Ceza Hukuku Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Suç teşkil eden fiilleri ve bunlara uygulanacak yaptırımların neler olduğunu gösteren hukuk disiplini hangisidir?


Temel Hukuk

Aile Hukuku

Anayasa Hukuku

İnfaz Hukuku

Ceza Hukuku


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir suçtur?


Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

Suç işlemek için örgüt kurma

Uyuşturucu madde bulundurma

Kasten adam öldürme

Karşılıksız yararlanma


3.Soru

........................ bir hukuka uygunluk sebebi oluşturabilmesi için kişinin üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabileceği bir konunun bulunması gerekir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Zorunluluk hali

Meşru savunma

Görevin ifası

Hakkın kullanılması

İlgilinin rızası


4.Soru

Aşağıdaki örneklerden hangisinde failin doğrudan kastla hareket ettiği söylenebilir?


Ava çıkan avcının, tavşan sanarak arkadaşını vurması

 Bir sirk çalışanının becerisine güvenerek bıçak gösterisi yapması sırasında hedefteki insanı yaralaması

Keyfi şekilde yüksek miktarda uyuşturucu madde kullanan bir kişinin, hırsızlık yapması ve daha sonra ben olay anında kendimde değildim demesi

Acil şekilde bir yere yetişmesi gereken kişinin aracını kırmızı ışıkta durdurmayarak, yayaya çarpması

Acemi şoförün fren yerine gaza basarak bir yayanın ölümüne yol açması 


5.Soru

Bir kimsenin kendisini veya başkasını hedef alan bir saldırı karşısında, savunma amacına yönelik olarak ve bu saldırıyı defedecek ölçüde kuvvet kullanmasını ifade eden hukuka uygunluk nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Görevin ifası

Meşru savunma

Zorunluluk hali

Hakkın kullanılması

İlgilinin rızası


6.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Maddi Ceza Hukukunun incelediği alanlardan biri değildir?


Yaptırımların etkisiyle hukuki değerlerin korunması 

Suçun işlenmesine bağlanan diğer hukuki sonuçlar

Suçun işlenmesi hâlinde uygulanabilecek yaptırımlar

Suç dolayısıyla sorumluluk için aranan şartlar

Bir fiilin suç teşkil edebilmesi için bulunması gereken unsurlar


7.Soru

Kanunilik ilkesinin sonucu olan bu kurala göre her fiil, işlendiği zamanın kanununa tabiidir. Bir fiil işlendiği zaman yürürlükte olan kanunlara göre suç teşkil ediyorsa cezalandırılabilecektir. İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç teşkil etmeyen bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez.

Yukarıdaki paragrafta ceza hukukunun kurallarından hangisi tanımlanmaktadır?


Kıyas yasağı

Geçmişe yürüme yasağı

Kanunilik ilkesi

Belirlilik ilkesi

İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaması


8.Soru

Haksızlığın oluşumu bakımından, failin kasten hareket etmesi gerekli ve fakat yeterli olmadığı, failin ayrıca belli bir maksat veya saikle hareket ettiğinin belirlenmesinin gerekli olduğu durumlarda aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?


Doğrudan kast

Olası kast

Saik

Basit taksir

Öngörülü taksir


9.Soru

Bir fiilin, kast edilenden daha ağır veya başkaca bir neticenin oluşumuna sebebiyet vermesine ne denilmektedir.


Netice sebebiyle ağırlaşmış hâl

Olası Kast

Kasıt

Taksir

Olası kast sebebiyle ağırlaşmış hal


10.Soru

Hukuka uygunluk sebeplerinden ilgilinin rızasının geçerli olması için rızanın dayanağı olan hak aşağıdaki niteliklerden hangisine sahip olmalıdır?


