Ceza Hukuku Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir neticenin bir kişinin davranışına isnadiyet sorunu hangi teori yardımı ile aşılabilir?


Objektif isnadiyet

Subjektif isnadiyet

Karma isnadiyet

Nedensel isadiyet

Şarta bağlı isnadiyet


2.Soru

Türk Ceza Kanunu'nun 24. maddesinin ilk fıkrasında “kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez” denilerek düzenlenen hukuka uygunluk nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Hakkın kullanılması

Meşru savunma

Görevin ifası

İlgilinin rızası

Karar verme yetkisi


3.Soru

Bir parktaki çöp bidonuna geceden gündüz patlamak üzere zaman ayarlı ses bombası yerleştiren bir eylemci, bombanın patlatılacağı zaman diliminde parkta çöp bidonunun yakınlarında birilerinin olabileceğini öngörür. Buna rağmen bombayı patlatmaktan geri kalmaz. Neticede patlama sonucunda, yakındaki birkaç kişi, isabet eden parçalar nedeniyle yaralanır veya ölür. 

Olaya göre yaralama veya öldürme fiillerinden dolayı suçun manevi unsuruna ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Fail iştirak halinde harekete geçmiştir

Fail bilinçli taksirle hareket etmiştir

Fail bilinçsiz taksirle hareket etmiştir

Fail doğrudan kastla hareket etmiştir

Fail olası kastla hareket etmiştir


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi her suçta zorunlu olarak bulunan unsurlar arasında yer almaz?


Mağdur

Suçun konusu

Netice

Fiil

Fail


5.Soru

"Avdan dönen A, tüfeğin mekanizmasındaki fişekleri almadan evin girişinde
duvara dayar ve bahçeye dolaşmaya çıkar. Babasının geldiğini gören evin küçük oğlu B, kapıya çıkar, babasının duvara dayalı vaziyette bıraktığı tüfeği görür ve kurcalamaya başlar. Aniden ateş alan tüfek, evin önünde temizlik yapan annenin yaralanmasına sebebiyet verir." Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?


Doğrudan kast

Olası kast

Bilinçli taksir

Bilinçsiz taksir

Nedensellik


6.Soru

A uyurken evinin salonundan gürültüler geldiğini duyarak uyanır. Salonda hırsızla bir anda karşılaşır, hırsızın elinde silah vardır. A eline geçirdiği bir vazoyu hırsıza doğru fırlatır, vazo hırsızın karnına gelir ve hırsızın yaralanmasına neden olur. A'nın cezai sorumluluğunu belirleyiniz.


Yaralama suçunun tam cezasıyla cezalandırılır.

Yaralamaya teşebbüsten cezalandırılır.

Meşru savunmadan yararlanır. Herhangi bir ceza almaz.

Meşru savunmadan yararlanır cezası indirlir.

Hakkın kullanılmasından yararlanır cezası indirlir.


7.Soru

Bir kimsenin alacağını tahsil etmek amacıyla bizzat borçlusunun konutuna girmesi ve alacağına yetecek miktarda eşyayı alıp çıkması fiiline ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Kanunun verdiği yetkiye dayanıldığı için fiil belirli bir suç tipine girmemektedir

Meşru savunma hali söz konusu olduğundan fiil hukuka uygundur

Zaruret hali oluştuğundan fiil hukuka uygundur

Borçlunun borcunu ifa etmeyerek fiilin oluşmasına sebebiyet vermesi nedeniyle fiile rıza gösterdiği var sayılır

Alacaklının böyle bir yetkisi olmadığından fiil hukuka aykırıdır


8.Soru

Haciz işlemi yapmak için bir eve giren icra memurunun icra memurunun yaptığı konut dokunulmazlığını ihlal aşağıdakilerden hangisi içerisinde değerlendirilir?


Görevin ifası

Hakkın kullanılması

İlgilinin rızası

Hukuka aykırı emrin yerine getirilmesi

Meşru savunma


9.Soru

Tipikliğin manevi unsuru ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Tek fiille, aynı suç tipi bakımından, aynı konu ve mağdurla ilgili olarak, aynı anda hem kasten hem de taksirle hareket edilebilir.

TCK’da kast, fiilin ifade ettiği şahsi haksızlığın bir unsuru olarak kabul edilmiştir. Bunun sonucu olarak kast, kusurun bir unsurudur.

TCK'da taksir, “suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesi” olarak tanımlanmıştır.

Kusurun yokluğu, fiilin hukuka aykırılığını değil, sadece failin cezalandırılmasını engellemektedir (kusursuz ceza olmaz).

Taksir, suç teşkil eden fiilin bir unsuru değildir. Kusur, işlediği hukuka aykırı fiil, yani haksızlık nedeniyle fail hakkında bulunulan kınama yargısıdır.


