belirlemek

Kamuya işçi alımlarının çerçevesini oluşturmak

Kamu kaynaklarının doğru kullanımını sağlamak

Yalnızca özel işletmelerde çalışan işçilerin haklarını savunmak


8.Soru

1946-1960 döneminde sigorta kollarının kurulmasına aşağıdakilerden hangisi ile başlanmıştır?


İşçi Sigortaları Kurumu Hakkında Kanun

İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Hakkında Kanun

İhtiyarlık ile Engellilik ve Malullük Sigortası Hakkında Kanun

Hastalık ve Analık Sigortası Hakkında Kanun

Maluliyet, İhtiyarlık, Hastalık ve Ölüm Sigortaları Hakkında Kanun


9.Soru

1960-1980 arası süreçle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?


1960 sonrası dönemde sendika, toplu pazarlık ve grev hakları Türkiye tarihinde ilk defa birlikte var olma olanağını bulmuştur.

Sendikal haklar ilk kez bu dönemde açık bir anayasal güvenceye kavuşmuştur

İktisadi açıdan bakıldığında, dönem ithal ikameci iktisat politikalarına
ve popülist bölüşüm politikalarına sahne olmuştur.

Dönem boyunca izlenen yeni liberal iktisat politikalarının da etkisiyle sendikalar nicel ve nitel olarak zayıflamıştır.

1960-1980 döneminde ücretlilerin sayısında ve oranında önemli artışlar meydana gelmiştir


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1960-1977 döneminin sonuçlarından biri değildir?


Sanayileşme

Ekonomik büyüme

Yeni istihdam olanakları

Refahın yükselmesi

Sanatta yenilikler


11.Soru

Fordizmin gelişmekte olan ülkelerdeki biçimine ne ad verilir?


tıkanmış/kusurlu Fordizm 

çevre Fordizmi

esnek Fordizm

devlet Fordizmi

geç Fordizm


12.Soru

I. Grev hakkı II. Toplu pazarlık hakkı III. Yıllık ücretli izin hakkı 1961 Anayasası ile sağlanan çalışma ilişkilerinin kurumsallaşması yukarıdaki hangi hakları işçilere kazandırmıştır?


Yalnız I

I ve II

Yalnız III

I ve III

II ve III


13.Soru

İşçi ve işveren örgütlerinin, Ulsularası Çalışma Örgütü gibi kuruluşlara katılması, çalışma ilişkilerinin kurumsallaşmasında hangi unsur içerisinde değerlendirilmelidir?


Çalışma ilişkilerinin taraflarının örgütlenmeleri

Uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı barışçı çözüm yollarının varlığı

Devletin çalışma ilişkilerini kuşatan hukuksal çerçeveyi belirlemesi

Uluslararası alan geçerliliği kabul edilmiş kuruluşların kurumsallaşmaya etkisi

Çalışma ilişkileri sistemi dışındaki kurumsallaşma ile olan ilişki


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1946-1960 döneminde Türkiye'de kadın işgücünün en çok bulunduğu meslek kategorilerinden biridir?


Sanatkarlar

Nakliyecilik

Madencilik

Taş çıkarma

Satıcılık


15.Soru

Türkiye Çalışma Bakanlığı hangi yılda kurulmuştur?


1945

1948

1950

1955

1960


16.Soru

1961 yılında 12 sendikacı tarafından kurulan ve parlamentoya giren  Türkiye İşçi Partisi (TİP)  1965 Seçimlerinde kaç milletvekili ile parlamentoya girmiştir?


15

20

25

30

35


17.Soru

Seçeneklerden hangisi beş jenerik teknoloji arasında yer almaz?


kapital teknolojisi

 bioteknoloji

malzeme teknolojisi 

enerji teknolojisi 

 uzay teknolojisi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "belirli sayıda işçi çalıştıran işverenlere; hastalık, kaza ve analık hallerinde işçilere sağlık yardımları yapılması konusunda yükümlülükler"  getirmiştir?


Borçlar Kanunu

1930 Umumi Hıfzısıhha Kanunu

Askeri ve Mülki Tekaüt Kanunu

Amele Birliği ve İhtiyat ve Teavün Sandıkları Talimatnamesi

Milli Korunma Kanunu


19.Soru

274 Sayılı Sendikalar Kanunu ve 275 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi hangi tarihte  yapılan anayasa ile Grev ve Lokavt Kanunu (TİSGLK) olmuştur?


1957

1959

1961

1963

1965


20.Soru

1961 Anayasasına göre sendikalaşma hakkı kimlere tanınmıştır?


Çalışanlara

Çalışan ve işverenlere

İşçilere

İşverenlere

Ücretli çalışanlara