Ceza Hukuku Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ceza hukukunda, “kaç tane fiil varsa o kadar suç, kaç tane suç varsa o kadar ceza vardır” neyi ifade eder?


Af

İçtima

Müstafil

Müşterik

İştirak


2.Soru

Kanunda açıkça suç olarak tanımlanmayan bir fiilin, kanunda suç olarak tanımlanan bir fiile bazı yönlerden benzerlik gösterdiğinden bahisle o fiile ilişkin suç tanımı kapsamında cezalandırılamaması aşağıdaki ilkelerden hangisinin sonucudur?


Kıyas yasağı

Yorum yasağı

Kıyas serbestisi

Yorum serbestisi

Derhal uygulanma


3.Soru

Bir cinsel saldırı sırasında birden fazla kişinin birlikte suç işleme kararına dayalı olarak suçun kanuni tanımındaki fiil üzerinde hâkimiyet kurmuş olmaları aşağıdakilerden hangi durumu ifade eder?


İçtima

İştirak

Teşebbüs

Yaptırım

Kusurluluk


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi elverişlilik için söylenemez?


Bir fiilin doğrudan doğruya icraya başlama sayılabilmesi için taşıması gereken bir özelliktir.
Hareketin tipikliğin unsurlarını meydana getirebilme iktidarıdır.
Fail, işlemeyi kastettiği suçu işlemeye yönelik icra hareketlerine başlamış olmalıdır.
Suçun konusu da dâhil olmak üzere bütün unsurlar yönünden bulunmalıdır.
Tarafsız bir gözlemcinin bilgi ve öngörüsü, normal hayat tecrübeleri esas alınarak objektif olarak belirlenir.

5.Soru

Teşebbüsün şartlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Taksirle işlene suçlar bakımından da teşebbüs mümkündür. 

Yalnızca kasten işlenebilen suçlara teşebbüs mümkündür.

Teşebbüsten söz edilebilmesi için failin icra hareketlerine başlamış olması gerekir. 

Suçun icrası bağlamında gerçekleştirilen hareketlerin suçun kanuni tarifindeki unsurları gerçekleştirmeye elverişli olması gerekir.

Suçun konusunu yokluğu halinde işlenemez suçtan söz edilir. 


6.Soru

Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?


Farklı neviden fikri içtimada, işlenen suçlardan hangisinin cezası daha ağır ise fail sadece bundan dolayı cezalandırılır.

Farklı neviden fikri içtimada, işlenen suçlardan hangisinin cezası daha hafif ise fail sadece bundan dolayı cezalandırılır.

Farklı neviden fikri içtimada, işlenen suçlardan hangisinin cezası daha az ise fail sadece bundan dolayı cezalandırılır.

Farklı neviden fikri içtimada, işlenen suçlardan dolayı cezalandırılmaz.

Farklı neviden fikri içtimada, işlenen suçlardan failin isteğine göre ceza verilir.


7.Soru

Türk Ceza Kanununun 30. maddesinin 4. fıkrasına göre “İşlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, cezalandırılamaz”. Burada ifade edilen hata hali ne şekilde adlandırılmaktadır?


Yasak hatası (haksızlık yanılgısı)

Unsur hatası

Kastı kaldıran hata

Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi şartlarında hata

Kusurluluğu etkileyen nedenlerin maddi şartlarında hata


8.Soru

Kişinin haksız bir fiilin kendisinde meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında kalarak bir suç işlemesine ne ad verilir?


Haksız tahrik

İştirak

Haksız fiil

Azmettirme

Suça teşebbüs


9.Soru

Türk Ceza Kanunu'nda birinci grup yaş küçükleri hangi yaş aralığını kapsamaktadır?


10-18 yaş arası çocuklar

15-18 yaş arası çocuklar

12-15 yaş arası çocuklar

12 yaşını doldurmamış çocuklar

13-17 yaş arası çocuklar


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kusurluluğu kaldıran veya azaltan hallerden birisi değildir?


Yaş küçüklüğü

Akıl hastalığı

Sağır ve dilsizlik

Mümeyyiz olmak

Kusurluluğu etkileyen hata halleri


11.Soru

Suç teşkil eden bir fiilin işlendiği şüphesiyle başlayıp bu şüphenin failin lehine veya aleyhine yenilenmesine kadar devam eden sürece ne ad verilmektedir?


