Ceza Hukuku Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Haksız tahrikle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?


Haksız tahrik kusuru kaldıran bir nedendir.

Haksız tahrikten söz edilebilmesi için her şeyden önce, haksız bir fiilin varlığı gerekir.

Haksız tahrik hükümlerinden yararlanabilmek için mutlaka haksız fiilin mağduru olmak gerekli değildir.

Suç, tahrik teşkil eden haksız fiili gerçekleştiren kişiye karşı işlenmiş olmalıdır.

Haksız fiil, failde hiddet veya şiddetli elem meydana getirmiş olmalıdır.


2.Soru

  1. Gerçekte suçların içtima şekillerinden birisi değildir.
  2. Ortada birden çok suç yoktur, tek suç vardır.
  3. Hem birden çok fiil hem de birden çok suç vardır.

 Bileşik suç için yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I ve III


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yurtdışında kim tarafından ve kime karşı işlendiği gözetilmeksizin faillerinin Türkiye’de Türk kanunlarına göre yargılanacağı suçlardan değildir?


İnsanlığa karşı suçlar

İşkence suçu

Çevrenin kasten kriletilmesi

Fuhuş

Yağma


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kasten yaralama suçunda cezada artırım yapılmasını gerektiren nitelikli hallerden biri değildir?


Kişinin annesine karşı bu suçu işlemesi

Uyuşturucunun etkisi altındaki kişinin dövülmesi

Kişinin hasmının yüzüne taş atması

Kişinin yoldan geçen birinin kolunu çimdiklemesi

Kişinin engelli kardeşini dövmesi


5.Soru

Kasten öldürmenin nitelikli halleri TCK'nın hangi maddesinde belirlenmiştir?


42

52

62

72

82


6.Soru

Müşterek faillik için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Kanuni tanıma uygun olan haksızlığı davranışlarıyla tek başına bizzat gerçekleştiren kişidir.

Bir suçun, bir başkasını araç olarak kullanmak suretiyle işlendiği hâllerdir.

Müşterek faillik bir başkasının fiilini tek taraflı bir onaylamayla ve fiilen suça katılmakla gerçekleşmez.

Birden fazla kişi bilinçli ve iradi bir ilişki olmadan hareket etmekte, tek başına neticeyi gerçekleştirmeye uygun şartları bizzat oluşturmaktadır.

Bir suçun işlenişine katılan, fakat gerçekleştirmiş olduğu katkıyla suçun kanuni tanımında yer alan fiil üzerinde hâkimiyet kuramayan kişilerdir.


7.Soru

Suçun tamamlanmasından sonra failin gönüllü olarak yol açtığı zararı veya sebebiyet verdiği neticeyi gidermeye yönelik olarak gerçekleştirdiği davranışlardır.

Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisi için söylenebilir?


Teşebbüs

İşlenemez suç

Gönüllü vazgeçme

Etkin pişmanlık

İştirak


8.Soru

Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahku^m olunan hapis cezasının belli bir kısmının ceza infaz kurumunda çekilmesi gerekir. Buna göre  süreli hapis cezalarına mahku^m edilmiş olanlar cezalarının ... infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverilmeden yararlanabilirler. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


2/3

1/3

1/2

3/4

1/4


9.Soru

İcra hareketlerinin tamamlanmaması veya neticenin gerçekleşmemesi failin elinde olan nedenlerden kaynaklanmışsa aşağıdakilerden hangi durum oluşur?


Teşebbüs

Gönüllü Vazgeçme

İştirak

İçtima

Etkin Pişmanlık


10.Soru

Hırsızlık fiilini işlediği sırada yirmi yaşını doldurmuş olan sağır ve dilsiz  hakkında aşağıdakilerden hangisine ilişkin hükümler uygulanır?


15-18 yaş arası çocuklara ilişkin hükümler

12-15 yaş arası çocuklara ilişkin hükümler

Akıl hastalarına ilişkin hükümler

0-12 yaş arası çocuklara ilişkin hükümler

Zorunluluk hâline ilişkin hükümler.