10.Soru

(A), aracıyla Ankara’dan otoban üzerinden İstanbul’a gitmek üzere yola çıkar. (A), otobana girdikten sonra, otobanın yaya geçişine kapalı olmasına güvenerek, ancak hız limitlerinin de üzerine çıkarak 150 km/h ile seyretmeye başlar. Bir müddet gittikten sonra sollamaya başladığı kamyonun önünden bir yayanın koşarak karşıya geçmeye çalıştığını fark eder. Frene basar ise de mesafenin kısa olması nedeniyle aracı durduramaz ve kaçma imkânı olmadığı için yayaya çarparak ölümüne neden olur. (A)’nın ceza sorumluluğu hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


(A), doğrudan kastla adam öldürmeden sorumludur.

(A), olası kastla adam öldürmeden sorumludur.

(A), bilinçli taksirle adam öldürmeden sorumludur.

(A), bilinçsiz taksirle adam öldürmeden sorumludur.

(A)’nın ceza sorumluluğu bulunmamaktadır.


11.Soru

Aşağıda geçmişe yürüme yasağı ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?


Her fiil, işlendiği zamanın kanununa tabiidir.

Failin lehine olan kanunun geçmişe uygulanması bakımından bir zaman sınırlaması getirilmemiştir.

Ceza infaz rejimine ilişkin düzenlemeler bakımından derhal uygulama kuralı geçerlidir.

Yeni bir suç tanımı getiren veya failin durumunu ağırlaştıran kanunlar, ancak yürürlüğe girdiği tarihten sonra işlenen fiiller bakımından uygulanabilirler.

Ceza muhakemesi hukukuna ilişkin kuralların zaman bakımından uygulanması konusunda derhal uygulama kuralı uygulanamaz.


12.Soru

Geçici kanunların zaman bakımından uygulanmasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Geçici kanunlar, Yargıtay tarafından aksine karar verilmedikçe, ileriye yürümezler. 

Geçici kanunlar, Anayasa Mahkemesince aksine karar verilmedikçe, ileriye yürümezler. 

Geçici kanunlar, yürürlük tarihinden itibaren bir yıl sonra geçersiz hale gelir. 

Geçici kanunların, yürürlükte bulundukları süre içinde işlenmiş olan suçlar hakkında uygulanmasına devam edilir.

Geçici kanunlar yalnızca geriye yürür. 


13.Soru

Suçun yazılı olmayan maddi unsuru aşağıdakilerden hangisidir?


Fail

Mağdur

Fiil

Nedensellik bağı

Netice


14.Soru

B, A’nın ırzına geçmek üzredir. A, bu sırada B’nin kafasına ulaşabildiği sert bir cisimle vurmuştur. B başından yaralanmıştır. A’nın ceza sorumluluğu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Herhangi bir hukuka uygunluk nedeni yoktur. Suçun tam cezasını alır.

Meşru savunma hukuka uygunluk nedeninden yararlanır. Ceza almaz.

Meşru savunma hukuka uygunluk nedeninden yararlanır. Cezasında indirim yapılır.

Zorunluluk halinden yararlanır. Cezasında indirim yapılır.

Hakkını kullanmıştır. Ceza almaz


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maddi ceza hukukunun bölümlerindendir?


Ceza hukuku genel hükümler

Ceza muhakemesi hukuku

İnfaz hukuku

Bilişim hukuku

Ekonomi ceza hukuku


16.Soru

I. Ceza muhakemesi hukuku
II. Maddi ceza hukuku
III. Ceza infaz hukuku
Derhal uygulama ilkesi yukarıdaki ceza hukukunun alt disiplininden hangisi veya hangilerinde kural olarak uygulanır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I, III

II, III


17.Soru

  1. Suçun kanuni tanımında fiilin kasten işleneceğinin açıkça belirtilmesine gerek yoktur.
  2. Açıkça ve ayrıca belirtilmedikçe taksirli hareketler cezalandırılmaz.
  3. Kast ve taksir,  bir kişiye karşı işlenen fiilde birlikte bulunabilir.

Yukarıda tipikliğin manevi unsurları ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


18.Soru

  1. Netice sebebiyle ağırlaşmış suçlar, temel suç tipi ve bunun sebebiyet verdiği ağır veya başkaca neticenin birleşiminden meydana gelmektedir.
  2. Neticesi sebebiyle ağırlaşan suçlarda, kasten işlenen temel suç tipinin mutlaka neticeli suçlardan olması gerekir.
  3. Kasten işlenen bir suçun öngörülebilir nitelikteki ağır neticelerinin öngörülemediği hâllerde, failin ağır neticeler bakımından taksirli sorumluğu gündeme gelecektir.

Yukarıda neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlar ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi suçta ve cezada kanunilik ilkesinin özelliklerden biri değildir?


Kıyasa başvurulamaz.

Bir kimseye ne tür ve miktarda bir ceza yaptırımının uygulanacağı kanunla belirlenir.

Hangi fiillerin suç olduğu açıkça tanımlanır.

Örf ve adetle suç ve ceza verilebilir.

İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza verilemez.


20.Soru

Her fiilin işlendiği zamanın kanununa tabii olmasını hangisi ifade eder?


Kıyas yasağı

Geçmişe yürüme yasağı

Kanunilik

Derhal uygulama ilkesi

Tamamlayıcılık ilkesi