Maddi ceza hukuku

Ceza hukuku

Ceza muhakemesi hukuku

Güvenlik Tedbiri

İdare hukuku 


12.Soru

Sağır ve dilsizlerin hangi yaşı tamamladıktan sonra fiili işlediği sırada tam ceza ehliyetine sahip olduğu kabul edilir?


19

21

18

23

16


13.Soru

 Aşağıdakilerden hangisi failin ilgilinin rızası bulunmasına rağmen, bunu bilmeksizin ona karşı cinsel saldırı niteliğindeki hareketleri gerçekleştirmesi halinde söz konusu olur?


İlgilinin rızası hukuka uygunluk nedeninden yararlanır

Cinsel saldırı suçuna teşebbüsten ceza alır

Cinsel saldırı suçundan ceza alır.

Cinsel taciz suçundan ceza alır

Kusuru olmadığından ceza almaz


14.Soru

A, B'nin imzasını çok iyi taklit edebilen C'nin kafasına silah dayıyarak, B'nin adıyla A'ya borçlu olduğunu gösterir bir çek düzenlemesini ister. C de sözü edilen çeki düzenler. C'nin cezai sorumluluğunu belirleyiniz.


Cebir ve tehdit etkisinde olduğu için ceza verilmez.

Haksız tahrik altında suç işlediği için cezası indirilir.

Haksız tahrik altında suç işlediği için ceza verilmez.

Hataya düşmüş olduğu için cezası indirlir.

Resmi belgede sahtecilik suçundan cezalandırılır.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kusur kavramı için söylenemez?


Hareketin ve neticenin ifade ettiği değersizlik kusurun esasını oluşturur

Temelinde haksızlık yargısı bulunmayan bir kusur yargısından söz edilemez.

Ceza hukukunun dikkate aldığı kusur hukuki kusurdur

Kusur hukuk normlarıyla ilgilidir

Somut olayda hükmedilen ceza kusur oranında olmalıdır


16.Soru

Hukuka uygunluk nedenleri, kural olarak bütün suçlar için geçerlidir. Bir başka deyişle kanunun genel hükümler kısmında düzenlenen hukuka uygunluk nedenleri niteliği elverişli olan her fiil bakımından uygulanma imkânına sahiptir. Ancak TCK’nin özel hükümler kısmında bazı suçlarla ilgili olarak özel hukuka uygunluk nedenlerine yer verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu tür bir hukuka uygunluk nedenidir?


Görevin ifası

Meşru savunma

İsnadın ispatı

Hakkın kullanılması

İlgilinin rızası


17.Soru

Failin bir kişinin camını kırmak için atmış olduğu taşla aynı zamanda odada bulunan bir kişinin yaralanmasına da sebebiyet verdiği ha^lde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur? 


Fikri içtima 

Zincirleme suç 

Bileşik suç 

Gerçek içtima

Görünüşte içtima 


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuklara özgü güvenlik tedbiri türlerinden değildir?


Bakım tedbiri

Sağlık tedbiri

Barınma tedbiri

Eğitim tedbiri

Kefalet tedbiri


19.Soru

Etkin pişmanlıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Suçun tamamlanmasından sonraki aşamaya ilişkindir.
Hazırlık aşamasına ilişkindir.
Düşünce aşamasına ilişkindir.
Suçun icrası başladıktan ancak suç tamamlanmadan önceki aşamaya ilişkindir.
Her suç bakımından mümkündür.

20.Soru

Anne ve babasının evde olmadığını bilen Cem arkadaşı Mehmet'le beraber babasının evinde hırsızlık yaptıkları için yakalanmışlardır. Bu durum aşağıdaki sonuçlardan hangisine neden olur?


Cezayı kaldıran şahsi sebeplerden dolayı ikisi de ceza almaz.

İkisi de hırsızlık suçundan ceza alır.

Cem cezayı kaldıran şahsi sebeplerden dolayı ceza almaz, Mehmet hırsızlık suçundan ceza alır.

Mehmet cezayı kaldıran şahsi sebeplerden dolayı ceza almaz, Cem hırsızlık suçundan ceza alır.

Mehmet zorunluluk halinden yararlanır.