11.Soru

  1. Yabancı asker kişiler
  2. Yabancı vatandaşlar
  3. Milletvekilleri
  4. Diplomatlar

Türkiye’de suç işlemesine rağmen hakkında Türk kanunlarının uygulanmayacağı kişiler yukarıdakilerden hangisidir?


I ve II

III ve IV

I, II ve III

I, III ve IV

I, II, III ve IV


12.Soru

TCK'ya göre Faillik ve şeriklik ayrımında esas alınan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Fiil yeterliliği

Fiil hakimiyeti

Fiil ehliyeti

Fiil iradesi

Fiil kastı


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hapis cezasının ertelenmesinin koşullarından biri değildir?


İki yıl veya daha az süreli cezaya mahkum edilmiş olmak

Fail ile mağdur ya da zarar görenler arasında uzlaşmaya varılması

Kişinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması

Kişinin suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması

İşlenen suçun mağdurun veya kamunun zararına yol açması hâlinde zararın giderilmesi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öldürme fiili olarak nitelendirilebilir?


Ağır hastalığı olan insanı ilaçla hayatına son vererek acılarına son vermek

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden insana silahla ateş etmek

Can çekişen atı silahla ateş ederek hayatına son vermek

Beyin ölümü gerçekleşmiş insana silahla ateş etmek

Trafik kazasında hayatını kaybeden insanı arkadan gelen aracın çiğnemesi


15.Soru

Yaş küçüklüğüyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış çocukların ceza sorumluluğu yoktur.

Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış çocuklar hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılması mümkün değildir.

Fiili işlediği sırada on iki yaşını tamamlamış ve fakat on beş yaşını doldurmamış çocukların kusur yeteneği genel olarak değil, işlediği her bir fiil bakımından ayrı ayrı belirlenmelidir.

Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış çocuklar hakkında mahkeme güvenlik tedbirine hükmedip etmeme konusunda takdir yetkisine sahiptir.

Fiili işlediği sırada on beş yaşını doldurmuş ve fakat on sekiz yaşını doldurmamış çocuklar kural olarak işledikleri fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu doğrultuda davranışlarını yönlendirme yeteneğine sahiptirler.


16.Soru

Türk Ceza Kanununa göre  fiili işlediği sırada kaç yaşının altındaki çocukların cezai sorumluluğu bulunmamaktadır?


9

12

15

17

18


17.Soru

Seçeneklerden hangisi  fail hakkında yapılan kişisel kınama yargısını ifade etmektedir?


Kusurluluk

Haksızlık

Cezalandırılabilirliğin diğer şartları

Tipiklik

Hukuka aykırılık


18.Soru

A, noter olarak görev yapan B’nin oğlunu kaçırır. Daha sonra B’yi arayarak kendisine bir arsanın satımı hususunda C’nin kendisini yetkilendirdiği vekâletnamesini hazırlamasını ister ve aksi takdirde oğlunu öldüreceğini söyler. Oğlunun hayatı konusunda endişeye kapılan B, kendisinden istenileni yapar ve resmi belge niteliğindeki vekâletnameyi sahte olarak hazırlayarak A’ya verir. Söz konusu somut olayda B hangi kusurluluğu etkileyen halden faydalanabilir?


Hukuka aykırı ve fakat bağlayıcı bir emrin yerine getirilmesi

Zorunluluk hâli dolayısıyla kişinin irade yeteneğinin etkilenmesi

Hukuka uygunluk nedenlerinden meşru savunmanın sınırının heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşılması

Cebir ve tehdit dolayısıyla kişinin irade yeteneğinin etkilenmesi

Haksız tahrik dolayısıyla kişinin irade yeteneğinin etkilenmesi


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuk koruma kanununun 5. maddesinde düzenlenen koruyucu ve destekleyici tedbirlerden değildir?


Danışmanlık tedbiri

Eğitim tedbiri

Barınma tedbiri

Bakım tedbiri

İhtiyati tedbir


20.Soru

A, gece karanlığında kendininkine benzettiği B’ye ait eve girer. Bu olay çerçevesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A, suçun konusunda hataya düşmüştür.

A, neticede hataya düşmüştür.

A, mağdurun kimliğinde hataya düşmüştür.

A, nedensellik bağında hataya düşmüştür.

A, fiilin mahiyetinde hataya düşmüştür.