Hak, kamu hukukundan kaynaklanmalıdır

Hak, özel hukuk kaynaklı olmalıdır

Kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hak olmalı

Hak, bir başkasına devredilebilir nitelikte olmalıdır

Hak bir alacağa ilişkin olmalı


11.Soru

Suçta ve cezada kanunilik ilkesinin sonucu olan suç teşkil eden fiillerin kanunda açık, seçik ve herkesin anlayabileceği şekilde tanımlanması gerekliliği, ceza hukukunda kıyasa başvurulamayacağını ortaya koyan durum aşağıdakilerden hangisidir?


Güvenlik tedbirleri

Düzenleyici işlemler

Belirlilik ilkesi

Kıyas yasağı

Suç ve ceza içeren normlar


12.Soru

İlgilinin rızası hukuka uygunluk nedenine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Rıza mutlaka açık olmalıdır.

Rıza mutlaka sözlü olarak açıklanmalıdır.

Rıza mutlaka yazılı olarak açıklanmalıdır.

Rıza mutlaka yetkili bir merci önünde açıklanmalıdır.

Rıza örtülü olarak da açıklanabilir.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işlenmesi hâlinde ceza ve güvenlik tedbiri yaptırımıyla karşılanan fiilleri ifade eder?


Haksızlık

Ceza hukuku

Hukuka aykırılık

Haksız fiil

Suç


14.Soru

I. İdari hukuk                                                                                                                  II. Anayasa hukuku                                                                                                      III. Karşılaştırmalı hukuk                                                                                Yukarıdakilerden hangileri ceza hukukunun ilişkili olduğu bilim dallarındandır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I, II ve III

Yalnız III


15.Soru

Suçun nitelikli hallerinde hata ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?


Failin değerli bir kolyeyi çalmak isterken taklidini çalması hâlinde de 145. maddedeki indirimden yararlanması gerekir.

Bir kimsenin paydaş olarak malik olduğunu zannettiği bir eşyayı almak isterken, yanlışlıkla mülkiyeti tamamen başkasına ait bir eşyayı alması hâlinde, fail hakkında 144. maddeye göre cezada indirime gidilmesi gerekir.

Nitelikli hâllerde hata durumunda fail, suçun temel şekline ilişkin unsurlarda bir yanılgıya düşmüş değildir. Bu itibarla suçun temel şekli tüm unsurlarıyla gerçekleşmektedir. 

Kişi babasını öldürmek isterken yanılgı sonucu bir başkasını öldürmüş olabilir.
Bu durumda da kişi hatasından yararlanamayacaktır.

TCK’nın 30. maddenin 2. fıkrasına göre; “Bir suçun daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli hâllerinin gerçekleştiği hususunda hataya düşen kişi, hatasından” yararlanacaktır.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özgü suçtur?


Eziyet

Güveni kötüye kullanma

Dolandırıcılık

Cinsel İstismar

İşkence


17.Soru

Bir kimsenin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmak suretiyle istemediği ve fakat öngörülebilir bir neticeyi gerçekleştirmesine ne denir?


Doğrudan kast

Olası kast

Taksir

Hata

Meşru müdafaa


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi serbest hareketli suça örnektir?


Kasten adam öldürme

Yağma

Görevi kötüye kullanma

Soykırım

Göçmen kaçakçılığı


19.Soru

Türk Ceza Kanunu’nun 148. maddesinde düzenlenen yağma suçu, cebir ve tehditle bir malın alınması olarak tanımlanmıştır. Buna göre yağma suçu fiilin kanuni tanımda düzenleniş biçimine göre nasıl bir suçtur?


Tek hareketli suç

Çok hareketli suç

Serbest hareketli suç

Kesintisiz suç

Seçimlik hareketli suç


20.Soru

Yaya geçişine kapalı yolda azami hız sınırı olan 120km/h ile hareket eden sürücü aniden önüne çıkan yayaya çarparak ölümüne neden olmuştur.

Sürücü bakımından aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Cezai sorumluluğu yoktur

Taksirle insan öldürmeden sorumludur

Bilinçli taksirle insan öldürmeden sorumludur

dolaylı kastla insan öldürmeden sorumludur

Doğrudan kastla insan öldürmeden sorumludur