Ceza Hukuku Final 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Failin hasmını öldürmek için attığı merminin sekerek oradan geçmekte olan bir başkasını yaralaması halinde, fail diğer kişiye karşı hangi suçu işlemiş olur?


Kasten öldürme

Kasten öldürmeye teşebbüs

Taksirle yaralama

Kasten yaralama

Kasten yaralamaya teşebbüs


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hükümlünün özgürlüğünün kısıtlandığı ceza
türüdür?


Hapis Cezası

Zamanaşımı

Bireyselleştirme

Davanın Düşmesi

Yaptırım


3.Soru

Kanunen ve nitelikleri gereği tek kişi tarafından işlenebilen bir suçun, birden fazla
kişinin değişik şekillerdeki katılımıyla işlenmesine veya bir kişinin çok failli bir suçun icrasına fail sayılmayı gerektirmeyecek nitelikteki davranışlarla katılmasına .......... denir.
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?


gönüllü vazgeçme

etkin pişmanlık

suça iştirak

faillik

şeriklik


4.Soru

İçerik itibariyle, somut olayda suçun maddi unsurlarına ilişkin bilgisizliği, eksik veya yanlış tasavvuruna ne ad verilir?


Kasıt

Taksir

Unsur Yanılgısı

Kısmi Yanılgı

Kasıtlı Yanılgı


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gönüllü vazgeçme için söylenemez?


Hukuki mahiyeti itibariyle cezayı kaldıran şahsi bir sebeptir.
 
Failin gönüllü olarak yol açtığı zararı veya sebebiyet verdiği neticeyi gidermeye yönelik olarak gerçekleştirdiği davranışlardır.
Ancak icrası tamamlanmamış suçlar bakımından söz konusu olabilir.
 
Suçun icrası sürecindeki bütün aşamalarda gönüllü vazgeçme mümkündür.

İlk olarak icra hareketleri safhasında mümkündür.


6.Soru

Suçlar, ya kasten ya da taksirle işlenirler. Ancak TCK’da kastın ve taksirin kombinasyonundan
(bileşiminden) oluşan “karma suçlara” da yer verilmiş ve bunlar .................. olarak isimlendirilmiştir.

Yukarıdaki boşluğa getirilecek ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Hayata karşı suçlar

Taksirle işlenebilen suçlar

Topluma karşı işlenen suçlar

Netice sebebiyle ağırlaşmış suçlar

Çevreye karşı işlenen suçlar


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi şikayetten vazgeçme ile ilgili yanlış bir önermedir?


Kanunda aksi yazılı olmadıkça, vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkilemez.

İştirak halinde işlenen suçlarda sanıklardan birisi hakkında şikayetten vazgeçme diğerlerini de etkiler

Şikayetten vazgeçme kural olarak kovuşturma aşamasına kadar mümkündür.

Kovuşturulması şikayete bağlı suçlarda suçtan zarar görenin şikayetten vazgeçmesi davayı düşürür.

İştirak halinde işlenen suçlarda sanıklardan birinin şikayetten vazgeçmeyi kabul etmemesi halinde yargılama onun için devam eder.


8.Soru

Suçun kanuni tanımındaki fiili gerçekleştiren, bu fiil üzerinde hâkimiyet kuran, kanuni tanıma uygun haksızlığı gerçekleştiren kişiye ne denir?


Mahkum

Fail

Tanık

Müdafi

Müvekkil


9.Soru

Cumhurbaşkanının göreve başladığı tarihte "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kaç yılında yürülüğe girmiştir?


1985

1996

2010

2017

2019


10.Soru

I. Konusu

II. Faili

III. Mağduru

IV. Neticesi

V. Tipiklik unsuru

Yukarıda sayılanlardan hangisi taksirle öldürme ile kasten öldürmenin birbirinden ayırt edilmesini sağlar?


Yalnız I

I ve II

I ve V

Yalnız V

IV ve V


11.Soru

Suç teşkil eden fiillerin neler olduğunun kanunda açıkça tanımlanması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?


Belirlilik

Süreklilik 

Kesintisizlik

Tanımlılık

Kesinlik


12.Soru

Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahku^m olunan hapis cezasının belli bir kısmının ceza infaz kurumunda çekilmesi gerekir. Buna göre müebbet hapis cezasına mahku^m edilmiş olanlar ...  infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverilmeden yararlanabilirler. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


24 yıl

21 yıl

20 yıl

18 yıl

15 yıl


13.Soru

Türk hukuk tarihinde Kanunilik ilkesine ilk yer veren kanun aşağıdakilerden hangisidir?


Ceza Kanunname-i Hümayun

Kanun-i Esasinin

1961 Anayasası

1982 Anayasası

Türk Ceza Kanunu


14.Soru

Bir suçun işlenişine katılan, fakat gerçekleştirmiş olduğu katkıyla suçun kanuni tanımında yer alan fiil üzerinde hâkimiyet kuramayanlar aşağıdakilerden hangisidir?


Yan yana faillik

Şeriklik

Dolaylı faillik

Müşterek faillik

Müstakil faillik


15.Soru

Çok failli suç tanımı hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Tek başına işlenebilen bir suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlendiği suçlardır.
Suçun azmettiricisi varsa, o suç çok failli suçtur.
Suçta yardım eden varsa, o suç çok failli suçtur.
Kanuni tanımda suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesinin zorunlu görüldüğü suçtur.
İştirak halinde işlenmesi mümkün olmayan suçlardır.

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cezaya mahkumiyete engel olan kurumlardan biri değildir?


Önödeme

Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması

Uzlaşma

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi

Adli para cezası


17.Soru

A, hırsızlık suçunu işleyebilmek üzere cesaret kazanmak amacıyla aşırı derecede alkol almıştır. Amacını gerçekleştirmek üzere yolda yürürken omuz omuza çarptığı kişiyi, 10 yerinden bıçaklayarak öldürmüştür; ayıldığında olaydan hiçbir şey hatırlamamaktadır. Bu duruma ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A'nın kusur yeteneği yoktur ceza almaz

A, insan öldürme suçunun cezasını alır

A'nın cezası indirilerek verilir

A' tasarlayarak insan öldürme suçunun cezasını alır

A hakkında güvenlik tedbirlerine başvurulur


18.Soru

Haksızlık teşkil eden fiilin işlenmesi dolayısıyla kişi hakkında yapılan kınama yargısından ibaret olan ve failin cezalandırılmasını sağlayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?


Tipiklik

Haksızlık

Kıyas yasağı

Kusurluluk

Cezai sorumluluğun şahsiliği


19.Soru

Batan bir gemideki kazazedelerden A, gördüğü bir can yeleğini almak için hamle yapmış ancak aynı can yeleğini almak üzere olan B ile bir süre can yeleğini karşılıklı olarak çekiştirmişler ardından A, B'ye bir yumruk atarak B'nin elinden yeleği alarak kendi hayatını kurtarmış, B ise ölmüştür.

A’nın ceza sorumluluğu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Cebir ve tehdit etkisi altında suç işlenmesi söz konusudur. Ceza verilmez.

Cebir ve tehdit etkisi altında suç işlenmesi söz konusudur. Cezasında indirim yapılır.

Meşru savunma hükümleri uygulanarak hiç ceza verilmez.

Zorunluluk halinden yararlanır. Ceza verilmez

Hakkın kullanılması nedeniyle cezalandırılmaz.


20.Soru

İşlediği suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeniden bir suç işleyen kişiye ne denir?


Müebbet

Affedilmiş

Aflı

Şuclu

mükerrir