Çalışma İlişkileri Tarihi Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangisi endüstri ilişkilerinde "çekirdek ülkeler modeli"ne dahil bir ülkedir?


Fransa

Hollanda

İngiltere

İtalya

İspanya


2.Soru

I. Yeni sendikal yasalarla grev mekanizmasının son derece karmaşık bir prosedüre bağlanması

II. Sonuç alınmasının zorluğu

III. Greve katılımların azalması

Yukarıdakilerden hangileri 1980 sonrası grev dışı eylemlerdeki artışın nedenlerindendir?


I-II

II-III

I-III

I-II-III

Hiçbiri


3.Soru

1945’ten günümüze çalışma ilişkilerinde, 1945-1970’lerin sonu arasındaki dönem hangi isimle anılmaktadır?


Birinci dönem

İkinci dönem

Post Fordist dönem

Modern dönem

Post-modern dönem


4.Soru

Yalın üretim ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?


Yalın üretim hiçbir gereksiz unsur taşımayan bir sistemdir. 

Yalın üretim, üretime yük getiren tüm israflardan arınmayı, katma değer yaratmayan tüm işlemleri tasfiye etmeyi hedef alan bir yaklaşımdır.

Yalın üretim, “en kısa zamanda, en az kaynakla, en düşük maliyetli
ve hatasız üretimi, müşteri talebini tam karşılayacak şekilde, israfsız ya da en az israfla ve tüm üretim faktörlerini en esnek şekilde kullanarak gerçekleştirmek” esasına dayanır. 

Yalın üretime denk düşen yalın yönetime “stressiz yönetim” de denmektedir.

Ohno’nun Toyotizm de denen felsefesine, daha sonraları, küreselleşme sürecindeki genel üretim sistemini ifade etmek üzere “yalın üretim” adı verilmiştir


5.Soru

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ülkelerinde işçi ve işveren örgütlerinin birbirleriyle ve devletle yapısal ve işlevsel ayrıcalıklara sahip biçimde ilişkiye girecekleri, kurumsallaşmış işbirliğine ne ad verilir?


Taylorizm

Esnekleşme

Neo-korporatizm

Yalın yönetim

Yeni anlaşma


6.Soru

1961 Anayasası aşağıdakilerden hangi tarihe kadar devam etmiştir?


1970

1975

1980

1985

1990


7.Soru

Fordizmin ikinci aşamasın da, ABD’de Başkan Roosevelt’in, sendikaları güçlendiren, toplu pazarlık sistemini destekleyen, bireysel işçi haklarını ve sosyal güvenliği geliştiren politikalar aşağıdakilerden hangisidir?


Altın çağ politikaları

Keynesçi politikalar

Verimlilik politikaları

Taylorist politikalar

Yeni Anlaşma politikaları


8.Soru

1954 tarihinde kabul edilen Deniz iş Kanununa göre haftalık çalışma süresi kaç saat olarak belirlenmiştir?


55 saat

60 saat

65 saat

70 saat

75 saat


9.Soru

I. Sendika kurma, sendikal faaliyetlere kısıtlama getirmiştir.

II. Toplu iş sözleşmesi ve grev hakları konusunda önemli kısıtlamalar getirilmiştir.

III. 1961 Anayasası ile uyumludur.

IV. Sendikal hakları dört ayrı madde ile (51, 52, 53 ve 54. Maddeler) ayrıntılı bir biçimde düzenlemiştir.

Yukarıdakilerden hangileri 1982 Anayasası’na ait doğru bilgilerdir?


I,II

I,II,III

II,III

I,II,IV

I,II,III,IV


10.Soru

I. İşyeri sendikası

II. İşkolu sendikası

III. Federasyon sendikası

275 sayılı yasaya göre, yukarıda verilen sendika türlerinden hangilerinin kurulması yasaldır?


Yalnız I 

II ve III

I ve III

Yalnız III

I, II ve III


11.Soru

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan ve 1970’li yılların sonuna kadar olan
döneme iktisat yazınında ne ad verilir?


Keynes çağı

Benzeşme çağı

Ren modeli çağı

Post fordist çağ

Fordizm


12.Soru

1982 Anayasası ve 1983 yılında çıkarılan ...................  ile 1961 Anayasası’nın getirmiş olduğu özgürlükçü düzen ortadan kaldırıldı.

Boşluğa hangisi gelmelidir? 


MGK Kararları

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu

2364 sayılı Kanun

2821 ve 2822 sendikal yasalar

15 numaralı MGK bildirisi


13.Soru

I. Çalışma süreleri, çalışma yaşı, ücretlerin belirlenmesi gibi temel konulara ilişkin olarak koruyucu düzenlemeler getirilmiştir. II. Sosyal sigortalar konusunda düzenlemeler yapılmıştır. III. Madenlerde zorunlu çalıştırmaya son verilmiştir. IV.  Çalışma süreleri günlük 11 saat ile sınırlandırılmakta ve bunun üzerindeki çalışmalar, gönüllülük esasına bağlanmaktadır. 1921 tarihli ve 151 sayılı Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden AmelesininHukukuna Müteallik Kanun ile getirilen düzenlemelere ilişkin yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri doğrudur?


I, II ve III

II, III ve IV

I ve IV

II ve IV

III ve IV


14.Soru

Türkiye’de 1980 sonrası iktisat politikasının temel hedeflerinden biri değildir?


İthal ikameci sanayileşme

Dışa açık sanayileşme

İhracata yönelik sanayileşme

Küresel sermaye ile bütünleşme

Liberalleşme


15.Soru

Türkiye'de çok partili dönemde kamu kesimi çalışanlarının toplam ücretliler içerisindeki payı hangi yılda düşüş göstermiştir?


1948

1950

1955

1960

1961


16.Soru

Çalışma Bakanlığı hangi yıl kurulmuştur?


1944

1945

1946

1947

1950


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışma ilişkileri tarihine kurumsal yaklaşımın potansiyel olumsuzluklarından birisi değildir?


Kurumların değişiminin göz önüne alınmaması kurumların veri olarak kabul edilmesine neden olabilir

Çalışma ilişkileri tarihinde mutlak kurumsallaşmadan söz etmek mümkün değildir

Kurumsallaşma düzeyi ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir

Çalışma ilişkilerinin taraflarının kurumsal yapı dışında gösterdikleri etkinlikler göz ardı edilebilir

Kurumsallaşma düzeyi dönemsel farklılıklar göstermezler


18.Soru

Sendikalaşma hakkının özünü zedeleyen 1317 sayılı Yasa da AP hükümeti döneminde aşağıdakilerden hangi tarihte  kabul edilmiştir?


1969

1970

1971

1973

1975


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi grev dışı işçi eylemi değildir?


Saraçhane Mitingi

Kavel grevi

Beş bin Sümerbank işçisinin yalın ayak yürüyüşü

1977 ve 1980 yıllarında metal sektöründe yaşanan grevler 

Yapı-İş Sendikasının Zonguldak Ereğli’de düzenlediği miting


20.Soru

İthal ikameci sanayileşme süreci ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Ücretler siyasi yöntemlerle baskı altında tutulmuştur.

Ücret artışları konusunda esnek davranılmıştır.

İşçi sınıfı parasal olmayan gelir türlerine kavuşmuştur.

Yeni istihdam olanakları ortaya çıkmıştır.

Devletin sosyal boyutları genişlemiştir.